Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
26 - Protokół nr XXVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-09-06 08:15:21, dokument aktualny]


P r o t o k ó ł  Nr XXVI
           z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej
   w dniu 23 l i p c a  2004r.

 

Na 21 osobowy skład rady w sesji uczestniczyło 17 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1.

Radni nieobecni usprawiedliwieni:

1. Jadwiga Harasymowicz
2. Ryszard Kwiatkowski
3. Kazimierz Lewandowski
4. Janusz Romaniuk

 

             Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Zenon Kowalczyk, Z-ca Skarbnika, Naczelnik Wydziału Gosp.Przestrz.
Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik Nr 2.

 

P u n k t  1.
             Przewodniczący Rady Henryk Sobczak otworzył obrady XXVI  s e s j i, powitał radnych, zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad – na 21 ustawowego składu rady w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy 17 radnych.Przewodniczący Rady zapoznał radnych z wnioskiem Burmistrza w sprawie zwołania sesji, przedstawiając porządek obrad posiedzenia.
Radny Jacek Szczepański zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad pkt. interpelacje i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad pkt.7 interpelacje i wnioski radnych.

- „ za „ wnioskiem radnego głosowało 17 radnych.
Rada wprowadziła zmiany do porzadku obrad.

                

 

                          P o r z ą d e k   o b r a d
             XXVI  s e s j i Rady Miejskiej w Prudniku
                               w dniu 23 lipca 2004r.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r ( druk nr 271).

3.  Podjęcie uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik  na 2004r.- wydatkach na realizację wieloletnich programów  inwestycyjnych (druk nr 272).
    
4. Podjęcie uchwały w spr: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
( druk nr 273).
    
5. Podjęcie uchwały  zmieniajacej uchwałę w spr: przystąpienia przestrzennego obszarów po byłej jednostce wojskowej przy ul.Dąbrowskiego w Prudniku (druk nr 274).
     
6. Podjęcie uchwały w spr: propozycji pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie
jej z użytkowania (druk nr 275).

P u n k t  2.
Projekt uchwaly w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. (druk nr 271).
Projekt uchwały omówiła Z-ca Skarbnika Gminy Pani Zofia Kuc.
Radni uwag nie wnieśli.
- „za” przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, „przeciw” 0, „ wstrzymał się „ 1 radny.
 Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVI/274/ 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r.
Uchwała stanowi załącznik Nr 3. 

 

P u n k t  3.
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych ( druk nr 272).
Radni uwag nie wnieśli.

- „ za „ podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, „przeciw” 0, „ wstrzymało się „ 2 radnych.
 Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVI/275/2004r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. –wydatkach na  realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
 Uchwała stanowi załącznik Nr 4.

 P u n k t  4.
 Projekt uchwały w spr: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika ( druk nr 273).
 
 Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej – Jerzy Stępień  poinformował radnych, że w procedurze uchwalenia planu jego  integralną częścią powinny być załączniki dot. rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie  realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
 technicznej.Aby treść planu była bardziej czytelna dla mieszkańców  proponuje się uchwalenie planu od nowa wraz z koniecznymi  załącznikami i uchylenie poprzedniej uchwały w tej sprawie.
 W dyskusji głos zabrali :
 - radny Julian Serafin – poruszył sprawę porządków w mieście oraz targowiska miejskiego,
 - radny Edward Mazur – zwrócił uwagę na to, że w przypadku przekazywania dodatkowych materiałów do uchwał tuż przed sesją, radnym należą się dodatkowe wyjaśnienia do przekazanych
   materiałów.

 

 

- radny Stanisław Hawron i Jan Roszkowski – zabrali głos w sprawie powierzchni obiektów budowlanych w mieście. Po zakończeniu dyskusji uwag do planu nie wniesiono.
    
- „za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się „ 1 radny.
     Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVI/276/2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
     Uchwała stanowi załącznik Nr 5.

     P u n k t  5.
     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spr: przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszarów po byłej jednostce wojskowej przy ul.Dąbrowskiego
     w Prudniku ( druk nr 274).
     Radni uwag nie wnieśli.

