Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
018 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/18/98 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-23 13:58:28, dokument aktualny]


Uchwała nr IV/18/98
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 grudnia 1998r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 nr 58 poz. 261 nr 106 poz. 496 nr 132 poz. 622 z 1997 r. nr 9 poz. 43 nr 106 poz. 679 nr 107 poz. 686 nr 113 poz. 734 i nr 123 poz. 775) art. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. nr 72 poz. 344 z 1994 r. nr 76 poz. 344 nr 121 poz. 591 133 poz. 685 z 1995 r. nr 78 poz. 390 nr 124 poz. 601 i nr 132 poz. 640 z 1996 r. nr 89 poz. 402 nr 106 poz. 496 nr 132 poz. 621 i nr 139 poz. 647 z 1997 r. nr 54 poz. 348 nr 79 poz. 484 nr 121 poz. 770 nr 123 poz. 775 i poz. 778 nr 133 poz. 883 nr 137 poz. 926 nr 141 poz. 943 i nr 158 poz. 1042) oraz art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. z 1998 r. nr 30 poz. 164 nr 98 poz. 611) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r.

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 1 456 759,00

Dział 70 Gospodarka komunalna o kwotę 27 179,00
Rozdział 7078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi o kwotę 27 179,00
§ 89 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 27 179,00

Dział 86 Opieka społeczna o kwotę 44 580,00
Rozdział 8616 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 44 580,00
§ 89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 44 580,00

Dział 97 Różne rozliczenia o kwotę 1 385 000,00
Rozdział 9778 Pomoc na usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej o kwotę 1 385 000,00
§ 86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin o kwotę 482 020,00
§ 89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 902 980,00

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 1 845 767,00

Dział 40 Rolnictwo o kwotę 90 000,00
Rozdział 4078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi o kwotę 90 000,00
§ 89 Dotaceje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 90 000,00

Dział 70 Gospodarka komunalna o kwotę 897 821,00
Rozdział 7078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi o kwotę 881 634,00
§ 86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin o kwotę 482 020,00
§ 89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 399 614,00

Rozdział 7395 Pozostała działalność o kwotę 16 187,00
§ 86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin o kwotę 16 187,00

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne o kwotę 152 386,00
Rozdział 7478 Pomoc i usuwanie skutków powodzi o kwotę 152 386,00
§ 89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 152 386,00

Dział 79 Oświata i wychowanie o kwotę 200 980,00
Rozdział 7978 Pomoc i usuwanie skutków powodzi o kwotę 200 980,00
§ 89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 200 980,00

Dział 87 Kultura fizyczna i sport o kwotę 60 000,00
Rozdział 8778 Pomoc i usuwanie skutków powodzi o kwotę 60 000,00
§ 89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 60 000,00

Dział 90 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 444 580,00

Rozdział 9015 Udziały w podatkach o kwotę 444 580,00
§ 15 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 444 580,00

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 137 881,46

Dział 70 - Gospodarka komunalna o kwotę 59 271,00
Rozdz. 7080 Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi o kwotę 12 092,00
§ 72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych o kwotę 12 092,00
remont betonowego mostu na rzece Złoty Potok (Łąka Prudnicka)
Rozdział 7078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi o kwotę 27 179,00
§ 36 Usługi materialne o kwotę 27 179,00
Rozdział 7262 Oświetlenie ulic o kwotę 20 000,00
§ 36 Usługi materialne o kwotę 20 000,00

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne o kwotę 23 600,00
Rozdz. 7480 Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi o kwotę 23 600,00
§ 72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych o kwotę 23 600,00
- odbudowa wyposażenia OSP Piorunkowice
(motopompa) /11 800,00/
- odbudowa wyposażenia OSP Mieszkowice
(motopompa) /11 800,00/

Dział 79 Oświata i wychowanie o kwotę 27 179,00
Rozdział 7978 Pomoc i usuwanie skutków powodzi o kwotę 27 179,00
§ 36 Usługi materialne o kwotę 27 177,00

Dział 86 Opieka społeczna o kwotę 2 350,00
Rozdz. 8611 Domy pomocy społecznej o kwotę 2 350,00
§ 37 Usługi niematerialne o kwotę 2 350,00

Dział 89 Różna działalność o kwotę 4 600,00
Rozdz. 8995 Pozostała działalność o kwotę 4 600,00
§ 31 Materiały i wyposażenie o kwotę 2 200,00
§ 36 Usługi materialne o kwotę 1 000,00
§ 37 Usługi niematerialne o kwotę 1 400,00

Dział 97 Różne rozliczenia o kwotę 20 881,46
Rozdz. 9718 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 20 881,46
§ 81 Rezerwa o kwotę 20 881,46

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 526 889,53

Dział 40 Rolnictwo o kwotę 1,68
Rozdział 4078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi o kwotę 1,68
§ 36 Usługi materialne o kwotę 1,68

Dział 70 Gospodarka komunalna o kwotę 67 256,39
Rozdział 7078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi o kwotę 27 177,39
§ 36 Usługi materialne o kwotę 27 177,39

Rozdz. 7080 Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi o kwotę 23 892,00
§ 72 Wydatki na finsnsowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych o kwotę 23 892,00
odbudowa zewnętrznych instalacji pionowych oraz osuszanie ścian - Szkoła Podstawowa Łąka Prudnicka /11 900,00/
odbudowa zniszczonych placów, chodników Łąka Prudnicka /11 992,00/

Rozdz. 7395 Pozostała działalność o kwotę 16 187,00
§ 72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych uzbrojenie działek Osiedle Wybickiego o kwotę 16 187,00

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz nieaterialne usługi komunalne o kwotę 411 800,00
Rozdz. 7480 Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi o kwotę 11 800,00
§ 72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych o kwotę 11 800,00
odbudowa wyposażenia OSP Prudnik (motopompy) /11 800,00/

Rozdz. 7695 Pozostała działalność o kwotę 400 000,00
§ 72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych o kwotę 400 000,00
(modernizacja budynku ul. Wiejska 12-14)
Dział 83 Kultura i sztuka o kwotę 200,00
Rozdz. 8332 Ośrodki kultury o kwotę 200,00
§ 48 Pozostałe dotacje o kwotę 200,00

Dział 86 Opieka społeczna o kwotę 6 750,00
Rozdz. 8611 Domy pomocy społecznej o kwotę 2 350,00
§ 40 Różne opłaty o kwotę 2 350,00

Rozdz. 8613 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 4 400,00
§ 22 Świadczenia społeczne o kwotę 4 400,00

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa o kwotę 40 881,46
Rozdz. 9146 Urzędy gmin o kwotę 16 000,00
§ 35 Energia o kwotę 16 000,00
Rozdz. 9195 Pozostała działalność o kwotę 24 881,46
§ 72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetwoych i zakładów budżetowych o kwotę 24 881,46
(komputeryzacja Urzędu)

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kwiatkowski

  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 788
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1292

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40