Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
033 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/33/2003 - w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-11 11:57:31, dokument aktualny]


Uchwała nr VI/33/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z 2002 r. nr 113 poz. 984 ) Rada Mejska w Prudniku uchwala, co nastepuje:

§ 1


Uchwala sie wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


Załącznik do uchwały nr VI/33/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 stycznia 2003 r.WIELOLETNI PLAN
ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH


CZĘŚĆ 1
Wstęp

Obowiązek sporządzania wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowej Spółki Gminy zwanego dalej "Spółką" wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z ustawą plan ten określa:
- planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych,
- przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Realizacja zamieszczonych w niniejszym planie inwestycji jest zgodna z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik zatwierdzonym uchwałą nr XII/174/99 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28.10.1999 r. i ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Prudnik zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Prudnik nr VIII/43/89 z dnia 28 września 1989 roku (z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwałą Rady Miejskiej nr XLIII/360/98 z dnia 29 stycznia 1998 r.) i z Ogólnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prudnik zatwierdzonym Uchwałą Rady Narodowej miasta i Gminy Prudnik nr XVIII/61/81 z dnia 27 kwietnia 1981 roku ( z późniejszą zmianą planu zatwierdzoną Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Prudnik nr IX/36/85 z dnia 27 września 1985 roku).

Część II
Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

1. Zaopatrzenie w wodę Gminy Prudnik realizowane jest za pomocą dwóch niezależnych systemów wodociągowych:
  1) systemu miejskiego, który służy zaopatrzeniu w wodę miasta Prudnik oraz wsi Czyżowice i Prężynka (w Gminie Lubrza).
2) systemu wiejskiego, który służy zaopatrzeniu w wodę wsi: Szybowice, Mieszkowice, Wierzbiec, Niemysłowice, Rudziczka, Łąka Prudnicka, Moszczanka.
2. Systemy wodociągowe, o których mowa w ust. 1 tworzą:
 1) ujęcia wody do zaopatrzenia w wodę miejskiego sytemu wodociągowego:
a) ujęcia wody przy ul. Poniatowskiego w Prudniku, składające się z sześciu studni kopanych o łącznej, maksymalnej wydajności godzinowej Q max h = 40 m3/h, maksymalnej wydajności dobowejQmax d = 960 m3/d oraz średniej wydajności dobowej Qśr d = 873 m3/d,
b) drenażowe ujęcie wody w Prężynce, o maksymalnej wydajności godzinowej Q max h = 90 m3/h, maksymalnej wydajności dobowej Q max d = 2160 m3/d oraz średniej wydajności dobowej Qśr d = 1964 m3/d,
c) drenażowe ujęcie wody "Prężyna" w Dobroszowicach o maksymalnej wydajności godzinowej Q max h = 108 m3/h, maksymalnej wydajności dobowej Q max d = 2592 m3/d oraz średniej wydajności dobowej Qśr d = 2357 m3/d,
d) drenażowe ujęcie wody "Biała" w Dobroszowicach o maksymalnej wydajności godzinowej Q max h = 57,6 m3/h, maksymalnej wydajności dobowej Q max d = 1382,3 m3/d oraz średniej wydajności dobowej Qśr d = 1257 m3/d,
e) głębinowe ujęcie wody "Lisy" w Dobroszowicach składające się z trzech studni głębinowych o łącznej, maksymalnej wydajności godzinowej Q max h = 138 m3/h, maksymalnej wydajności dobowej Q max d = 3312 m3/d oraz średniej wydajności dobowej Qśr d = 3011 m3/d
f) do zaopatrzenia w wodę wiejskiego systemu wodociągowego służy głębinowe ujęcie wody w Szybowicach o maksymalnej wydajności godzinowej Q max h = 64 m3/h, maksymalnej wydajności dobowej Q max d = 1536 m3/d oraz średniej wydajności dobowej
Qśr d = 628 m3/d.

