Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
29 - Protokół nr XXIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-12-13 10:30:18, dokument aktualny]


P R O T O K Ó Ł  XXIX

z sesji Rady Miejskiej w Prudniku

odbytej w dniu 28 października 2004r.

 

 

 

Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyli wszyscy radni.

/Lista obecności stanowi zał. nr 1/

 

Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz Zenon Kowalczyk,Z-ca Burmistrza Zdzisław Pikuła,Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz, Marek Radom Sekretarz Gminy, Naczelnicy Wydziałów, V-ce Starosta Prudnicki Joachim Mazur, Anna Nowakowska Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego,Bolesław Pustelnik Dyrektor GDDKiA w Opolu .

Sołtysi wsi – lista obecności stanowi zał. nr 1a

 

 

P k t . 1

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak otworzył obrady XXIX sesji, powitał radnych , zaproszonych gości stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład rady w sesji uczestniczą wszyscy radni.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  w spr: zaciągnięcie przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.

 

Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz – poinformowała, że  radni otrzymali zmieniony projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. Pozostałych wyjaśnień odnośnie nowego projektu dokona w pkt. 7 porządku obrad.

 

Radny Stanisław Hawron – wnioskował o wycofanie z porządku  obrad projektu uchwały druk nr 299 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

 

„za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w spr: zaciągnięcia kredytu głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w spr: zaciągnięcie przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.

 

„za” wycofaniem z porządku obrad sesji projektu uchwały druk nr 299 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej głosowało 14 radnych „przeciw „ głosowało 5 radnych „wstrzymujących się „ od głosu nie było.

Rada projekt uchwały wycofała z porządku obrad.

                              

                                                          Porządek obrad XXIX sesji.

1.Sprawy organizacyjne :

-         otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-         przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji.

2.Informacja nt. perspektyw realizacji obwodnicy wschodniej miasta oraz modernizacji ul. Powstańców Śląskich.

3.Informacja nt. sytuacji finansowej i organizacyjnej służby zdrowia w powiecie prudnickim.

4.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

5.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXVII sesji.

6.Interpelacje i wnioski radnych.

7.Podjęcie uchwał w spr:

-         zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu,

-         zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r.

-         zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,

-         zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8.Podjęcie uchwał w spr:

-         zbycia nieruchomości i obciążenia nieruchomości,

-         obciążenia nieruchomości gruntowych,

-         zmiany uchwały w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom,

-         uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prudnik”

 

9.Podjęcie uchwał w spr:

-         programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi ,

-         wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik,

-         wynagrodzenie Burmistrza Prudnika.

10.Komunikaty,zamknięcie obrad sesji.

 

„za” przyjęciem protokołu z XXVII sesji głosowało 20 radnych, głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się”  nie było.

Rada Miejska  protokół przyjęła.

„za” przyjęciem protokołu z XXVIII sesji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska protokół przyjęła.

 

Pkt. 2

 

Informację nt. perspektyw realizacji obwodnicy wschodniej miasta oraz modernizacji ul. Powstańców Śląskich przedstawił Jarosław Dyła Naczelnik Wydz. Budowy Dróg i Autostrad  GDDKiA.

W chwili obecnej jest zrealizowana północna obwodnica  Prudnika oraz obwodnica w Lubrzy.Długość obwodnicy Prudnika wynosi 3.143 km , wartość 11,9 mln. zł, okres realizacji 2002- 2003. Przy realizacji obwodnicy w Lubrzy może nastąpić zachwianie płynności finansowej. Przedstawił propozycje 3 zadań planowanych do realizacji na terenie Gminy Prudnik.

 1. budowa wschodniej obwodnicy Prudnika – długość 3,8 km, wartość 26,6 mln. zł., okres realizacji 2007 – 2008 r.
 2. przebudowa ul. Powstańców Śląskich w ciągu drogi krajowej Nr 41, wartość zadania 1,7 mln. zł , długość ok. 800 m. Na dzień dzisiejszy nie jest rozwiązany problem stacji benzynowej przy ul. Powstańców Śląskich,  Planowana jest też przebudowa ciągów pieszych po obu stronach jezdni. W przebudowie zostanie uwzględnione skrzyżowanie ul. Kolejowej z ul. Powstańców  w kierunku Opola. GDDKiA będzie czynił starania  o włączenie zadania do planu. Na dzisiaj nie jest znany termin realizacji.  
 3. przebudowa drogi od ronda w kierunku przejścia granicznego. Planowana jest tam też budowa drogi rowerowej. Realizacja projektu jest mocno zaawansowana .Przetarg może być rozstrzygnięty w 2005r. natomiast rozpoczęcie inwestycji może nastąpić w roku 2006.

Radny Julian Serafin – czy droga od ronda w Prudniku do przejścia granicznego w Trzebini będzie szerokości 7 m.

 

J.Dyła – poinformował,  droga będzie stanowiła szerokości 11 m w tym; 7 m jezdnia, 4 m pobocza .

 

Radny Radosław Roszkowski – dlaczego na ul. Powstańców wycięto drzewa. Czy inwestycja przebudowy drogi od ronda przy ul. Powstańców  w kierunku przejścia granicznego jest planowana przez GDDKiA i jakie będzie jej finansowanie. Co to są ciągi pieszo – jezdne.

