Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
32 - Protokół nr XXXII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-01-21 13:18:36, dokument aktualny]


P r o t o k ó ł  Nr XXXII

z sesji Rady Miejskiej w Prudniku

odbytej w dniu 29 grudnia 2004r.

 

 

Na 21 osobowy skład rady w sesji uczestniczyło 20 radnych.

Radny nieobecny usprawiedliwiony.

Leszek Piasecki.

/Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1/

 

Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz Zenon Kowalczyk, Z-ca Burmistrza Zdzisław Pikuła, Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz , Sekretarz Gminy Marek Radom, Naczelnicy Wydziałów,  Dyrektorzy Jednostek Podległych, Prezesi Spółek, Sołtysi.

/Lista obecności zaproszonych stanowi zał. nr 2 i 3/

 

P k t . 1

 

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak otworzył obrady XXXII sesji, powitał radnych , zaproszonych gości , stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład rady w sesji wg. listy obecności uczestniczy 20 radnych.

Poinformował, że wpłynęła rezygnacja radnego Leszka Piaseckiego z  funkcji wiceprzewodniczącego Rady. Wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spr: przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego.

„za” przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada wniosek przyjęła.

 

Bogusława Stankiewicz Skarbnik Gminy wnioskowała w wprowadzenie do pkt. 5 porządku obrad projektu uchwały w spr: wydatków budżetu gminy , które w 2004r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania tego wydatku( druk 325a)

„za” przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada wniosek przyjęła – wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.

Ponadto Skarbnik poinformowała, radni dzisiaj otrzymali nowy projekt uchwały w spr: zmian w budżecie. Szczegóły nowego projektu zostaną przedstawione w pkt. 5

 

Radny Edward Mazur – czy w chwili obecnej ważny jest projekt w sprawie zmian w budżecie dostarczony w momencie rozpoczęcia sesji -  Skarbnik „tak”

 

Przewodniczący Rady poinformował, że od dnia dzisiejszego sesje rady będą nagrywane na płyty CD.

 

Zbigniew Dąbrowski Komendant Hufca ZHP na ręce Przewodniczącego Rady przekazał Betlejemskie Światełko Pokoju oraz złożył życzenia z okazji nadchodzącego  roku 2005.

Przewodniczący w imieniu radnych podziękował oraz przekazał życzenia noworoczne  wszystkim Harcerzom oraz mieszkańcom Gminy.

 

„za” przyjęciem protokołu z XXX sesji głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

 

„za” przyjęciem protokołu z XXXI sesji głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

 

 

                                                          Porządek obrad XXXII sesji

 

 1. Sprawy organizacyjne.

-         otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-         przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji.

 1. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXX sesji.
 3. Interpelacje i wnioski radnych.
 4. Gospodarka finansowa – podjęcie uchwał w spr:

                  -     zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r,

-         wydatków budżetu gminy, które w 2004r. nie wygasają z upływem roku budżetowego  i ostatecznego terminu dokonania tego wydatku.

      6.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w spr:

-         zbycia nieruchomości nie zabudowanej,

-         zbycia nieruchomości nie zabudowanej,

-         zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej,

-         zbycia nieruchomości nie zabudowanej,

-         zbycia nieruchomości nie zabudowanej,

-         zamiany nieruchomości nie zabudowanej.

 1. Podjęcie uchwał w spr:

-         zmiany uchwały w spr: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-         ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków....

-         przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady.

      8. Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.

 

 

P k t . 2

 

Informację o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami złożył Burmistrz Zenon Kowalczyk poinformował m.in. 

-         na dzień  8 marca został ustalony termin składania ofert na realizację projektu pn. Ochrona Bioróżnorodności Doliny Złotego Potoku,

-         rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie remontu kapitalnego budynku przy ul.A.Krajowej 10 przez TBS,

-         uzyskaniu pomocy z programu PHARE na wykonanie studium wykonalności Centrum Aktywizacji w Rudziczce,

-         pozostaniu nadal w Prudniku Oddziału Celnego w Prudniku. 

 

Informacja stanowi zał. nr.4

 

 

 

 

 

P k t. 3

 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXX sesji udzielili : Zdzisław Pikuła z-ca Burmistrza, Krystna  Martyna Naczelnik Wydz. Geodezji, Józefa Ćwierz Naczelnik Wydz. IK, Edward Sąkól Dyrektor GZO.

Udzielone odpowiedzi stanowią załącznik do protokołu z XXX sesji.

 

Radny Mariusz Wicherek – uważa, że sprzątanie dzikiego wysypiska śmieci w Szybowicach odbyło się tylko raz w ciągu 6 lat . W sprzątaniu tym uczestniczył osobiście.