2) Stacje wodociągowe dla potrzeb miejskiego systemu wodociągowego:
a) stacja wodociągowa w Prężynce, którą stanowi w/w ujęcie wody oraz pompownia 1o, tłocząca wodę zmagazynowaną w studni zbiorczej do miejskiej sieci wodociągowej oraz do sieci wsi: Prężynka i Czyżowice,
b) stacja wodociągowa przy ul. Prężyńskiej w Prudniku, na terenie której znajdują się: trzy zbiorniki wyrównawcze o łącznej pojemności 2000 m3, chlorownia oraz pompownia 2o, tłocząca wodę pochodzącą z zespołu ujęć w Dobroszowicach, zmagazynowaną w zbiornikach, do sieci miejskiej,
c) stacja wodociągowa przy ul. Poniatowskiego w Prudniku, na terenie której znajdują się dwie studnie zbiorcze służące do magazynowania wody pobranej z pobliskiego ujęcia, o pojemności łącznej 600 m3, hala filtrów pospiesznych oraz pompownia 2o tłocząca wodę do sieci miejskiej.
d) dla potrzeb wiejskiego systemu wodociągowego służy stacja wodociągowa w Szybowicach na terenie której znajdują się zbiornik wrównawczy o pojemności 40 m3, chlorownia oraz pompownia 2o tłocząca wodę pochodzącą z pobliskiego ujęcia, zmagazynowaną w zbiornikach do wiejskiej sieci wodociągowej.
3) pompownie wody nie wymienione w pkt. 2 usytuowane na stacjach wodociągowych:
a) pompownia sieciowa (strefowa) wody przy ul. Wiejskiej w Prudniku, która zasila w wodę osiedle Jasionowe Wzgórze oraz ulice przyległe powyżej pompowni,
b) pompownia sieciowa (strefowa) w Moszczance, która zasila II strefę wsi Moszcanka.
4) sieć wodociągowa o łącznej długości 181,6 km na którą składają się:
a) przewody magistralne o średnicach od 150 mm do 300 mm, o łącznej długości 27,6 km,
b) przewody rozdzielające o średnicach od 80 mm do 150 mm, o łącznej długości 101,7 km,
c) przyłącza wodociągowe o średnicach od 25 mm do 50 mm, o łącznej długości 52,3 km,
5) sieć wodociągowa wykonana jest z następujących materiałów: żeliwo - 44 %, stal - 2 %, azbestocement - 1%, PCW - 35 %, PE - 17 %, ołów - 1%.

3. Stopień zaopatrzenia w wodę Gminy Prudnik można uznać za dobry. Gmina jest zwodociągowana w 98 %. Na lata 2003 - 2007 planuje się włączenie do systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi Chocim i Dębowiec oraz uzbrojenie w sieć wodociągową terenów w mieście przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

4. Odprowadzanie ścieków realizowane jest za pomocą systemu kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, który służy do odprowadzania i oczyszczania ścieków z miasta Prudnik oraz części wsi Łąka Prudnicka, który tworzą:
1) sieć kanalizacyjna o łącznej długości 47,4 km, na którą składają się:
a) przewody kanalizacji ogólnospławnej o średnicach od 0,3 m do 0,7/0,9 m o łącznej długości 24,8 km
b) przewody kanalizacji sanitarnej o średnicach od 0,2 m do 0,5 m, o łącznej długości 10,0 km,
c) przyłącza kanalizacyjne o średnicach od 0,15 m do 0,2 m o łącznej długości 12,6 km,
Sieć kanalizacyjna wykonana jest z następujących materiałów: beton - 10%, kamionka 80%, PCW - 10%.
2) pompownie ścieków:
a) pompownia ścieków przy ul. Lipowej w Prudniku, która służy do przetłaczania ścieków z ul. Paderewskiego i części ul. Lipowej do kolektora grawitacyjnego w ul. Sienkiewicza,
b) pompownia ścieków przy ul. Zwycięstwa, która służy do przetłaczania ścieków z osiedla Zacisze do kanalizacji sanitarnej w ul. Bora Komorowskiego,
c) pompownia ścieków na oś. Karola Miarki, która służy do przetłaczania ścieków z ulic K. Miarki, Polna, Polna Bloki do kanalizacji sanitarnej w ul. Monte Casino.
3) oczyszcalnia ścieków oddana do użytku 1 stycznia 1997 r. mechaniczno - biologiczna o przepustowości średniodobowej Q śr d = 18.650 m3/d. Główne obiekty oczyszcalni to:
a) komora wlotowa z przelewem awaryjnym,
b) pompownia wstępna,
c) budynek hali krat,
d) piaskownik,
e) obiekty pomiarowe nr 1 i 2,
f) komory napowietrzania,
g) stacja dmuchaw,
h) osadniki wtórne,
i) komory zagęszczania osadu,
j) komory wysokiego składowania,
k) stacja odwadniania osadów,
l) tymczasowe składowisko odwodnionych osadów,
m) punkt zlewny ścieków dowożonych.

