Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/167/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-10 13:52:57, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XV/167/2003
R a d y M i e j s k i e j w P r u d n i k u
z dnia 27 listopada 2003r.


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r,Nr 142, poz. 1591, z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, pz. 1806, z 2003r, Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :

§ 1W statucie Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/137/95 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 9 listopada 1995r. w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku zmienionej uchwałami:
Nr IX/181/99 z dnia 24 czerwca 1999r., Nr XVI/226/2000 z dnia 29 lutego 2000r., i Nr X/85/2003 z dnia 29 maja 2003r. w § 2 ust. 2 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

„ 4) zespołów szkolno-przedszkolnych”.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 642

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 819

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.

Rejestr zmian podstrony:
 • 167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/167/2003 (AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-04 12:48:27 do 2004-08-10 13:52:57]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40