Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
189 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/189/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego,leśnego i od nieruchomości.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-11 15:01:42, dokument aktualny]U c h w a ł a Nr XIX/189/ 2004
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 29 stycznia 2004r.


zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego,leśnego i od nieruchomości.

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.z 1993r. Nr 94,poz.431,z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91,poz.409, z 1997r. Nr 43,poz.272,Nr 137,poz.926,z 1998r. Nr 108,poz.681, z 2001r. Nr 81,poz.875, z 2002r. Nr 200,poz.1680, z 2003r. Nr 110,poz.1039,Nr 162,poz.1568) art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 pażdziernika 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200,poz.1682,Nr 216,poz.1826) oraz art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r. Nr9,poz.84,Nr 200,poz.1683,z 2003Nr 96 , poz.874,Nr 110,poz.1039,Nr 188,poz.1840,Nr 200,poz.1953,Nr 203,poz.1966) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr IX/73/2003r. Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie inkasa podatków : rolnego,leśnego i od nieruchomości w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1/ w pkt 3 skreśla się wyraz „Moszczanka”
2/ dodaje się pkt 4 w brzmieniu :
„4 w sełectwie Moszczanka – Pani Grażyna Piekarczyk zam. Moszczanka 66”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.
§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 786
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 893

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40