Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
28 - Protokół nr XXVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-10-13 11:19:43, dokument aktualny]


                                        P r o t o k ó ł  Nr XXVIII

                                    z sesji Rady Miejskiej w Prudniku

                                    odbytej w dniu 9 września 2004r.

 

 

Na 21 osobowy skład rady w sesji uczestniczyło 20 radnych.

 

Radny nieobecny usprawiedliwiony :

Jacek Szczepański

/Lista obecności stanowi zał. nr 1/

 

Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz Zenon Kowalczyk, Z-ca Burmistrza Zdzisław Pikuła, Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz, Sekretarz Gminy Marek Radom, Naczelni Wydz. Geodezji Krystyna Martyna, Dyrektor GZOiW Edward Sąkól.

 

 

P k t . 1

 

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak otworzył obrady XXVIII sesji, powitał radnych , zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad- na 21 ustawowy skład rady w sesji wg. listy obecności uczestniczy 20 radnych.

Następnie przedstawił wniosek Burmistrza dot: zwołania sesji  – stanowi zał. nr 2

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w spr:zmiany uchwały w spr: przystąpienia Gminy Prudnik do projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny „ , zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r, oraz zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

 

„za” przyjęciem wniosku Burmistrza dot: wprowadzenia projektów uchwał do porządku obrad głosowało 19 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się „ nie było.

 

                                      Porządek obrad XXVIII sesji

 

1.     Sprawy organizacyjne:

- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Podjęcie uchwały w spr: pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi 

     gminnej i wyłączenie jej z użytkowania.

3.     Podjęcie uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

4.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spr: przystąpienia Gminy Prudnik do projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”

5.     Podjęcie uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r.

6.     Podjęcie uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

7.     Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.

 

 

P k t . 2

 

Projekt uchwały w spr : pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania.

 

- uchwała Nr 85/277/04 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2004r. – 

  stanowi zał. nr 3

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVIII/299/2004 w spr: pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania.

 

-         uchwała stanowi zał. nr 4

 

P k t. 3

 

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujacych się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVIII/ 300/2004 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

 

-         uchwała stanowi zał. nr 5

 

P k t. 4

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: przystąpienia Gminy Prudnik do projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”

 

Sekretarz Gminy Marek Radom – poinformował, gmina Prudnik w ramach projektu otrzyma 90 szt. zestawów komputerowych z jednolitym oprogramowaniem operacyjnym oraz arkuszem kalkulacyjnym i edytorem tekstu. Część sprzętu wycofanego z uzytkowania w Urzędzie Miejskim zostanie przekazana do jednostek organizacyjnych Gminy i szkół. Planowana cena zestawu 3900 zl.

W wyniku planowanej rozbudowy sieci komputerowej z możliwością połączenia ok. 80 zestawów ) obecnie 38) zostanie utworzony dodatkowy system obsługi interesantów drogą internetową oraz wewnętrzny  obieg dokumentów. W sieci komputerowej będą pracowały dwa systemy : I – system Burmistrz, II ujednolicony dla województwa opolskiego system do obsługi interesantów przesyłu danych droga internetową i obiegu elektronicznego pism. Stanowiska te zostaną zaopatrzone w programy poczty internetowej ( ok. 40 szt. obecnie 14 szt.) Podwójny system sieciowy jest konieczny ze względu na zabezpieczenie danych przed wirusami. Łączy koszt przebudowy sieci z zakupem serwera ok. 40.000,00 zł. Koszt czytników podpisów elektronicznych 1200 zł.Koszty oprogramowania obiegu dokumentów 120.000 zł.

