Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
336 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/336/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów w spółkach.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-01-03 13:57:23, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXXI/336/2004

R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku

z dnia 9 grudnia 2004r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów w spółkach.

 

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera „g” ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr  214,poz.1806, z 2003. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

W uchwale Nr VI/67/99 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 11 marca 1999r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów w spółkach zmienionej uchwałami : Nr XL/572/2001 z dnia 28 grudnia 2001r., Nr XV/169/2003 z dnia 27 listopada 2003r. i Nr XVII/180/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. § 1 otrzymuje brzmienie :

„ Wnoszenie udziałów do spółek, w których Gmina Prudnik jest jedynym wspólnikiem odbywa się według następujących zasad :

1)      udziały wnoszone są jako wkłady :

a)      pieniężne – wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego zaplanowane w budżecie gminy,

b)      niepieniężne- aporty, w postaci mienia powstałego w wyniku realizacji inwestycji ze środków Gminy Prudnik, bądź przejętego przez gminę od innych jednostek, a służącego realizacji zadań statutowych spółki,

2)      wartość wnoszonych udziałów do spółki nie może przekraczać jednorazowo kwoty 2.500.000 złotych .

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 572
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40