5. Stopień skanalizowania Gminy należy uznać za niezadowalający, bowiem system kanalizacyjny posiada jedynie miasto i znikoma część wsi Łąka Prudnicka.
Gmina posiada jednak niedociążoną oczyszcalnię ścieków, która może przyjąć i oczyścić jeszcze znaczne iliści ścieków.
W związku z powyższym w latach 2003 - 2007 planuje się włączenie do systemu zbiorowego odprowadzania ścieków następujących miejscowości Gminy Prudnik: Łąka Prudnicka, Moszcanka, Wierzbiec, Szybowice, Niemysłowice, Mieszkowice, Rudziczka, Chocim, Dębowiec.

CZĘŚĆ III
Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach.

1. Na lata 2003 - 2007 przewidziane są następujące przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Prudnik.
1) Zadania przewidziane do realizacji ze środków pomocowych i środków budżetowych Gminy:
a) wykonanie wodociągu dla wsi Chocim i Dębowiec - lata 2003 - 2004,
b) uzbrojenie w sieć wodociągową dalszej, przewidzianej pod zabudowę części osiedla Tysiąclecia w Prudniku - rok 2003,
c) wymiana sieci wodociągowej we wsiach Łąka Prudnicka i Moszczanka - lata 2004-2007,
d) wymiana magistrali wodociągowej Lisy-Prudnik - lata 2004 - 2007

2) Zadania przewidziane do realizacji ze środków własnych Spółki:
a) ujęcia wody, stacje i pompownie wodociągowe:
- aktualizacja stref ochronnych wraz z likwidacją studni nr 5 na ujęciu wody przy ul. Poniatowskiego - rok 2003,
- wykonanie zabezpieczenia antywłamaniowego i alarmowego zbiorników wody czystej na stacji wodociągowej przy ul. Prężyńskiej w Prudniku - rok 2004,
- włączenie do systemu wizualizacji stacji wodociągowej w Szybowicach - rok 2004,
- włączenie do systemu wizualizacji stacji wodociągowej przy ul. Poniatowskiego - rok 2006,
- wymiana ogrodzenia na ujęciu wody "Prężyna" rok 2007,
- wymiana ogrodzenia na ujęciu Lisy (studnia 1z) - rok 2003,
- przystosowanie pompowni strefowej w Moszcznce do pracy automatycznej - rok 2003,
- wykonanie chodników i odnowienie elewacji budynku pompowni stacji wodociągowej przy ul. Prężyńskiej - rok 2004,
- wymiana pomp na ujęciach wody i pompowniach - lata 2005 - 2007,
- wymiana urządzeń do automatycznej regulacji pompowni wody - lata 2006 - 2007

