Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
144 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/144/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-12 08:37:22, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XIV/144/2003
R a d y M i e j s k i e j w P r u d n i k u
z dnia 23 października 2003r


zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002r, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003r, Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717, 720 i 721) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :

§ 1


W uchwale Nr XLIII/356/98 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 1998r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych zmienionej uchwałami: Nr XLVI/380/98 z dnia 30 kwietnia 1998r, Nr XII/178/99 z dnia 28 października 1999r, Nr XIX/281/2000r z dnia 31 maja 2000r, Nr XXIX/393/2001r z dnia 28 lutego 2001r, Nr XII/107/2003r. z dnia 28 sierpnia 2003r. w § 1 w ust. 1 w pkt. 1a wyrazy „ 31 grudnia 1999r. „ zastępuje się wyrazami „ 31 grudnia 1998r”.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 593
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 711

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40