     

      Radny Jan Roszkowski – czy na skrzyżowaniu ul. Powstańców z ul. Kolejową będzie

      przebudowywane rondo.

     

      J.Dyła – poinformował,że w chwili obecnej to rozwiązanie nie jest przewidziane.

     

     J .Dyła – poinformował, drzewa na ul. Powstańców zostały wycięte z uwagi na  

     bezpieczeństwo. Ciągi pieszo – jezdne jest do droga dla rowerów  i pieszych. 

     Finansowanie przebudowy drogi od ronda w kierunku przejścia granicznego nastąpi z 

     budżetu .

 

     Radny Franciszek Fejdych – czym kieruje się zarządca drogi nie wydając zgody na 

     wykonanie przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej obok stacji benzynowej „Statoil”

 

      Radny Ryszard Kwiatkowski -  uważa,że przejście dla pieszych przy ul. Wiejskiej obok 

     stacji benzynowej powinno być wykonane z uwagi na zmiany organizacyjne w oświacie.

    

      Radna Janina Stanisz – dlaczego brak jest zgody na przejście dla pieszych naprzeciw 

      Szkoły Podst. w Rudziczce.

 

      J.Dyła – uwagi dot: przejść dla pieszych w Prudniku jak i Rudziczce przekaże 

      odpowiedniemu Wydziałowi. Natomiast dokumentacja przy ul. Powstańców przewiduje 

      korektę istniejącego skrzyżowania. Modernizacja miała być rozpoczęta w 2004r. obecnie 

      jest zmiana i związana jest ze stacją paliw.

 

      Burmistrz Zenon Kowalczyk – były uzgodnienia odnośnie  modernizacji ul. Powstańców, 

      rozpoczęcie miało nastąpić w 2004r. a w chwili obecnej jest  to warunkowane zabudową 

     stacji paliw przy tej ulicy  .Współpraca miasta z Generalną Dyrekcja Dróg układa się 

     dobrze dlatego też modernizacja ul. Powstańców powinna być potraktowana priorytetowo.

 

 

Pkt.3

 

Informacja nt. sytuacji finansowej i organizacyjnej służby zdrowia w powiecie prudnickim.

 

Anna Nowakowska Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego – poinformowała, od 1 października br. Centrum Medyczne rozpoczęło swoją działalność w takich samych strukturach w jakich działalność prowadził ZOZ . W chwili obecnej mają podpisany kontrakt na świadczenie usług medycznych do grudnia br. Miesięczny koszt usług wynosi ok. 843 tyś. zł. Stan zatrudnienia jest zgodny z potrzebami – w chwili obecnej zatrudnienie wynosi 225 etatów.

 

Radny Ryszard Kwiatkowski – dlaczego PCM funkcjonuje w ramach spółki, dlaczego część usług wykonywanych jest przez firmy  zewnętrzne, czy zmniejszone zatrudnienie jest wystarczające dla zapewnienia prawidłowej obsługi pacjentów. Jakie jest rzeczywiste zadłużenie , jakie będą losy budynku przy ul. Kościuszki , jaki będzie los budynku przychodni przeciwgruźliczej. Jak wygląda sprawa zwolnień pracowników , kto będzie spłacał zobowiązania wobec pracowników.Jak wygląda współpraca pomiędzy pogotowiem a spółką. Dlaczego wykonywanie usług przyszpitalnych powierzono bez przetargu. Czy Prudnickie Centrum Medyczne jest zakładem Publicznej Służby Zdrowia.

 

Anna Nowakowska Prezes PCM – zatrudnienie w spółce jest zgodne z wymogami jakie nakłada Narodowy Fundusz Zdrowia jest ono bezpieczne,  szpital jest prawidłowo zabezpieczony w leki. Narodowy Fundusz dokonał bardzo szczegółowej kontroli w zakresie służb pomocniczych, świadczonej opieki, zatrudnienia jak i stosowanych leków.  Wycena majątku musiała być dokonana bo był to warunek powstania spółki.Budynak przy ul. Kościuszki nie jest własnością PCM. Budynek był przychodni przeciwgruźliczej był wyceniony i stanowi własność spółki. Aby istniał oddział szpitalny musi być min. 10 łóżek. Za zgodą Narodowego Funduszu zostały przeprowadzone przetargi na usługi zewnętrzne.

 

Radny Ryszard Kwiatkowski- czy wycenę majątku dokonały fachowe służby – prosił o podanie nazwisk. Co się dzieje na styku spółki i Związki Zawodowe. Z-ca Prezesa spółki nie wyraża chęci współpracy ze związkami. Prosił o ustalenie właściwej współpracy ze związkami.

 

Anna Nowakowska Prezes PCM – związki zawodowe nie zwracał się o udostępnienie sali. Pierwsze spotkanie ze związkami odbyło się dwa dni wcześniej.

 

Radny Jan Roszkowski – z aktu założycielskiego spółki wynika , że kapitał wynosi 3.160.000,00 zł. natomiast pojawia się obawa o prudnicką służbę zdrowia.