 

Radny Jacek Szczepański – na XXX sesji zadał pytanie i prosił o udzielenie odpowiedzi. Natomiast Dyrektor GZO udziela  odpowiedźi na pismo z 2003r.

 

Edward Sąkól Dyrektor GZO – w sprawie jednakowego traktowania związków zawodowych działających w oświacie wyjaśnił :

w dniu 21.09.2003r. wpłynął wniosek Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Prudniku zaadresowany do Burmistrza Prudnika w spr:

-         oddelegowania Pana Jacka Szczepańskiego do pracy związkowej na ½ etatu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,

-         wskazania pomieszczenia biurowego dla potrzeb związku,

-         korzystanie przez wszystkich nauczycieli z pomieszczeń Klubu Nauczycielskiego będącego w zarządzie ZNP.

W sprawie  oddelegowania Pana Szczepańskiego do pracy związkowej opinię prawną wydał radna pracy Urzędu Miejskiego. Gminny Zarząd 0światy i Wychowania w Prudniku udostępnił na potrzeby Związku pomieszczenie, w którym pracownicy związku pełnią dyżury w każdy poniedziałek. W miesiącu czerwcu 2003r. na sesji Rady Miejskiej w Prudniku sprawa korzystania z pomieszczeń Klubu Nauczycielskiego była wyjaśniana . Z pomieszczeń korzystają wszyscy pracownicy oświaty – spotkania, konferencje, szkolenia , uroczystości.  Termin spotkań winien być wcześniej uzgodniony . Od tego czasu do chwili obecnej nic w tej sprawie nie uległo zmianie. Pani Janina Brzezińska pełniąca funkcję prezes Oddz. ZNP w Prudniku jest pracownikiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prudniku  

nieprzerwanie od 1987r, kiedy to decyzją Kuratora 0światy w 0polu została oddelegowana do pracy związkowej.

 

Radny Jacek Szczepański ponownie zabierając głos uważa, że Dyrektor GZ0 powinien udzielić odpowiedzi na pismo z września 2004r. dot: oddelegowania Jego do pracy związkowej na 4 godz. tygodniowo.  Ponadto uważa,że związki nie są traktowane jednakowo.

 

Edward Sąkól – uważa, że powinien być wniosek Dyrektora Szkoły na wskazanie osoby.

 

Radny Julian Serafin – na ostatniej sesji złożył wniosek dot: kanalizacji ul. Poniatowskiego . W związku z tym wnioskuje o zaproszenie na sesję Dyrektora Agencji Rolnej w celu wyjaśnienia sprawy podłączenia budynków Agencji do kanalizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

P k t. 4

 

Interpelacje zgłosili radni :

 

Radny Ryszard Kwiatkowski

-         co konkretnie robi nasza gmina aby przyciągnąć inwestorów z własnym kapitałem ?

-         czy są opracowane : strategia działań promocyjnych , zalecenia, szczegółowe, wytyczne dla urzędników, negocjatorów, dla instytucji gminnych i radnych ?

-         czy istnieją jakieś porozumienia w tej dziedzinie z innymi gminami , władzami powiatu i województwa?

/interpelacja stanowi zał. nr. 5/

 

Radna Janina Stanisz

- od kilku dni ukazały się ogłoszenia w spr: podwyżki płatności śmieci na terenie wiejskim. Mieszkańcy pytają się czym pokierowana jest ta podwyżka.

/ interpelacja stanowi zał. nr. 6/

 

Radny Radosław Roszkowski

-         czy możliwe jest przy projektowaniu remontów kolejnych ulic miasta ( np. K.Jadwigii,  Sobieskiego itp.) uwzględnienie potrzeb umiejscowienia tam pasów ruchu dla rowerów, co nie nastąpiło przy remoncie ul. Gimnazjalnej. Stosowną propozycję przekaże Przew. Komisji Budownictwa RM.wnioskuje , by komisja zajęła się sprawą w m-cu styczniu.

 

/ interpelacja stanowi zał. nr. 7/

 

Radny Edward Mazur

-         jak są wykorzystane sale gimnastyczne przez uczniów poszczególnych szkół uprawiających sporty czy też drużyny w takich szkołach jak. PSP Nr 1,Nr 3 i Nr 4 oraz  PG Nr 1 i Nr 2 w Prudniku w godz. 15.oo – 19.oo w okresie od listopada do końca marca w roku szkolnym 2004/05.

 

/ interpelacja stanowi zał. nr 8/

 

Wnioski zgłosili radni:

 

Radny Ryszard Kwiatkowski

                      dot: dokonywania 2 razy w roku przeglądu stanu tablic , reklam i znaków 

                      dorogowych.

/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 9/

 

Radny Jacek Szczepański

-         wnioskuje o ujęcie w budżecie gminy na 2005r. zadania – wykonanie dokumentacji drogi osiedlowej ul. Bora Komorowskiego.

