Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIE



wyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
180 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/180/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia udziałów do spółki.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-03 12:07:39, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XVII/180/2003
R a d y M i e j s k i e j w P r u d n i k u
z dnia 30 grudnia 2003r.



zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia udziałów do spółki.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera”g” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje:

§ 1


W uchwale Nr VI/67/99 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 11 marca 1999r. w sprawie zasad wnoszenia udziałów do spółki zmienionej uchwałami:
Nr XL/572/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. i Nr XV/169/2003 z dnia 27 listopada 2003r. wprowadza się następujące zmiany :
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„ w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów w spółkach”
2) dodaje się § 1a w brzmieniu :
„ § 1a 1.W spółkach, w których gmina nie jest jedynym wspólnikiem zbycia udziałów następuje:
1) na rzecz pozostałych wspólników,jeżeli tak przewiduje umowa spółki,
2) na rzecz innych osób,jeżeli umowa spółki nie ogranicza zbycia udziałów,
3) według ceny rynkowej za udział,określonej na podstawie wyceny dokonanej przez uprawniony podmiot i ustalonej w drodze negocjacji w ramach wyceny.



2.Zbycie udziałów wymaga uzyskania opinii Rady Miejskiej w drodze uchwały”


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 696
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 863

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>




Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40