Nowo powstała spółka Prudnickie Centrum Medyczne niema zobowiązań wobec pracowników natomiast w statucie spółki istnieje zapis umożliwiający pracownikom nabycie akcji  w zamiast za podwyżki płac. Jakie będą dalsze działania odnośnie budynku obecnie użytkowanego przez „Medikusa” – jaka będzie forma sprzedaży budynku.  Jak długo będzie zatrudniony likwidator  i czy spółka jest publiczna.

 

Anna Nowakowska Prezes PCM – wyjaśniła spółka powstała i działa w oparciu o Kodeks Handlowy ,ustawę o lecznictwie  oraz kontrakt zawartym z Narodowym Funduszem.

 

Radny Edward Mazur-  czy w planach spółki jest likwidacja bądź przeniesieniu oddz. ginekologiczno – noworodkowego. Spółka przejęła sprzęt po ZOZ  w kupnie którego partycypowała finansowo gmina- czy takie działanie jest właściwe. Co dalej z poradnią zakaźną.

 

Anna Nowakowska Prezes PCM – w planach spółki niema likwidacji oddz. ginekologiczno – położniczego. Jest podpisana umowa z zakonem na mocy której, oddział ten będzie funkcjonował na starym miejscu do końca roku.W przyszłym roku oddział zostanie przeniesiony do obiektu szpitalnego spółki. Natomiast pochodzenia sprzętu przejętego od ZOZ   nie zna. Poradnia zakaźna miała znikomą ilość porad, pacjenci z naszego terenu zostaną skierowani do innych poradni. W chwili obecnej niezbędne są pielęgniarki instrumentariuszki i operacyjne.

 

Radny Edward Mazur – czy po godz. 15.oo prowadzona jest rehabilitacja.

 

Anna Nowakowska Prezes PCM – wyjaśniła, rehabilitacja prowadzona jest do godz. 18.oo

 

Radny Radosław Roszkowski – czy firma „Falk” została wybrana w formie przetargu. Czy Zarząd spółki ma także proporcjonalnie niskie zarobki.

 

Anna Nowakowska Prezes PCM – wyjaśniła, przetarg odbył się zgodnie z prawem są na to stosowne dokumenty. Płace pielęgniarek kształtują się na poziomie od 900  do 1.200 zł płacy zasadniczej, natomiast pozostali pracownicy otrzymują nie mniej niż 860 zł.

 

Radny Stefan Hajducki – czy jest możliwość zwiększenia zatrudnienia w spółce.

 

Radna Jadwiga Harasymowicz -  kto wypłaci pracownikom wszystkie należności, dlaczego w chwili obecnej spółka zaproponowała niższe płace.

 

Radny Mariusz Wicherek – czy jeden lekarz obsłuży oddział neurologiczny, dlaczego świadczenie usług pomocniczych powierzono firmom spoza terenu gminy.

 

Radny Edward Mazur – jakie będą losy karetek , które stoją za płotem oddziału neurologicznego.

 

Anna Nowakowska PCM – wyjaśniła, spółka pracowników nie zwalniała, lecz przyjmowała.Spółka nie może zostać zadłużona. Budynki wymagają dużo napraw i remontów. Zobowiązania wobec pracowników ZOZ  powinny być wypłacone przez poprzedniego pracodawcę czyli ZOZ. Na usługi odbyły się przetargi. Dyżur na oddz. neurologicznym odbywają inni lekarze. Czynione są starania o pozyskanie kolejnego lekarza neurologa.

Właścicielem karetek „ za płotem „ nie jest PCM . W chwili obecnej została podpisana umowa z likwidatorem  na dzierżawienie jednej z karetek.

 

Radny Franciszek Fejdych –  ile z 226 pracowników zatrudnionych w PCM stanowią pracownicy ZOZ ( do pielęgniarek są przydzieleni stażyści ),

- czy są przestrzeganie przepisy kodeksu Pracy pod względem godzin  

   nadliczbowych, świadczeń,

- czy istnieje plan funkcjonowania pod względem medycznym,

- czy zostały określone przez likwidatora ZOZ stawki za korzystanie ze sprzętu przez PCM.

 

Anna Nowakowska Prezes PCM – 6 pielęgniarek zatrudnionych jest przez Biuro Pracy, pozostały biały personel stanowią pracownicy byłego ZOZ, 3 osoby z administracji  ZOZ zostało także przyjętych do pracy w spółce. Największe zmiany dotyczyły pracowników administracji i obsługi. W chwili obecnej nie występują  żadne godziny nadliczbowe – pracownicy pracują na zmiany zgodnie z Kodeksem Pracy. Jest także opracowany biznes plan. Spółka jest właścicielem sprzętu , natomiast za karetkę wnoszona jest opłata dzierżawna.

 

Radny Mariusz Wicherek – gdzie był ogłoszony przetarg na usługi laboratoryjne i rentgenowskie.

 

Radny Julian Serafin – czy spółka będzie współpracowała ze szpitalem w Nysie i Czechach.

 

Anna Nowakowska Prezes PCM – przetarg na usługi laboratoryjne i rentgenowskie nie był ogłoszony w prasie. Były rozmowy z Czechami w zakresie badań , bliżej będzie do Czech dowozić pacjentów na badania niż do Opola.