b) sieci wodociągowe:
- instalacja zaworów redukcyjnych na wiejskiej sieci wodociągowej dla wsi Rudziczka i Niemysłowice - rok 2003,
- wymiana sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego - rok 2004,
- wymiana sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Wąskiej - rok 2006
- wymiana sieci wodociągowej w ulicy Sierakowskiego - rok 2006
- wykonanie sieci wodociągowej w ul. Meblarskiej - rok 2007,
- przygotowanie instalacji w celu poprawy jakości wody i stanu sieci dystrybucyjnej w miejscowościach Łąka Prudnicka i Moszczanka metodą chemiczną - rok 2003,
- wymiana przyłączy wodociągowych w ul. Królowej Jadwigi w Prudniku - rok 2003,
- wymiana przyłączy wodociągowych w ul. Klasztornej - rok 2006,
- wymiana przyłączy wodociągowych w ul. Piastowskiej na odcinku od Placu Wolności do ul. Szpitalnej - lata 2005 - 2006,
- wymiana przyłączy wodociągowych na skutek ich awarii - lata 2003 - 2007,
- uzbrojenie w sieć wodociągową terenów przeznaczonych pod zabudowę za ul. Lompy - lata 2003 - 2004.

2. Na lata 2003 - 2007 przewidziane są następujące przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Prudnik:
1) Zadania przewidziane do realizacji ze środków pomocowych i środków budżetowych Gminy:
a) wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsiach: Łąka Prudnicka i Moszcanka - lata 2004 - 2007,
b) wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsiach: Niemysłowice, Rudziczka, Mieszkowice, Szybowice oraz Wierzbiec - lata 2004 - 2007,
c) uzbrojenie w sieć kanalizacyjną dalszej, przewidzianej pod zabudowę części osiedla Tysiąclecia - rok 2004,
d) wykonanie kanalizacji sanitarnej z miejscowości Dębowiec i Chocim - lata 2004 - 2007,

2) Zadania przewidziane do realizacji ze środków własnych Spółki:
a) oczyszczalnia i pompownie ścieków:
- likwidacja pompowni ścieków przy ulicy Lipowej - rok 2004,
- zakup taśm filtracyjnych do prasy odwadniającej osad na oczyszcalni ścieków - rok 2003,
- wyposażenie oczyszcalni ścieków w pompy zatapialne służące do opróżniania kubaturowych obiektów oczyszcalni z jednoczesnym obniżaniem poziomu wód gruntowych - lata 2003 - 2004,
- wyposażenie stacji zlewnej w urządzenie do pomiaru objętości dowożonych ścieków - rok 2003,
- wykonanie bezobsługowego punktu zlewnego ścieków dowożonych - rok 2007,
- przygotowanie składowiska osadów przeznaczonych do dystrybucji na terenie oczyszczalni - lata 2005 - 2007,
b) kanalizacja sanitarna i ogólnospławna:
- montaż urządzeń pomiarowych na wylotach przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej - 6 szt. - rok 2003,
- częściowa wymiana (z konieczności) istniejącej sieci kanalizacyjnej - lata 2003 - 2007,
- przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej z miejscowości Dębowiec i Chocim - rok 2003,
- uzbrojenie w sieć kanalizacyjną terenów przeznaczonych pod zabudowę za ul. Lompy - lata 2004-2005.

3. Poza inwestycjami służącymi bezpośrednio zaopatrzeniu w wodę oraz odprowadzaniu ścieków planuję się na lata 2003 - 2007 następujące zamierzenia inwestycyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu:
1) zakup samochodu specjalnego S.C. do czyszczenia kanalizacji i transportu wody - rok 2005,
2) zakup samochodów dostawczych - 3 szt. - lata 2004 - 2006,
3) zakup koparko - spycharki - lata 2006 - 2007,
4) zakup sprzętu komputerowego dla działu utrzymania ruchu - rok 2003,
5) wymiana sprzętu komputerowego - lata 2003 - 2007,
6) zakup i wymiana narzędzi specjalistycznych dla brygad remontowo wykonawczych lata 2003 - 2007,
7) inwestycje inne, których nie można było przewidzieć na etapie budowy planu lata 2003 - 2007.

