Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
023 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/23/98 - w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-23 14:14:31, dokument aktualny]


Uchwała nr IV/23/98
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 grudnia 1998 r.


w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U z 1997 r. nr 5 poz. 24 z 1998 r. nr 106 poz. 668) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 nr 58 poz. 261 nr 106 poz. 496 nr 132 poz. 622 z 1997 r. nr 9 poz. 43 nr 106 poz. 679 nr 107 poz. 686 nr 113 poz. 734 i nr 123 poz. 775) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku nadaje się statut stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Ryszard KwiatkowskiSTATUT
MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ
W PRUDNIKU


I. Postanowienia ogólne.


§ 1


Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5 poz. 24 z 1998 r. nr 106 poz. 668) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. nr 110 poz. 721 nr 141 poz. 943 z 1998 r. nr 106 poz. 668) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2


1. Muzeum jest komunalną instytucją kultury i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Prudnik.
2. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 3


Gmina Prudnik zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§ 4


Siedzibą Muzeum jest Prudnik, a terenem działania obszar Gminy Prudnik.

§ 5


Muzeum używa pieczęci okrągłej z Godłem Państwa w środku i napisem w otoku "Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku".

II. Cele i zadania Muzeum


§ 6


Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach.

§ 7


Muzeum realizuje cele określone w § 6 przez:
1. Gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentujących w zakresie archeologii, etnografii, historii i sztuki.
2. Katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów.
3. Przechowywanie muzealiów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
4. Zabezpieczenie i konserwację muzealiów.
5. Urządzanie wystaw.
6. Organizowanie i prowadzenie badań naukowych
7. Prowadzenie działalności edukacyjnej
8. udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych
9. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów
10. Prowadzenie działalności wydawniczej
11. Prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum.

III. Organizacja Muzeum.


§ 8


W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą nastepujące działy:
1. Dział Archeologiczny
2. Dział Artystyczno-Historyczny
3. Dział Etnograficzny

§ 9


Zakres zadań określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum.

IV. Nadzór i zarządzanie Muzeum.


§ 10


Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Sztuki, a bezpośredni Gmina Prudnik.

§ 11


1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miejska w Prudniku.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 5 osób.

§ 12


Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Gminy Prudnik na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 13


I. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
II. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1. Ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej.
2. Ogólny nadzór na zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum.
3. Reprezentowanie Muzeum na zewnątrz.
4. Przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.
5. Naczelna redakcja wydawnictw muzealnych.
6. Wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń.
7. Sprawozdanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.
8. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

V. Majątek i finanse Muzeum.


§ 14


Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 15


Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla zakładów budżetowych.

§ 16


Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu Gminy Prudnik, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 17


1. Muzeum może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:
a) działalności poligraficznej i wydawniczej,
b) produkcji i obrotu wyrobami pamiątkarskimi,
c) wynajmu sprzętu wystawienniczego,
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności określonej w § 7.

§ 18


Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

VI. Przepisy końcowe.


1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miejska w Prudniku na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 745
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 971

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40