 

Joachim Mazur V-ce Starosta Prudnicki  – poinformował, w ZOZ nie było prywatyzacji . W chwili obecnej trwa rejestracja wierzycieli i zadłużeń.  Wycena majątku stanowiącego obecnie własność spółki była sprawdzona przez biegłego wyznaczonego przez Sąd Gospodarczy.  Niczego nie zmieniona w zakresie funkcjonowania szpitala w Głogówku, przychodnia przeciwgruźlicza była własnością Powiatu , natomiast sprzęt był własnością ZOZ.Odbyły się kontrole Inspekcji Pracy – nie stwierdzono uchybień w PCM. Odnośnie budynku przy ul. Kościuszki wpłynęły podania o kupno obiektu, Zarząd Powiatu uważa,że budynek powinien być nadal dzierżawiony. Na dzień dzisiejszy niewiadomo jak długo będzie zatrudniony likwidator na pewno nie do 2008r. Pracownicy będą mieli możliwość zamiany zaległości płacowych na akcje. Jeżeli nie będą chcieli akcji to zobowiązanie będzie musiało być wypłacone przez Powiat.

 

Radny Ryszard Kwiatkowski – jakie służby  dokonały wyceny majątku.

 

Joachim Mazur V-ce Starosta Prudnicki – wycena majątku była dokonana w maju br. przez fachowców z tej branży.

 

Radny Mariusz Wicherek – wydawane były pieniądze podatników na zakup sprzętu w celu wyposażenia ZOZ , sprzęt ten w chwili obecnej Powiat przekazał prywatnej spółce, czy takie działanie jest zgodne z prawem.

 

Radna Jadwiga Harasymowicz – ile jeszcze lat będą byli pracownicy ZOZ oczekiwali na wypłatę zaległych płac, ludzie ci są wszędzie zadłużeniu, trudno jest im normalnie funkcjonować.

 

Joachim Mazur V-ce Starosta – w pierwszej kolejności zostaną uregulowane należności pracownicze.

 

Radna Janina Stanisz – zwróciła uwagę, że użytkownicy drogi Rudziczka – Mieszkowice będą występowali do Powiatu o odszkodowania z tytułu szkód jakie powstają w wyniku użytkowania drogi.

 

Radny Franciszek Fejdych – władze Powiatu były świadome kilka lat wcześniej o złej sytuacji w służbie zdrowia, dlaczego doprowadziły do takiego zagrożenia a w konsekwencji do upadku ZOZ w Prudniku. Zgodnie z statutem spółki PCM brak jest zapisu ,że szpital np. za 1 rok będzie nadal własnością Powiatu, brak jest w statucie takich gwarancji. Brak też jest zapisów dot: stawki za użytkowanie sprzętu w ten sposób pozbawiono były ZOZ dochodów, dlaczego we władzach spółki brak jest przedstawiciela Prudnika. Czy Starostwa odzyskało środki zainwestowane w szpital , którego właścicielami są Bonifraci. Przejęcie przez pracowników akcji w zamian za zaległe pensje jest formą mobbingu, jest to niezgodne z prawem.

 

Joachim Mazur V-ce Starosta – Powiat zawsze będzie miał większościowy pakiet akcji w PCM . Sprzęt był własnością ZOZ stanowił on także poręczenie pożyczek udzielonych przez Powiat dla ZOZ , pożyczki nie zostały spłacone i sprzęt wówczas stał się własnością Powiatu i został wniesiona jako aport do spółki. W naszej okolicy nie było osób kompetentnych do kierowanie tego typu spółką.

 

Radny Franciszek Fejdych – w którym miejscu statutu PCM jest zapis ,że Powiat ma pakiet większościowy . Przekazanie spółce sprzętu pozbawiło ZOZ dochodów , które mogły by być przeznaczone na wypłatę zaległości płacowych .

 

Joachim Mazur V-ce Starosta -  w statucie brak jest takiego zapisu ale są inne mechanizmy.    

 

Radny Stanisław Hawron – dlaczego ZOZ doprowadzono do takiego długu , dlaczego 5 lat wcześniej nie podjęto właściwych kroków. Dlaczego nie wypłacono należności płacowych.

 

Radny Janusz Romaniuk – przeraża go prywatyzacja ZOZ w PCM. „Medikus” za dzierżawę obiektu musiał przejąć wszystkich pracowników , zapłacić za sprzęt  W chwili obecnej budynek „Medikusa „ został wyremontowany wewnątrz, obecnie ZOZ będący w likwidacji będzie tylko czerpał zyski z czynszu , natomiast budynek zewnątrz może ulegać dewastacji.  

 

Joachim Mazur V-ce Starosta – ZOZ popadł w długi na przełomie 2001/ 2002r. Natomiast w budynku w którym mieści się obecnie „Medikus” działalność może być prowadzona .

 

  

Pkt.4

 

Informację Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrza Zenon Kowalczyk – stanowi zał. nr.2

 

Ponadto poinformował, że gmina powróci do podpisanego porozumienia z Prudnickim ZOZ odnośnie udzielonej pomocy w zakupie sprzętu medycznego a następnie przekazanie go nowo powstałej spółce. Gmina także nie będzie podawała ręki odnośnie umorzeń podatków wobec obiektu medycznego przy ul. Kościuszki.

