Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
356 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/356/2005 - w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-01-21 13:24:28, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr XXXIII/356/2005

R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u

z dnia 18 stycznia 2005r

 

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania

 

        Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę za świadczenia przyznane w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” realizowanego w 2005r.

 

1)      zwrot wydatków następuje jednorazowo w terminie do 15-go dnia miesiąca następuje po miesiącu, w którym udzielono świadczenia w formie posiłku,

     2)  należność miesięczną z tytułu zwrotu wydatków należy wpłacać na konto Ośrodka  Pomocy Społecznej w Prudniku lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika

 

§ 3.Traci moc uchwała Nr XIV/130/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 października 2003r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 495
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40