Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
068 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/68/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-11 14:45:38, dokument aktualny]


Uchwała nr IX/68/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 17 kwietnia 2003 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 2002 r. nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558 nr 113 poz. 984 nr 153 poz. 1271 nr 214 poz. 1806) i art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonuje się następujących zmian Gminy Prudnik z 2003 r.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 536 314,00

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 512 376,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 512 376,00
§ 663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 512 376,00
Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Dział 853 Opieka społeczna o kwotę 23 965,00
Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia spoołeczne o kwotę 23 965,00
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 23 965,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 536 341,00

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 512 376,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 512 376,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 512 376,00
Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łąka Prudnicka - Szybowice.

Dział 853 Opieka społeczna o kwotę 23 965,00
Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23 965,00
§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 23 965,00

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 692

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1045

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40