Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
159 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/159/2003 -zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Prudnik
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-11 08:36:15, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XV/159/2003
R a d y M i e j s k i e j w P r u d n i k u
z dnia 27 listopada 2003r


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Prudnik

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XIII/112/95 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Prudnik zmienionej uchwałami : Nr XLV/374/98 z dnia 26 marca 1998r. i Nr XXXI/448/2001 z dnia 19 kwietnia 2001r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2, 4, 5, w § 5 ust.4 i w § 8 ust. 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Zarząd Miejski” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „ Burmistrz Prudnika”.
2) w § 8 uchyla się ust. 1 i 2.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 929
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1086

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40