- „za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, „przeciw” 0, „ wstrzymał się „ 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVI/277/2004r. zmieniającą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszarów po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6.

P u n k t  6.
Projekt uchwały w spr: propozycji pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania ( druk nr 275).
Burmistrz poinformował radnych o spotkaniu z przewodniczącymi komisji Rady Miejskiej.W celu zasięgnięcia wstępnej opinii w sprawie budowy kolejnego dużego sklepu w Prudniku obok stacji benzynowej „Statoil”.
Aby sprzedać nieruchomość pod supermarket konieczna jest likwidacja drogi gminnej Tabory.Gmina zabezpieczy inny sposób przejścia dla pieszych łączącego ul. Batorego z Wiejską.


Radny Fr.Fejdych  potwierdził spotkanie z Burmnistrzem.
Pozytywna opinia była uzależniona od tego, że część pieniędzy ze sprzedaży będzie przeznaczona dla ZBK na rozwiązanie problemów związanych z doprowadzeniem gazu do mieszkań.
Burmistrz oświadczył, że pieniądze uzyskane ze zbycia nieruchomości nie będą wykorzystane na ratowanie budżetu gminy, ale na remont budynku nr 15 w koszarach na mieszkania.
Radny Stefan Hajducki – zapytał o dalsze losy budynku mieszkannego przy ul. Tabory.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.

- „za” podjęciem uchwały głosowało 5 radnych, „przeciw” 7,   „wstrzymało się „ 5 radnych.
Rada uchwałę nie podjęła.

P u n k t  7.
Interpelacje zgłosili radni :

- Jacek Szczepański – kiedy mieszkańcy domu przy ulicy   Górna 1 będą mogli korzystać z gazu, który został odcięty.   Interpelacja stanowi załącznik Nr 7.

- Radosław Roszkowski – czy możliwe jest ponowne rozpatrzenie   sprawy p. Bimkiewicz zamieszkałej przy ul. Chrobrego  w Prudniku.Na poprzednim mieszkaniu tej osoby narosło   zadłużenie, mimo próśb p. Bimkiewicz (przed powstaniem  zadłużenia) o zamianę mieszkania 100m2 na mniejsze.
  Obecnie komornik ściąga od tej osoby 200 zł z jej 600zł emerytury, a jest to osoba chora na cukrzycę i ma na
  wychowaniu wnuka.
  Interpelacja stanowi załącznik Nr 8.

  Wnioski zgłosili radni:
  - Franciszek Fejdych Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe „ – w imieniu klubu wnioskuję o zaproszenie na sesję w sierpniu Pana Starosty Powiatu Prudnickiego, celem przedstawienia pełnej informacji na temat szpitala jego obecnej sytuacji prawnej i zasad działalności w przyszłości.
    Wniosek stanowi załącznik Nr 9.

    - Mariusz Wicherek – proszę o przeprowadzenie kontroli (wnikliwej) kolonii w Turawie.Z sygnałów dochodzących od rodziców dzieją się tam dziwne sytuacje jak np. brak nadzoru wychowawców nad dziećmi itp.
      Wniosek stanowi załącznik Nr 10.

    - Jan Roszkowski – w związku ze zbliżającym się terminem przystąpienia do opracowania projektu budżetu Gminy Prudnik na rok 2005 wnioskuję o sporządzenie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w roku 2005 i w latach następnych w oparciu o ewidencję mienia komunalnego.
      Wniosek stanowi załącznik Nr 11.

                Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Henryk Sobczak zakomunikował zamknięcie obrad XXVI  s e s j i Rady Miejskiej  w Prudniku.Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.oo i zakończyło o godz. 14.45. Protokół sporządzono w 2-ch egzemplarzach, oryginał pozostaje w aktach Wydz.Organizacyjnego, drugi egzemplarz przekazany został Burmistrzowi.


       Protokołowała                                   
       Stanisława Łuczków   

         

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zalaczniki.exe (rozmiar 428,85 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-09-23 08:41:18, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1109
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40