Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
086 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/86/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2004-07-02 13:07:39, dokument aktualny]


UCHWAŁA Nr XI/86/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 czerwca 2003 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rokNa podstawie art. 18 ust . 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806) i art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok.


Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 125 239,00

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 118 417,00
Rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej
dla gmin o kwotę 118 417,00
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 118 417,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 312,00
Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 1 000,00
§ 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1 000,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 312,00
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 312,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5 510,00
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 5 510,00
§ 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł o kwotę 5 510,00

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 483 000,00

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 75 000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 75 000,00
Wydatki majątkowe o kwotę 75 000,00
Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Łąka Prudnicka – Szybowice o kwotę 45.000,00
Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Mieszkowice – Piorunkowice o kwotę 30.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 408 000,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 408 000,00
Wydatki bieżące o kwotę 408 000,00Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 608 239,00

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 83 000,00
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 83 000,00
Wydatki majątkowe o kwotę 83 000,00
Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Łąka Prudnicka – Szybowice o kwotę 45.000,00
Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Mieszkowice – Piorunkowice o kwotę 38.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10 000,00
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 10 000,00
Wydatki bieżące o kwotę 10 000,00
w tym: dotacje o kwotę 10 000,00

Dział 710 Działalność usługowa o kwotę 19 000,00
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 19 000,00
Wydatki bieżące o kwotę 19 000,00

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 52 417,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 52 417,00
Wydatki bieżące o kwotę 52 417,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 52 417,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 401 312,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 120 000,00
Wydatki bieżące o kwotę 120 000,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 120 000,00
Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 281 000,00
Wydatki bieżące o kwotę 281 000,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 280 000,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 312,00
Wydatki bieżące o kwotę 312,00

Dział 853 Opieka społeczna o kwotę 29 000,00
Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne o kwotę 25 000,00
Wydatki bieżące o kwotę 25 000,00
Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4 000,00
Wydatki bieżące o kwotę 500,00
Wydatki majątkowe o kwotę 3 500,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5 510,00
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 5 510,00
Wydatki bieżące o kwotę 5 510,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7 000,00
Rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 7 000,00
Wydatki majątkowe o kwotę 7 000,00
zakup dwóch komputerów dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 1 000,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 1 000,00
Wydatki bieżące o kwotę 1 000,00
w tym: dotacje o kwotę 1 000,00
Ludowy Klub Jeździecki „OLIMP” Prudnik


Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 512 376,00

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 512 376,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 512 376,00
§ 663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego o kwotę 512 376,00


Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 550 124,00

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 512 376,00
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 512 376,00
§ 663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego o kwotę 512 376,00
Dział 853 Opieka społeczna o kwotę 36 748,00
Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia o kwotę 34 506,00
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 34 506,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 2 242,00
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2 242,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 000,00
Rozdział 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej
w kraju o kwotę 1 000,00
§ 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 000,00
Dotacja z Powiatu dla Szkoły Podst. w Moszczance na organizację kolonii


Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 516 714,00

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 512 376,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 512 376,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 512 376,00
Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Łąka Prudnicka – Szybowice

Dział 853 Opieka społeczna o kwotę 4 338,00
Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia o kwotę 4 338,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4 338,00


Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 554 462,00

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 512 376,00
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 512 376,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 512 376,00
Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Łąka Prudnicka – Szybowice

Dział 853 Opieka społeczna o kwotę 41 086,00
Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia o kwotę 38 844,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 338,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00
§ 4260 Zakup energii o kwotę 17 052,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 14 454,00

Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 2 242,00
§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2 242,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 000,00
Rozdział 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej
w kraju o kwotę 1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 800,00§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 614
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 950

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40