Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
076 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/76/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2004-06-30 07:28:18, dokument aktualny]


Uchwała nr X/76/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 maja 2003 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 2002 r. nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558 nr 113 poz. 984 nr 153 poz. 1271 nr 214 poz. 1806) i art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co nastepuje:

§ 1


Dokonuje się nastepujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.

Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 822,28
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 822,28

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 115 932,28

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 48 500,00
Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 48 500,00
§ 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 48 500,00

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 9 122,28
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 9 122,28
§ 097 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9 122,28

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 20 496,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 20 496,00
§ 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 20 496,00

Dział 853 Opieka społeczna o kwotę 37 814,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 37 814,00
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 37 814,00

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 124 000,00

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 124 000,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 124 000,00
Wydatki bieżące o kwotę 124 000,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 239 110,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20 000,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 20 000,00
Wydatki bieżące o kwotę 20 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3 000,00
Wydatki bieżące o kwotę 3 000,00

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 48 500,00
Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 48 500,00
Wydatki bieżące o kwotę 48 500,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 2 000,00
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 2 000,00
Wydatki bieżące o kwot 2 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 120 496,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 120 496,00
Wydatki bieżące o kwotę 120 496,00

Dział 853 Opieka społeczna o kwotę 37 814,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 37 814,00
Wydatki bieżące o kwotę 37 814,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7 300,00
Rozdział 92 109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 7 300,00
Wydatki bieżące o kwotę 7 300,00
w tym dotacje o kwotę 7 300,00
Prudnicki Ośrodek Kultury

Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 93 266,92

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 21 305,92
Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 21 305,92
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 21 305,92

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7 658,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 7 658,00
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 7 658,00

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 5 611,00

Dział 853 Opieka społeczna o kwotę 5 611,00
Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia o kwotę 5 611,00
§ 4260 Zakup energii o kwotę 5 611,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 98 877,92

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 21 305,92
Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 21 305,92
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 165,40
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 889,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 126,54
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 268,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9 320,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 536,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7 658,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 7 658,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 658,00

Dział 853 Opieka społeczna o kwotę 69 914,00
Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia o kwotę 5 611,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 611,00

Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 58 445,00
§ 4130 Składki na ubezpiueczenie zdrowotne o kwotę 58 445,00

Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 5 858,00
§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 5 858,00

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak
  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 630
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1012

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40