Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
295 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/295/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-09-06 08:46:25, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr XXVII/295/2004
   R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 26 sierpnia 2004r

zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

      Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/280/97 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca
1997r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zmienionej uchwałami : Nr XXXVIII/566/2001 z dnia 29 listopada 2001r,Nr X/84/2003 z dnia 29 maja 2003r. i Nr XX/214/2004r. z dnia 26 lutego 2004r.w § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1) „ 54 punkty sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży”.
                                         

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§  3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 775
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 958

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Poprawiono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40