Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
052 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/52/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-11 11:58:10, dokument aktualny]


Uchwała nr VIII/52/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 marca 2003 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 2002 r. nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558 nr 113 poz. 984 nr 153 poz. 1271 nr 214 poz. 1806) i art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co nastepuje:

§ 1


Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.

Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 82 693,48
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 82 693,48

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 56 112,00
Dział 600 Transport i łączność k kwotę 10 112,00
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10 112,00
§ 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10 112,00

Dział 853 Opieka społeczna o kwotę 46 000,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 46 000,00
§ 232 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 46 000,00

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 32 850,00
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 32 850,00
§ 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 32 850,00
Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 15 050,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 15 050,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 13 977,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13 977,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 1 073,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 073,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 121 005,48

Dział 600 Transoprt i łączność o kwotę 65 705,48
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10 112,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 112,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 55 593,48
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 53 943,48
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 650,00
Roboty chodnikowe od Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej do skrzyżowania z ulicą Zwycięstwa w Prudniku.

Dział 853 Opieka społeczna o kwotę 53 000,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 53 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 7 000,00
Opieka Paliatywna i Hospicyjna
§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 46 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2 300,00
Rozdział 92109 Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 2 300,00
§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 2 300,00
Dotacja dla Prudnickiego Ośrodka Kultury.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 597
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 917

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40