 

 

Pkt. 5

 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXVII sesji przedstawili : Z-ca Burmistrza Z.Pikuła, Skarbnik Gminy B.Stankiewicz, Naczelnik Wydz. IK J.Ćwierz – stanowią zał.do protokołu z XXVII sesji.

 

Radny Stanisław Hawron – z informacji z wykonania budżetu za I półrocze br. wynika ,że jest niebezpieczna  sytuacja z finansami Gminy – wydatki są większe od dochodów.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – korzystanie z kredytów nie jest nieprawidłowością. Zaciąganie kredytów na płace jest sytuacją niebezpieczną , lecz u nas środki pochodzące z kredytów przeznaczane są na inwestycje. W chwili obecnej proponujemy odstąpienie od kredytu w wysokości 1.100.000,00 zł   a zaciągnięcie w kwocie mniejszej bo 400.000,00 zł.  

 

 

Pkt. 6

 

Interpelacje i wnioski zgłosili radni :

 

Radny Mariusz Półchłopek

- czy lokalizacja zakładu zajmującego się skupem złomu przy ul. Alei Miłej jest zgodne z 

   obowiązującymi przepisami i normami ?

/ interpelacja stanowi zał. nr.3/

 

- dot: podjęcia uchwały dotyczącej lokalnego systemu wsparcia dla pracodawców tworzących 

nowe miejsca pracy. Proszę o podanie konkretnej daty przygotowania dla Rady Miejskiej stosownej uchwały .

/ interpelacja stanowi zał. nr.4/

 

-czy organizacje i instytucje korzystające z gminnych dotacji mogłyby otrzymywać środki finansowe już w pierwszym miesiącu każdego kolejnego roku budżetowego, a nie dopiero na koniec pierwszego kwartału. Umowy dotacji podpisywane są zwykle już po okresie, kiedy organizacje zmuszone były wydatkować znaczne nakłady finansowe na swoją statutową działalność.

/ interpelacja stanowi zał. nr.5/

 

Radny Ryszard Kwiatkowski

- dot: programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących „ Czy nasza Gmina wystąpiła z propozycją wzięcia udziału w tym programie. Jakie działania podejmuje się aby w 2005r. skorzystać ze środków finansowych tego programu. Jakie jest zainteresowanie szkół i przedszkoli tym programem.

/ interpelacja stanowi zał. nr.6/

 

- Czy nasza Gmina otrzymała, otrzymuje środki na budowę lokali socjalnych, których brakuje dla lokatorów w ZBK,TBS i Sp. Mieszkaniowej. Które budynki czy lokale mieszkalne wyremontowano z tych środków.

/ interpelacja stanowi zał. nr.7/

- czy nasza gmina otrzymała środki na budowę lokali socjalnych, które budynki czy lokale 

  mieszkalne wyremontowano z tych środków.

/ interpelacja stanowi zał. nr 7a/

 

Radny Edward Mazur

 

- Jaka jest obecnie sytuacja prawna i merytoryczna  dot: Hotelu znajdującego się w Rynku. Były umowy oraz uzgodnione  terminy , a prawdopodobnie ostatni właściciel tegoż obiektu odsprzedał innemu właścicielowi. Jaki był i jest ostateczny termin przystosowania budynku hotelowego do jego działalności.

/ interpelacja stanowi zał. nr.8/

 

-         czy otrzymanie mianowania przez Panią Skarbnik Gminy Bogusławę Stankiewicz ze strony Burmistrza Pana Zenona Kowalczyka odbyło się zgodnie z prawem i bez zgody Rady Miejskiej. Przecież to Rada Miejska w Prudniku na sesji w sierpniu 1997r. wyraziła zgodę na wniosek uwczesnego Burmistrza Miasta i Gminy Pana Jana Roszkowskiego  aby powołać na stanowisko Skarbnika Gminy Prudnik w/w Panią i na Sekretarza Gminy Prudnika Pana Marka Radoma. Dlatego też czy Rada Miejska nie miała prawa aby dokonać ponownie powyższej zmiany.Proszę o interpretację prawna w tym zakresie.

 

/ interpelacja stanowi zał. nr.9/

 

Ponadto radny w imieniu „Forum Samorządowego „ wygłosił oświadczenia dot..niewłaściwej gospodarki finansowej prowadzonej przez  gminę , niewłaściwego sposób zbywiania mienia komunalnego, umarzania podatków, przeznaczenia z budżetu gminy środków finansowych dla Spółki „Primus” (     radny oświadczenia do protokołu nie przedstawił na pismnie.  )

 

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – jest zbulwersowany wypowiedzią radnego E.Mazura. Prosił o podanie w oświadczeniu nazwisk członków „Forum Samorządowego”

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – czuje się odpowiedzialny przed wyborcami. Zarzuty wobec jego działalności nie będzie rozstrzygać „Forum Samorządowe”

 

Radny Radosław Roszkowski

-         czy jest prawdą, że w prudnickim parku wyłączane jest oświetlenie ok. godz.6.30 . Zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym panują tam o tej porze „egipskie ciemności” ? Proszę o zmianę takiego stanu rzeczy . Jest to pora, kiedy ludzie udają się do pracy oraz prowadzą dzieci do przedszkola.