/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 10/

 

-         wnioskuje o utworzenie w pełni oznakowanego przejścia dla pieszych co rozwiązało by podnoszony przez mieszkańców problem ( ulica dojazdowa do Zakładów Obuwia).

/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr 11/

 

Radny Jan Roszkowski

-         przy podziale nadwyżki budżetowej za 2004r. ując w planie na 2005r. zadania pn. „likwidacja dzikich wysypisk śmieci przeznaczając na ten cel kwotę 10 tyś. zł.

/ wniosek stanowi zał. nr 12/

 

Radna Jadwiga Harasymowicz

-         dot: uwzględniania w budżecie gminy na rok 2005 środków na remont i modernizację boisk szkolnych SP Nr 4 i 3 w Prudniku.

/ wniosek stanowi zał. nr 13/

 

-         dot: rozpatrzenia możliwości przydzielenia przez gminę – godzi na zajęcia sportowe – pozalekcyjne, które w obecnym roku szkolnym nie zostały jeszcze przydzielone mimo wielu obietnic.

/ wniosek stanowi zał. nr 14 /

 

Radny Edward Mazur

-         dot: ustawienia 2 koszy na śmieci na drodze – chodniku będącym przejściem dla pieszych od. ul. Chrobrego (mostek na rzece) w kierunku stadionu przy ul. Kolejowej ( budynek PKO przy ul. Powstańców Śląskich) .

/ wniosek stanowi zał. nr 15/

Poinformował  ,że w mediach jest przekazywania informacja dot: braku możliwości dofinansowania  z budżetu gmin od 1 stycznia 2005r. dożywiania dzieci w szkołach.

 

Radny Radosław Roszkowski

-         dot: ustawienia po obu stronach schodów Ratusza koszy na śmieci .

/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr 16/

 

Radny Stefan Hajducki

-         dot: ustawienia na trasie wiodącej do Klasztoru Ojców Franciszkanów  3 – 4 słupów oświetleniowych , światło w okresie jesienno – zimowym zapalać od godz. 19.oo do 14.oo

natomiast w okresie letnim od godz. 20.oo do 24.oo

/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr 17/

Ponadto uważa, że muszą być zagwarantowane w budżecie środki na dożywianie uczniów w szkołach.

       

 

Radny Julian Serafin – poinformował, że został wydalony z Klubu Radnych SLD.

Wnioskował o :

-          uporządkowanie wysypiska osadów na oczyszczalni,

-         zaproszenia na posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego syndyka PZO celem wyjaśnienia koncepcji zagospodarowania masy upadłościowej. Radny uważa, że syndyk działa niewłaściwie. Jest włoski przedsiębiorca chcący kupić fabrykę.

-         monitorowanie wszystkich wjazdów  do miasta.

Radny wniosków nie przedstawił w formie pisemnej. 

 

 

    P k t . 5

 

    Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r.

    Z wyjaśnienia dołączonego do projektu m.in. wynika : zwiększa się dochody z dziale 758 z tytułu subwencji oświatowej na dofinansowania kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli

w kwocie 56.390,00 zł. Jednocześnie zwiększenie wynagrodzeń w rozdz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 29.250,00 i rozdz.80110 – Gimnazja o kwotę 27.140,00 zł.

Pozostałe zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie dotyczą przeniesień wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń miedzy placówkami szkół, przedszkoli i gimnazjum oraz zwiększeń wydatków bieżących w szkołach na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.340,00 zł na remonty w ZSP Szybowicach o kwotę 22.950,00 zł i na remonty w Publicznym Przedszkolu Nr 7 o kwotę 12.000,00 zł.

zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Szkole w Szybowicach na zakup zmywarki do naczyń oraz patelni i trzonu elektrycznego.

Zmniejszenie wynagrodzeń w dziale 750 o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Radni uwag nie wnieśli.

 

„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXII/337/2004 w spr: zmian  w budżecie Gminy Prudnik na 2004r.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.18

 

Projekt uchwały w spr: wydatków budżetu gminy, które w 2004r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania tego wydatku.

 

Z objaśnienia dołączonego do projektu uchwały wynika : do wykazu wydatków budżetu gminy , które nie wygasają z upływem roku budżetowego wprowadza się :

1/ remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szybowicach – termin realizacji marzec 2005r.

2/wyposażenie oddziału „0” Publicznej Szkoły Podstawowej w Szybowicach,

3/wyposażenie świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Szybowicach. Termin realizacji zadań styczeń 2005r.

 

Radni pytań nie zadawali.

