Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIE



wyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
129 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/129/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-12 11:32:16, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XIV/129/2003
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 23 października 2003r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, Nr 128, poz. 1401, z 2003r. Nr 80 poz. 719 i Nr 122, poz. 1143) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :

§ 1



W załączniku do uchwały Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 Rozdział III otrzymuje brzmienie:
„ III. Preliminarz Praca Punktu Konsultacyjnego 7 200,00
Funkcjonowanie Świetlic Terapeutycznuch prowadzonych przez Gminę 62 000,00
Wspomaganie działalności świetlic :
„Caritas” 3 500,00
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych
Ziemi Prudnickiej 4 000,00
Doposażenie świetlic w sprzęt, gry, sprzęt audio tele, art. papiernicze 7 826,00
Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2 000,00
Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9 000,00
Programy Profilaktyczne oraz zakup artykułów 15 000,00
Doposażenie bibliotek: kasety o tematyce edukacyjnej dot: uzaleźnień
książki, czasopisma 1 800,00
Badania lekarskie 3 000,00
Imprezy, promujace trzeźwy styl życia:”Rajd Maluchów”,”Mikołajki”,
„Dzień Dziecka”, „Dzień wiosny „ nagrody dla uczestników konkursów 5 800,00
Kolonie, obozy terapeutryczne 36 000,00
Współpraca z mediami 5 124,00



System bezpieczeństwa zbiorowego „ MONITORING „ 148 550,00
Remont posadzki w Wiejskim Domu Kultury w Łące Prudnickiej 4 200,00
R A Z E M : 315 000,00”

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 552
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 735

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>




Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40