/ interpelacja stanowi zał. nr.10/

 

-         Czy nie warto zmienić organizacji ruchu na prudnickim Rynku oraz ulicy Królowej Jadwigi?. Gdyby dopuścić możliwość przejazdu od ulicy Piastowskiej i Placu Zamkowego w dół ku ul. Batorego a do góry – od ul. Damrota przez ul. Królowej Jadwigi ku Pl. Zamkowemu i ul. Piastowskiej. Taki sposób organizacji ruchu będzie zdaniem radnego korzystniejszy , upłynni ruch, który stanie się także bezpieczniejszy.

/ interpelacja stanowi zał. nr .11/

 

Wnioski zgłosili radni :

Radny Ryszard Kwiatkowski

-         dot: niezwłocznego przystąpienia do wstępnego opracowania materiałów do planu zalesienia.

/ wniosek stanowi zał. nr .12/

 

Radny Stefan Hajducki

-         dokonać przeglądu budynków i mieszkań komunalnych na terenie miasta nadających się do remontu i ująć  do planu na rok 2005

/ wniosek stanowi zał. nr .13/

 

-         w związku z nadchodzącą zimą , czy jest u nas na terenie miasta i gminy schronisko dla ludzi bezdomnych.

/ wniosek stanowi zał. nr.14/

 

-         dlaczego na powstałych osiedlach znajdujących się na obrzeżach miasta buduje się drogi wraz z chodnikami często sięgające 16 m szerokości są to ul. Bora Komorowskiego,Asnyka,Akacjowa. Budowa i utrzymanie takich ulic pochłania duże pieniądze , które musi gmina wydać z budżetu.

/ wniosek stanowi zał. nr .15/

Ponadto poinformował,że nie jest członkiem „Forum Samorządowego” odcina się od spraw które dotyczą okresu w którym nie był radnym . Popiera te sprawy , które mają służyć dobru mieszkańców – oświadczenie stanowi zał. nr 15a

 

Radny Leszek Piasecki

-         dot: zakupić maszty z flagami tj. narodową unijną, samorządową, które powinny zdobić fronty urzędu, Ratusza oraz miejsca pamięci narodowej.

/ wniosek stanowi zał. nr.16/

 

 

 

 

P k t . 7

 

Projekt uchwały w spr: zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.

 

Radni uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych , „przeciw” głosowało 9 radnych , „wstrzymujących się”  nie było”

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXIX/304/2004 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długotermiowego kredytu.

 

- Uchwała stanowi załącznik nr .17  

 

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r.

 

Radny Franciszek Fejdych – uważa, za niedopuszczalne aby w dniu dzisiejszym w trakcie obrad dostarczać radnym nowy projekt uchwały. Jest wystarczająco dużo czasu aby materiały trafiły do radnych. Nie zgadza się z takim podejściem , będzie głosował „przeciw” uchwale.

 

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – prosił aby Pani Skarbnik przedstawiła szczegółowe wyjaśnienie do projektu uchwały.

 

Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz – wyjaśniła, zmniejszamy przychody z tytułu zaciągniętego kredytu o kwotę 700 tyś zł.  zwiększenie dochodów w dziale 801 z tytułu dotacji na sfinansowanie zadania pn. Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szybowicach”.Jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 o kwotę 55.889,00 zł. Wartość zadania ogółem 164.379,55 zł w tym: z tytułu dotacji 55.889,00 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących w związku z oszczędnościami:

w dziale 700 o kwotę 19.300,00 zł

w dziale 710 o kwotę 18.000,00 zł z zadania „Zmiana planu gminy Prudnik ,Łąka Prudnicka,Moszczanka.

w dziale 750 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu diet radnych , w dziale 750 o kwotę 126.800,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W dziale 750 o kwotę 4.500,00 zł, w dziale 750 o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 757 o kwotę 60.000,00 zł z tytułu najniższego oprocentowania kredytów i pożyczek, w dziale 852 o kwotę 65.000,00 zł z tytłu dodatków mieszkaniowych.

Zwiększenie dochodów w dziale 851 o kwotę 55.000,00 zł w związku z wyższymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85.

Zmiany w planie dochodów w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania dochodów poprzez:

- zwiększenie dochodów w dziale :

 010 o kwotę 1.200,00 – wpływy z różnych opłat

020 1.900,00 zł z najmu i dzierżawy

700 – 40.000,00 wpływy z opłaty za użytkowania wieczyste

Zwiększenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w dziale 852 o kwotę 447.341,00 zł i jednocześnie zwiększenie wydatków o tę kwotę.

 

Radny Franciszek Fejdych – suma zmian ujętych w projekcie uchwały stanowi kwotę 3 mln. 200 tyś zł wnioskuje o przesunięcie projektu uchwały na następną sesję.

 

Bogusława Stankiewicz Skarbnik Gminy – uchwała dot: zaciągnięcia kredytu została podjęta, propozycja zmian w budżecie zmianę obejmuje, dlatego uważa, że uchwała w spr: zmian w budżecie w chwili obecnej powinna być podjęta.