CZĘŚĆ IV
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

1. W ramach ogółu przedsięwzięć w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wymienionych w części III programu, do przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody zalicza się:
1) instalację zaworów redukcyjnych na wiejskiej sieci wodociągowej dla wsi Rudziczka i Niemysłowice,
2) wykonanie sieci wodociągowej w ul. Meblarskiej,
3) wymianę przyłączy wodociągowych w ul. Królowej Jadwigi w Prudniku,
4) wymianę przyłączy wodociągowych w ul. Klasztornej,
5) wymianę przyłączy wodociągowych w ul. Piastowskiej na odcinku od Placu Wolności do ul. Szpitalnej,
6) wymianę przyłączy wodociągowych na skutek ich awarii,
7) wymianę sieci wodociągowej w ulicy Sierakowskiego,
8) wymianę sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego,
9)wymianę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Wąskiej,
10) wymianę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Damrota,
11) wymianę sieci wodociągowej we wsiach Łąka Prudnicka i Moszcanka,
12) wymiane magistrali wodociągowej Lisy - Prudnik,
13) włączenie do systemu wizualizacji stacji wodociągowej w Szybowicach - rok 2004,
14) włączenie do sytemu wizualizacji stacji wodociągowej przy ul. Poniatowskiego - rok 2006,

2. W ramach ogółu przedsięwzięć w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, do przedsięwzięć racjonalizujących wprowadzanie ścieków zalicz się:
1) montaż urządzeń pomiarowych na wylotach przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej - 6 szt.
2) częściową wymianę (z konieczności) istniejącej sieci kanalizacyjnej.

CZĘŚĆ V
Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

1. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach na zadania przewidziane do realizacji w ramach wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych określone w części III programu przedstawiono w załącznikach:
1) tabeli nr 1 - "Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych - ujęcia wody, stacje i pompownie wodociągowe"
2) tabeli nr 2 - "Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych - sieci wodociągowe",
3) tabeli nr 3 - "Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych - oczyszczalnia i pompownie ścieków",
4) tabeli nr 4 - "Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych - kanalizacja ogólnospławna i sanitarna",
5) tabeli nr 5 - "Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzadzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - pozostałe inwestycje".

2. W tabelach tych nie uwzględniono zadań przewidzianych do realizacji ze środków budżetowych Gminy Prudnik i środków pomocowych. Na etapie budowania planu, trwają bowiem starania o pozyskanie tych środków oraz przygotowywany jest budżet Gminy na rok 2003.

CZĘŚĆ VI
Sposoby finansowania planowanych inwestycji

1. Przewiduje się nastepujące sposoby finansowania planowanych inwestycji:
1) środki własne, tj. środki przeznaczone przez Spółkę na przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne uwzględnione w taryfie opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków pochodzące z amortyzacji posuadanych środków trwałych,
2) środki gminne, które dotyczą zadań realizowanych z budżetu Gminy,
3) środki pomocowe, przez które rozumie się dotacje i subwencje z krajowych i zagranicznych funduszy ochrony środowiska oraz innych dostepnych funduszy.
2. Suma wydatków inwestycyjnych na lata 2002 - 2007 realizowanych ze środków własnych przedstawiona została w tabeli nr 6 - "Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - ogółem".
Tabela nie uwzględnia zadań przewidzianych do realizacji ze środków budżetowych Gminy Prudnik i środków pomocowych, bowiem na etapie budowania planu trwają starania o pozyskanie przez Gminę środków z kilku źródeł w ramach różnych programów oraz przygotowywany jest budżet Gminy na rok 2003. Nie ma również informacji na temat kształtu budżetu na lata nastepne.Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Tabela nr 1 str. 1.JPG (rozmiar 119,96 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-07-29 14:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Tabela nr 1 str. 2.JPG (rozmiar 65,84 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-07-29 14:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Tabela nr 2 str.1.JPG (rozmiar 131,36 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-07-29 14:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Tabela nr 2 str.2.JPG (rozmiar 89,19 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-07-29 14:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Tabela nr 3.JPG (rozmiar 186,68 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-07-29 14:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Tabela nr 4.JPG (rozmiar 149,38 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-07-29 14:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Tabela nr 5.JPG (rozmiar 174,98 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-07-29 14:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Tabela nr 6.JPG (rozmiar 140,88 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-07-29 14:45:33, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 764
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1725

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Uzupełniono treść nagłówka.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40