Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
012 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/12/98 - W sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-20 07:27:11, dokument aktualny]


Uchwała nr III/12/98
Rady Miejskiej w Prudniku
Z dnia 3 grudnia 1998 r.


W sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Z 1996 r. nr 13 poz. 74 nr 58 poz. 261 nr 106 poz. 496 nr 132 poz. 622 z 1997 r. nr 9 poz. 43 nr 106 poz. 679 nr 107 poz. 686 nr 113 poz. 734 i nr 123 poz. 775/ art. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe /Dz. U. Z 1993 r. nr 72 poz. 344 z 1994 r. nr 76 poz. 344 nr 121 poz. 591 nr 133 poz. 685 z 1995 r. nr 78 poz. 390 nr 124 poz. 601 i nr 132 poz. 640 z 1996 r. nr 89 poz. 402 nr 106 poz. 496 nr 132 poz. 621 i nr 139 poz. 647 z 1997 r. nr 54 poz. 348 nr 79 poz. 484 nr 121 poz. 770 nr 123 poz. 775 i poz. 778 nr 133 poz. 883 nr 137 poz. 926 nr 141 poz. 943 i nr 158 poz. 1042/ oraz art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin/ Dz. U. Z 1998 r. nr 30 poz. 164 nr 98 poz. 611/ Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 629 412,13
Dział 70 – Gospodarka komunalna o kwotę 43 369,74
Rozdz. 7080 – Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi o kwotę 43 369,74
§ 71 – Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych o kwotę 43 369,74
Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne o kwotę 49 000,00
Rozdz. 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 49 000,00
§ 35 – Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 49 000,00
Dział 79 – Oświata i wychowanie o kwotę 16 000,00
Rozdz. 7911 – Szkoły podstawowe o kwotę 16 000,00
§ 70 – Środki na finansowanie zadań inwestycyjnych gmin za źródeł budżetowych o kwotę 16 000,00
Dział 86 – Opieka społeczna o kwotę 21 570,00
Rozdz. 8695 – Pozostała działalność o kwotę 21 570,00
§ 71 – Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych o kwotę 21 570,00
Dział 87 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 310 000,00
Rozdz. 8711 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 100 000,00
§ 72 – Nadwyżki zakładów budżetowych i środków specjalnych o kwotę 100 000,00
Rozdz. 8795 – Pozostała działalność o kwotę 210 000,00
§ 71 – Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych o kwotę 210 000,00
Dział 90 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 58 000,00
Rozdz. 9015 – Udziały w podatkach o kwotę 58 000,00
Dział 94 – Finanse o kwotę 108 492,39
Rozdz. 9492 – Odsetki od środków na rachunkach bankowych o kwotę 108 492,39
§ 81 – Odsetki o kwotę 108 492,39
Dział 97 – Różne rozliczenia o kwotę 22 980,00
Rozdz. 9778 – Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej o kwotę 22 980,00
§ 89 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 22 980,00
Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 28 977,10
Dział 70 – Gospodarka komunalna o kwotę 5 997,10
Rozdz. 7080 – Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi o kwotę 5 997,10
§ 70 – Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin ze źródeł pozabudżetowych o kwotę 5 997,10
Dział 97 – Różne rozliczenia o kwotę 22 980,00
Rozdz. 9778 – Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej o kwotę 22 980,00
§ 86 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin o kwotę 22 980,00
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 797 718,93
Dział 40 – Rolnictwo o kwotę 1,68
Rozdz. 4078 – Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej o kwotę 1,68
§ 36 – Usługi materialne o kwotę 1,68
Dział 70 – Gospodarka komunalna o kwotę 708 717,25
Rozdz. 7078 – Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej o kwotę 50 157,39
§ 36 – usługi materialne /remont ulic: Nyska, Morcinka, Zielona/ o kwotę 27 177,39
§ 72 – Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budzetowych o kwotę 22 980,00
Rozdz. 7080 – Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi o kwotę 69 559,86
§ 36 – Usługi materialne o kwotę 10 422,76
§ 72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych o kwotę 59 137,10
Rozdz. 7221 – Oczyszczanie miasta o kwotę 6 000,00
§ 31 – Materiały i wyposażenie o kwotę 6 000,00
Rozdz. 7395 – Pozostała działalność o kwotę 583 000,00
§ 61 – Rozliczenia z bankami o kwotę 583 000,00
Dział 74 – gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne o kwotę 84 000,00
Rozdz. 7478 – Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej o kwotę 84 000,00
§ 47 – Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych o kwotę 84 000,00
Dział 89 – Różna działalność o kwotę 5 000,00
Rozdz. 8995 – Pozostała działalność o kwotę 5 000,00
§ 31 - Materiały i wyposażenie o kwotę 5 000,00
Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 1 398 153,96
Dział 70 – Gospodarka komunalna o kwotę 77 532,50
Rozdz. 7080 – Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi o kwotę 71 532,50
§ 31 – Materiały i wyposażenie o kwotę 6 112,00
§ 36 – Usługi materialne o kwotę 47 680,50
§ 72 – Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych o kwotę 17 740,00
Rozdz. 7395 – Pozostała działalność o kwotę 6 000,00
§ 72 – Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych o kwotę 6 000,00
Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne o kwotę 254 514,97
Rozdz. 7478 – Akcja przeciwpowodziowa oraz usuwanie skutków powodzi o kwotę 84 000,00
§ 47 – Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych o kwotę 84 000,00
Rozdz. 7480 – Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi o kwotę 35 400,00
§ 72 – Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych o kwotę 35 400,00
Rozdz. 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 33 000,00
§ 36 – usługi materialne o kwotę 10 000,00
§ 39 – Kary i odszkodowania o kwotę 23 000,00
Rozdz. 7695 – Pozostała działalność o kwotę 102 114,97
§ 72 – Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych o kwotę 102 114,97
Dział 79 – Oświata i wychowanie o kwotę 66 159,07
Rozdz. 7978 – Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej o kwotę 50 159,07
§ 36 – Usługi materialne o kwotę 50 159,07
Rozdz. 7911 – Szkoły podstawowe o kwotę 16 000,00
§ 72 – Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych o kwotę 16 000,00
Dział 86 – Opieka społeczna o kwotę 102 947,42
Rozdz. 8612 – usługi opiekuńcze o kwotę 6 377,42
§ 41 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 6 377,42
Rozdz. 8695 – Pozostała działalność o kwotę 22 270,00
§ 22 – Świadczenia społeczne o kwotę 19 600,00
§ 22 – Świadczenia społeczne o kwotę 700,00
§ 31 – Materiały i wyposażenie o kwotę 470,00
§ 36 – Usługi materialne o kwotę 1 500,00
Rozdz. 8616 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 74 300,00
§ 22 – Świadczenia społeczne o kwotę 74 300,00
Dział 87 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 293 000,00
Rozdz. 8711 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 293 000,00
§ 47 – Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych o kwotę 210 000,00
§ 72 – Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych o kwotę 83 000,00
Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa o kwotę 5 000,00
Rozdz. 9195 – Pozostała działalność o kwotę 5 000,00
§ 72 – Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych o kwotę 5 000,00
Dział 94 – Finanse o kwotę 599 000,00
Rozdz. 9495 – Pozostała działalność o kwotę 599 000,00
§ 61 – Rozliczenia z bankami o kwotę 599 000,00

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kwiatkowski


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 907
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1130

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40