 

Radny Franciszek Fejdych – w chwili obecnej radni nie są przygotowaniu aby dokonać analizy nowej wersji zmian w budżecie.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – Rada podjęła uchwałę zmniejszając kredyt z 1.100.000.00 zł do 400.000,00 zł. Uważa, że uchwała w spr: zmian w budżecie powinna być podjęta.

 

Henryk Sobczak Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach w celu analizy przez Komisję Budżetu,Finansów i Rozwoju Gospodarczego projektu uchwały w spr: zmian w budżecie.

 

Po wznowieniu obrad Skarbnik Gminy wyjaśniła zapisy projektu uchwały- zał.nr. 17 a  

 

Radny Franciszek Fejdych – poinformował, komisja Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała pozytywnie zmiany przedstawione przez Skarbnik Gminy.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych . Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX/305/2004 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r.

 

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.18

 

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

-         opinie komisji stanowią zał. nr.19

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych ,”przeciw” głosowało 3 radnych „wstrzymało się” od głosu 4 radnych.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXIX/306/2004 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.19a

 

Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.

Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX/307/2004 zmieniającą uchwałę w spr: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2004.

-         Uchwała stanowi zał. nr .20

 

P k t . 8

 

Projekt uchwały  w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości.

 

Radny Franciszek Fejdych – w imieniu klubu radnych „Porozumienie samorządowe” poinformował, na poprzednich sesjach radni określili jakie sprawy należy wyjaśnić w związku z propozycją sprzedaży terenów przy ul. Tabory m.in na jaki cel zostaną rozdysponowane środki pochodzące ze sprzedaży tereni. Klub radnych będzie głosował „przeciw „ uchwale.

 

Radny Edward Mazur – poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego podjęła wniosek  zobowiązując nabywcę gruntu przy ul. Tabory do wykonania przejścia dla pieszych.

 

Radny Mirosław Kamiński – na poprzedniej sesji klub radnych „SLD” złożył oświadczenie w sprawie gruntu przy ul. Tabory i oczekuje stanowiska Burmistrza.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – mając na uwadze oświadczenie klubu radnych „SLD” w sprawie terenów przy ul. Tabory wyjaśnił - czy istnieje potrzeba uruchomienia dużej placówki handlowej należałoby zasięgnąć wśród mieszkańców naszego miasta. Dopóki więc dana placówka będzie miała wzięcie wśród klientów , wtedy będziemy mówić o faktycznej potrzebie społecznej. Z posiadanej wiedzy wynika, że duże placówki handlowe przed podjęciem decyzji o lokalizacji sklepów rozeznają teren pod kątem występujących nisz handlowych. Zasadniczym błędem było podanie nazwy sieci handlowej zainteresowanej zakupem terenu. Na dzień dzisiejszy  nie wiadomo kto nabędzie ten teren, gdyż rozstrzygnie to przetarg. Skutki ekspansji wielkopowierzchniowych sklepów na naszym terenie kupcy odrzucili dużo wcześniej. Od samego początku wyszliśmy naprzeciw postulatom w zakresie prywatyzacji mienia. Na dzień dzisiejszy  skutkiem powstania kolejnego sklepu o zwiększonej powierzchni handlowej może być tylko ubytek klientów w sklepach tego samego typu. Gmina Prudnik nie poniesie żadnych kosztów przygotowania terenu pod inwestycję. 

Przy remoncie budynku przy ul. Tabory nr 9 i 10 nie angażowano środków powodziowych.

Mieszkańcom budynków przy ul. Tabory zagwarantowane zostaną mieszkania z tzw. ruchu ludności .

Cena nieruchomości podana jeszcze przed wyceną jest wartością szacunkową, Właściwą jej wartość ustali dopiero rzeczoznawca na podstawie obowiązujących metod i procedur. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mam prawo ustalić cenę nieruchomości wyższą niż ustalili biegli i oświadczam, że  nie będzie to cena niższa niż zadeklarowana wcześniej, a w przypadku jeśli wycena biegłego będzie wyższa od której podałem do przetargu przyjmę tę wyższą wartość. W celu przejrzystości procedur deklaruję, że o kryteriach przetargu powiadomię Radę jeszcze przed ogłoszeniem przetargu nieograniczonego.

O pieniądzach pochodzących ze sprzedaży zdecyduje Rada, potrzeb jest wiele np. niespłacony kredyt na oczyszczalnię ścieków , kanalizacja Doliny „Złotego Potoku”

 

-         pełny tekst wystąpienia Burmistrza Zenona Kowalczyka stanowi zał. nr.20

 

Radny Edward Mazur – był wpływ ze strony kupców, lecz apeluje o wykonania przejścia dla pieszych przy ul. Tabory. Przy podziale środków pochodzących ze sprzedaży terenu powinny być uwzględnione potrzeby ZBK.

 

Radny Mirosław Kamiński – podziękował za wyjaśnienie Burmistrza, poinformował ,że klub radnych „SLD” będzie głosował „za” podjęciem uchwały.

