Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
329 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/329/2004 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej .
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-12-08 12:30:40, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr XXX/329/ 2004

R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u

z dnia 30 listopada 2004r

 

w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej .

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r, Nr 46, poz. 543 z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 z 2002r. Nr 25,poz.253,Nr 74 poz.676,Nr 113 poz.984,Nr 126 poz.1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003r,Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004r, Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

 

1.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej:

 

1)      działki gruntu o powierzchni 0,0073 ha stanowiącej część nieruchomości nie zabudowanej, oznaczonej na mapie nr 19 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 2219/27

2)      działki gruntu o powierzchni 0,0191 ha stanowiącej część nieruchomości nie zabudowanej, oznaczonej na mapie nr 19 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 2219/26.

 

2.Zbycie części nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej na mapie nr 19 - obręb Prudnik – numerem pomiarowym 2176 – przyległej do działek gruntu stanowiących przedmiot zbycia.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr XII/114/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2003rw sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 502
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40