Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
019 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/19/98 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-23 13:59:21, dokument aktualny]


Uchwała nr IV/19/98
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 grudnia 1998 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9 poz. 31 nr 101 poz. 444 z 1992 r. nr 21 poz. 86 z 1994 r. nr 123 poz. 600 z 1996 r. nr 91 poz. 409 nr 149 poz. 704 z 1997 r. nr 5 poz. 24 nr 107 poz. 689 nr 121 poz. 770 i nr 123 poz. 780 z 1998 r. nr 106 poz. 668) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Podatek od nieruchomości położonych na terenie Gminy Prudnik wynosi rocznie:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,38 zł od 1 m2 powoerzchni użytkowej,
2) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
4) od pozostałych budynków lub ich części - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
5) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 4-6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
6) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi - 0,46 zł od 1 m2 powierzchni.
7) od gruntów:

a) będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94 poz. 431 z 1994 r. nr 1 poz. 3 z 1996 r. nr 91 poz. 409 z 1997 r. nr 43 poz. 272 nr 137 poz. 926 i z 1998 r. nr 108 poz. 681) wykorzystywanych na cele rolnicze - 0,03 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,61 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych - 0,06 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.

§ 3


Traci moc uchwała nr XLI/340/97 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych Gminy Prudnik, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Prudniku oraz w prasie lokalnej i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Ryszard Kwiatkowski


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 781
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1258

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40