Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
269 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/269/2004 - w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2004-07-02 14:39:55, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XXV/269/2004

R a d y M i e j s k i e j w Prudniku

z dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62 poz.557,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568) i art. 7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r.Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101,poz.1178, z 2000r. Nr 86,poz.958,Nr 114,poz.1193, z 2001r. Nr 49,poz.509,Nr 67,poz.679,Nr 102,poz.1115,Nr 147,poz.1634, z 2002r. Nr 1,poz.2,Nr 115,poz.995,Nr 130,poz.1112, z 2003r. Nr 86,poz.789,Nr 128,poz.1176,Nr 217,poz.2125, z 2004r. Nr 54,poz.535,Nr 91,poz.870) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zwalnia się z opłaty stałej wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

składane przez osoby bezrobotne podejmujące działalność gospodarczą po raz

pierwszy.

  1. Podstawą zwolnienia z opłat stałych bezrobotnych jest dołączenie do wniosku

zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o spełnieniu warunków do uznania za

bezrobotnego.

§ 2

Zwalnia się z opłaty stałej wnioski o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej składane w wyniku wprowadzenia zmian w nazewnictwie ulic oraz numeracji budynków.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 508
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40