Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
355 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/355/2005 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Prudnik.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-01-21 13:05:01, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXXIII/355/2005

R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku

z dnia 18 stycznia 2005r.

 

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Prudnik.

 

 

      Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :

 

§ 1.1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Prudnik, zwane dalej „konsultacjami” przeprowadza się w przypadkach :

1/ określonych w ustawie

2/ w innych sprawach ważnych dla gminy.

2.Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.

 

§ 2.1. W konsultacjach mogą brać udział osoby posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Prudniku.

2.Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1/ ogólnogminny

2/ lokalny dotyczący mieszkańców określonego terenu gminy, jednej lub kilku jednostek pomocniczych gminy.

 

§ 3.1. Konsultacje zarządza:

1/ Burmistrz Prudnika w sytuacji, gdy wymóg konsultacji wynika z przepisów ustawy,

2/ Rada Miejska w Prudniku w innych sprawach ważnych dla gminy.

2.Zarządzający konsultacje powołuje komisję uprawnioną do przeprowadzenia konsultacji.

 

§ 4.1. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzone w następujących formach :

1/ bezpośrednich spotkań z mieszkańcami,

2/ ankiet zawierających pisemne zapytanie dotyczące problematyki objetej przedmiotem konsultacji oraz pouczenie co do sposobu ich wypełnienia,

2. Możliwe jest łączenie form konsultacji określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

3.Zakres, formę i termin konsultacji określa organ zarządzający ich przeprowadzenie i podaje je do publicznej wiadomości w terminie 7 dni przed dniem przeprowadzenia konsultacji.

 

§ 5. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół zawierający :

1/ datę i miejsce konsultacji,

2/ liczbę osób uprawnionych do udziału w konsultacjach,

3/ przedmiot konsultacji,

4/ wyniki przeprowadzonych konsultacji w tym : liczbę osób bioracych udział w konsultacjach , liczbę odpowiedzi pozytywnych, negatywnych i wstrzymujących się. Do protokołu załącza się listę osób biorących udział w konsultacjach.

 

§ 6. Wyniki konsultacji winny być przedstawione po ich zakończeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 653
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40