„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXII/338/2004 w spr: wydatków budżetu gminy , które w 2004r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania tego wydatku.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.19

 

 

P k t . 6

 

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXII/339/2004 w spr: zbycia nieruchomości nie

 zabudowanej.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.20

 

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXII/340/2004 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.21

 

Projekt uchwały w spr: zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXII/341/2004 w spr: zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.22

 

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXII?342/2004 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.23

 

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej.

 

Radny Franciszek Fejdych – sprzedaż dot: budynku byłej Szkoły Podstawowej w Niemysłowicach . Uważa, że budynek wymaga gospodarza i należy go sprzedać. Na dzień dzisiejszy pozostaje nadal nierozwiązana sprawa sali gimnastycznej. Rada Sołecka uważa, że budynek szkoły powinien być sprzedany natomiast pieniądze ze sprzedaży powinny być przeznaczone na remont sali gimnastycznej. Prosił Burmistrza o stanowisko w spr: sali gimnastycznej.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – w najbliższym czasie zostanie uchwalony budżet na przyszły rok. W budżecie są przewidziane środki na wykonanie dokumentacji na remont sali gimnastycznej w Niemysłowicach. Sprawa jest otwarta i przewidziana do realizacji wymaga zaangażowania ok.500 tyś. zł.

Prosił aby radny F.Fejdych jako Przewodniczący Komisji Budżetu dbał o budżet gminy. Budżet na 2005r. będzie lepszy od poprzedniego , zabezpiecza ważne wydatki socjalne, realizację zadań inwestycyjnych. Będzie także istniała możliwość wprowadzenia zadań , których w chwili obecnej brak. Generalnego remontu wymaga Szkoła Podstawowa Nr 4 należy w tym celu pozyskać środki pomocowe. Wątpliwą sprawą jest natomiast kanalizacja Niemysłowic. W chwili obecnej rozważana jest możliwość prowadzenia inwestycji ponadgminnych w zakresie kanalizacji sanitarnej wspólnie z ościennymi gminami. Na zadanie to można uzyskać dofinansowanie w wysokości 80 % . Istnieje szansa aby remont sali w Niemysłowicach rozpocząć w przyszłym roku. Budynek byłej szkoły w Niemysłowicach od początku należało przeznaczyć na inny cel.

 

Radny Julian Serafin – czy przy kanalizacji wsi Moszczanka i Łąka Prudnicka będą podłączeno tereny czeskie.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – mamy wykonaną dokumentację na kanalizację Doliny Złotego Potoku, nie należy tworzyć nowych dokumentacji. W pierwszej kolejności należy wykonać zadania, które zostały już zaplanowane.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXII/343/2004 w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej.

 

-         Uchwała stanowi zał na .24

 

Projekt uchwały w spr: zamiany nieruchomości nie zabudowanej.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXII/344/2004 w spr: zamiany nieruchomości nie zabudowanych.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.25

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

 

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXII/345/2004 zmieniającą uchwałę w spr: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.26

 

 

 

Projekt uchwały w spr: ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków z wysługę lat, motywacyjnego,  funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym z szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2005

 

Przwodniczący Rady poinformował, że zapisy Regulaminu zostały uzgodnione ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Komisją Zakładową  NSZZ Solidarność  Pracowników Oświaty i Wychowania w Prudniku.

 

Edward Sąkól Dyrektor GZO – wnioskował o wprowadzenie w regulaminie następujących zmian :

-         w § 3 „ 2% „ zastąpić zapisem 3%

-         w § 10 pkt. 1 „ 15%  „zastąpić zapisem 20% 

 

Marek Radom Sekretarz Gminy – poinformował, pełny zapis § 22 winien brzmieć „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2005r.”

 

Radni uwag nie wnieśli.

 

„za” podjęciem uchwały wraz z wnioskami przedstawionymi przez Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

 

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXII/346/2004 w sprawie ustalania Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz niektórych innych składników wynagradzania a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2005.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.27

 

Przewodniczący Rady przedstawił :

- rezygnację radnego Leszka Piaseckiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej –   

  stanowi zał. nr. 28

- uchwałę w spr: przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady.

 

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXII/347/2004 w spr: przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.29

P k t . 8

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował radnym , Burmistrzowi za współpracę zakomunikował zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Prudniku. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.oo i zakończyło o godz. 14.oo. Protokół sporządzono w 2- ch egz, oryginał pozostaje w aktach Wydz.Organizacyjnego, drugi egz. przekazany został Burmistrzowi.

Płyta CD z nagraniem przebiegu obrad sesji stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Protokołowała 

Jolanta Wróblewska

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Prudniku

Henryk Sobczak


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załaczniki do XXXII protokołu.part3.rar (rozmiar 993,52 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-01-24 10:28:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załaczniki do XXXII protokołu.part2.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-01-24 10:24:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załaczniki do XXXII protokołu.part1.exe (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-01-24 09:13:16, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1643
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40