Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
073 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/73/2003 - w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2004-06-29 14:55:33, dokument aktualny]


Uchwała nr IX/73/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 17 kwietnia 2003 r.


w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94 poz. 431 z 1994 r. nr 1 poz. 3 z 1996 r. nr 91 poz. 409, z 1997 r. nr 43 poz. 272 nr 137 poz. 926 z 1998 r. nr 108 poz. 681 z 2001 r. nr 81 poz. 875 z 2002 r. nr 200 poz. 1680) art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200 poz. 1682, nr 216 poz. 1826) oraz art 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 nr 200 poz. 1683) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Zarządza sie na terenie sołectw Gminy Prudnik pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2


Inkasentami podatków, o których mowa w § 1 uchwały ustanawia się:
1) w sołectwie Czyżowice - Pan Henryk Zawiślak zam. Czyżowice19,
2) w sołectwie Rudziczka - Pana Wiesława Stanisz zam. Rudziczka 144 A,
3) w sołectwach: Dębowiec, Łąka Prudnicka, Mieszkowice, Moszczanka, Niemysłowice, Piorunkowice, Szybowice i Wierzbiec - sołtysów poszczegółnych sołectw.

§ 3


Ustala się wynagrodzenie inkasentów za inkaso w poszczególnych sołectwach w wysokości:
1) w Czyżowicach - 5,0%
2) w Dębowcu - 8,5%
3) w Łące Prudnickiej - 5,0%
4) w Mieszkowicach - 5,0%
5) w Moszczance - 5,0%
6) w Niemysłowicach - 5,0%
7) w Piorunkowicach - 6,5%
8) w Rudziczce - 5,0%
9) w Szybowicach - 5,0%
10) w Wierzbcu - 5,5%
- kwoty pobranych podatków.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 5


Traci moc uchwała nr XXIX/387/2001 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości zmieniona uchwałą nr XLIII/636/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 r.

§ 6


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 721
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 974

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40