Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
293 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/293/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-09-06 09:07:07, dokument aktualny]


U  c h w a ł a Nr XXVII/293/2004

R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku

z dnia 26 sierpnia 2004r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad  sprzedaży lokali użytkowych.

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003r, Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568 z 2004r. Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203) Rada Miejska w Prudniku uchwala,co następuje :

 § 1

 W uchwale Nr XLVIII/415/98 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych, w tytule uchwały dodaje się wyrazy „ ich najemcom lub dzierżawcom”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 506
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40