Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
190 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/190/2004 - w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 gen.Karola Świerczewskiego w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-11 15:03:09, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XIX/190 /2004
R a d y M i e j s k i e j w P r u d n i k u
z dnia 29 stycznia 2004r.


w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 gen.Karola Świerczewskiego w Prudniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r, Nr 142 poz. 1591, z 2002r, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) i art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996, Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943,z 1998r., Nr 117 poz.759,Nr 162 poz.1126, z 2000r. Nr 12 poz.136, Nr 19 poz.239,Nr 48 poz.550,Nr 104 poz.1104,Nr 120 poz.1268,Nr 122 poz.1320, z 2001r. Nr 111 poz.1194,Nr 144 poz.1615, z 2002r. Nr 41 poz.362,Nr 113 poz.984,Nr 141 poz.1185,Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 6 poz.65,Nr 128 poz.1176 i Nr 137 poz.1304) oraz art.18 ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15 poz.148,Nr 45 poz.391,Nr 65 poz.594,Nr 166 poz.1611,Nr 189 poz.1851) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a , co następuje:
§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2004r. zamierza się zlikwidować Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im.gen.Karola Świerczewskiego w Prudniku, Plac Zamkowy 2.
§ 2
Uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się kontynuowanie nauki w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 1,Nr 3 i Nr 4 w Prudniku.
§ 3

Mienie ruchome likwidowanej szkoły zostanie przekazane Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im.Powstańców Śląskich w Prudniku , ul. Szkolna 12.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 662
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 858

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40