Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
182 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/182/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-12 10:56:35, dokument aktualny]


UCHWAŁA Nr XVII/182/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 grudnia 2003 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok


Na podstawie art. 18 ust . 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874 i Nr 166 poz. 1611) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok.

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 35 510,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 35 510,00
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych o kwotę 35 510,00
§ 031 Podatek od nieruchomości o kwotę 35 510,00
Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 130 000,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 130 000,00
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych o kwotę 120 000,00
§ 031 Podatek od nieruchomości o kwotę 70 000,00
§ 092 Pozostałe odsetki o kwotę 50 000,00

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 10 000,00
§ 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 10 000,00


Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 358 094,99

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15 000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15 000,00
Wydatki bieżące o kwotę 15 000,00

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 30 000,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 30 000,00
Wydatki bieżące o kwotę 30 000,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 20 000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 16 000,00
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 16 000,00
Wydatki bieżące o kwotę 16 000,00
w tym: obsługa długu o kwotę 16 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 208 709,02
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 160 189,17
Wydatki bieżące o kwotę 160 152,89
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 112 162,79
Wydatki majątkowe o kwotę 36,28
Zakup komputera, drukarki i sprzętu nagłaśniającego

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 32 151,92
Wydatki bieżące o kwotę 32 151,92
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 14 898,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 5 223,00
Wydatki bieżące o kwotę 5 223,00

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół o kwotę 3 686,46
Wydatki bieżące o kwotę 3 686,46
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1 500,00

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 4 614,47
Wydatki bieżące o kwotę 4 614,47
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 740,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 2 844,00
Wydatki bieżące o kwotę 2 844,00

Dział 853 Opieka społeczna o kwotę 7 000,00
Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 7 000,00
Wydatki bieżące o kwotę 7 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 81 385,97
Rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 33 491,77
Wydatki bieżące o kwotę 33 491,77
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 26 013,00

Rozdział 85404 Przedszkola o kwotę 47 894,20
Wydatki bieżące o kwotę 47 894,20
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 30 580,62


Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 452 584,99

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 358 938,02
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 210 268,64
Wydatki bieżące o kwotę 210 268,64
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 204 031,79

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 102 170,92
Wydatki bieżące o kwotę 102 170,92
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 101 861,00
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół o kwotę 44 762,46
Wydatki bieżące o kwotę 44 762,46
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 37 240,00

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 436,00
Wydatki bieżące o kwotę 436,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 240,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 1 300,00
Wydatki bieżące o kwotę 1 300,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 64 646,97
Rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 27 658,34
Wydatki bieżące o kwotę 27 658,34
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 27 658,34

Rozdział 85404 Przedszkola o kwotę 36 497,48
Wydatki bieżące o kwotę 36 497,48
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 24 124,62

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 491,15
Wydatki bieżące o kwotę 491,15

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 29 000,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 29 000,00
Wydatki bieżące o kwotę 29 000,00


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 675
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 863

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40