Całkowity koszt projektu dla Gminy Prudnik – 542.900,00 zł

Udział własny Gminy Prudnik – 140.100,00 zł 9 ok.25% kosztów całkowitych)

 

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/301/2004 zmieniającą uchwałę w spr: przystąpienia Gminy Prudnik do projektu „eurząd dla mieszkańca Oplszczyzny”

 

-         Uchwała stanowi zał. nr 6

 

 

P k t . 5

 

Projekt uchwały  w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujacych się” nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVIII/302/2004 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr 7

 

P k t . 6

 

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVIII/303/2004 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

 

-       Uchwała stanowi zał. nr 8

 

 

P k t . 7

 

Edward Sąkól Dyrektor GZ0iW – przedstawił informację nt. zmian organizacyjnych i kadrowych w szkolnictwie prowadzonym przez gminę. Liczba uczniów w roku szkolnym 2004/05 wynosi 3309  nastąpiło zmniejszenie ilości ucznów w stosunku do roku ubiegłego o 150. Nastąpiło także zmniejszenie ilości nauczycieli o 20 z uwagi na przejście na emeryturę. Powołania zostali także nowi Dyrektorzy.  Z 325 etetów w szkolnictwie nastąpiło zmniejszenie o 20. Nieprawdziwą  informację w udzielonym wywiadzie podał radny J.Serafin dotyczyła ona braku podręczników szkolnych dla dzieci pochodzenia romskiego. Dzieci te otrzymały podręczniki, zostały one zamówione w księgarni. Dyrektorzy szkół składają imienne wykazy do OPS na dożywianie uczniów w szkołach. Na dzień dzisiejszy jest zgłoszonych ok. 600 uczniów , OPS dokona weryfikacji pod względem dochodu w rodzinie. Wiadomo, że dzieci z rodzin o najniższych dochodach będą dożywiane. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania rozwiązuje problemy wspólnie z Dyrektorami placówek nie eksponując żadnej grupy. Nie należy eksponować problemów dzieci romskich  bo oni chcą być traktowani jak każdy uczeń niezależnie pod pochodzenia. W tym roku mamy dzieci , które rozpoczęły naukę w wieku 7 i 9 lat. Prosił o nie nadawanie rozgłosu odnośnie sytuacji dzieci romskich z uwagi na dobrą współpracę pomiędzy rodzicami a nauczycielami . Jest dobra współpraca a dzieci są objęte pomocą. GZ0iW przygotował także wnioski do  6 programów pomocowych dla dzieci romskich na kwotę 57 tyś. zł.

 

Radny Julian Serafin – nie dzieli dzieci, stwierdził tylko fakt nie doręczenia podręczników 1 września. Tę informację otrzymał od rodziców. Dalsze wydarzenia są mu nieznane.

 

Edward Sąkól – w wywiadzie było wyeksponowane ,że dzieci pochodzenie romskiego nie posiadają podręczników i żywienia w stołówkach szkolnych.

 

Radny Julian Serafin – poinformował,że rozpoczęto regulację  rzeki Prudnik ze środków zewnętrznych.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – nie sprawdziły się informacje o przybyciu do Prudnika kilku tysięcy romów. Nie potwierdzają się także problemy z dziećmi. Prosił o nie nadawanie rozgłosu problemowi , który w Prudniku nie ma miejsca. Natomiast właścicielem rzeki Prudnik  jest WZIR jego też obowiązkiem jest dbanie o właściwą regulację rzeki. Od 1 października rusza z produkcją nowy zakład Fabryki Mebli , który będzie zatrudniał od. 100 osób. Od syndyka PZO posiada informację, jest kontrahent , który od 1 października chce zatrudnić 40 osób do pracy , na dzień dzisiejszy nie ma chętnych do pracy. Bezrobotni powinni się zgłaszać do Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Radny Jan Roszkowski – w imieniu grupy radnych zgłosił wniosek dot:sporządzenia wstępnego projektu budżetu gminy na 2005r. w terminie do 30.10.2004r. – stanowi zał. nr 9

 

      Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Henryk Sobczak zakomunikował zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.oo i zakończyło o godz. 14.30. Protokół sporządzono w 2-ch egz, oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi przekazany został Burmistrzowi.

 

Protokołowała
Jolanta Wróblewska

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • załączniki do protokołu.exe (rozmiar 529,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-10-27 11:33:00, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2037
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40