 

 Radny Franciszek Fejdych – wnioskował o przeprowadzenie imiennego głosowania nad projektem uchwały.

 

Radny Jan Roszkowski – uważa, że głosowanie nad projektem uchwały powinno się odbyć za miesiąc, wówczas będzie wiadomo jakie zadania rzeczowe będą do realizacji w przyszłym roku i czy projekt budżetu na 2005r. będzie zakładał remonty instalacji gazowych w budynkach gminy.

 

Radny Stanisław Hawron – będzie głosował „przeciw” projektowi uchwały bo nie zabezpiecza on interesu gminy w przyszłych latach.

 

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak odczytywał kolejno listę obecności radnych , radni dokonywali głosowania.

-         imienna lista radnych  z głosowania nad projektem uchwały stanowi zał. nr. 21

 

 „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych „przeciw” głosowało 7 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXIX/308/2004 w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.22

 

 

Projekt uchwały w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXIX/309/2004 w spr: obciążenia nieruchomości gruntowych.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.23

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.

 

Radny Jan Roszkowski – jakiej wielkości będą sprzedawane działki pod budynkami wielomieszkaniowymi.

 

Krystyna Martyna Naczelnik Wydz. Geodezji – w mieście do budynku nie będzie mogła być sprzedana działka np. 0,5 ha. Musi być zachowana  4 metrowa strefa jeżeli jest to budynek o zwartej zabudowie.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXIX/310/2004  zmieniającą uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.24

 

Projekt uchwały w spr: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prudnik „

 

Andrzej Rudzki przedstawiciel firmy AM TRANS PROGRES Sp.z o.o. w Poznaniu poinformował,że Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Prudnik zawiera także Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Prudnik na podstawie tych dokumentów można się starać o dofinansowanie zadań tam ujętych.

 

Radny Jan Roszkowski – czy uchwalenie programu jest równoznaczne z przyjęciem harmonogramu realizacji. Realizacja zadań wymaga zaangażowania ok. 7 mln. zł.

 

Andrzej Rudzki – bez zapisów w planie o wydatkach nie uda się sięgnąć po środki unijne lub dotacje z Urzędu Marszałkowskiego . Zapisy programu po 2 –ch latach można zmienić.

 

Radny Jan Roszkowski – uważa,że zanieczyszczenie powietrza w Prudniku i okolicach jest największe w Województwie.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw „ nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXIX/311/2004 w spr: uchwalenie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prudnik „

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.25

 

 

P k t. 9

 

Projekt uchwały w spr: uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005r.

 

Marek Radom Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały , zaproponował wykreślenie z § 7 pkt. 2 .

„za” wykreśleniem pkt. 2 z § 7 głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXIX/312/2004 w spr: uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr .26

 

Projekt uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXIX/313/2004 w spr: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr .27

 

 

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.

 

Marek Radom Sekretarz Gminy – przedstawił  nową wersję projektu uchwały zgodną z sugestią Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. W obecnym  projekcie zawarte jest : wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz dodatek za wieloletnią pracę . Poprzedni projekt zawiera tylko dodatek funkcyjny oraz dodatek specjalny.

 

Radny Jan Roszkowski – uważa, że  wersja projektu uchwał przedstawiona w chwili obecnej przez Sekretarza jest właściwsza bo nie będzie konieczności powrotu do uchwały w styczniu. Uchwała będzie obowiązywała do końca kadencji.

 

 Radny Edward Mazur – dlaczego projekt uchwały jest przedstawiony radnym na dzisiejszej sesji a zmiany obowiązują już ok. ½ roku.

 

Marek Radom Sekretarz Gminy – zmiana ustawy była dokonana w kwietniu , w sierpniu można było dokonać zmian w uchwale.

 

Radni dalszych uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXIX/314/2004 zmieniającą uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.28

 

 

 

 

 

 

 

 

P k t. 10

 

Przewodniczący Rady Henryk przedstawił :

-         pismo Rzecznika dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu o odmowie wniesienia wniosku o ukaranie Burmistrza Prudnika.

-         pismo stanowi zał. nr .29

Poinformował , że jest w posiadaniu analizy oświadczeń majątkowych radnych lecz na dzień dzisiejszy informacji takiej jeszcze nie przesłał Urząd Skarbowy w Prudniku dlatego też przedstawi je na kolejnej sesji.

    Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Henryk Sobczak zakomunikował zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Prudniku. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.oo i zakończyło o godz. 16.15. Protokół sporządzono w 2-ch egz, oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi przekazany został Burmistrzowi.

 

Protokołowała             
Jolanta Wróblewska                                                              

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Prudniku

Henryk Sobczak   

 

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dostępne są w dziale Ochrona Środowiska. 


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załączniki do uchwały.part8.rar (rozmiar 511,54 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-12-13 10:26:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do uchwały.part7.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-12-13 10:07:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do uchwały.part6.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-12-13 09:57:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do uchwały.part5.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-12-13 09:55:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do uchwały.part4.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-12-13 09:53:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do uchwały.part3.rar (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-12-13 09:50:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do uchwały.part2.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-12-13 09:38:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do uchwały.part1.exe (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-12-13 09:36:50, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1455

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1709

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Wstawiono załączniki do protokołu.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40