Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
249 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/249/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-14 11:50:11, dokument aktualny]


UCHWAŁA Nr XXIV/249/2004

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 3 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust . 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874 i Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 14 053,00

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 4 000,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10 053,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 10 053,00

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 75 168,00

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 2 234,00

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 2 234,00

Wydatki majątkowe o kwotę 2 234,00

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji

gruntów dz. 186 obręb Czyżowice gm. Prudnik

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 36 400,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 36 400,00

Wydatki bieżące o kwotę 36 400,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5 500,00

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 5 500,00

Wydatki bieżące o kwotę 5 500,00

w tym: wynagrodzenie i pochodne o kwotę 5 099,00

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 12 200,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 12 200,00

Wydatki bieżące o kwotę 12 200,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18 834,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 18 834,00

Wydatki bieżące o kwotę 18 834,00

 

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 89 221,00

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 57 468,00

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 55 234,00

Wydatki majątkowe o kwotę 55 234,00

Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Mieszkowice – Piorunkowice

Rozdział 60095 Pozostała działalność o kwotę 2 234,00

Wydatki bieżące o kwotę 2 234,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 15 553,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 10 053,00

Wydatki bieżące o kwotę 10 053,00

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 5 500,00

Wydatki majątkowe o kwotę 5 500,00

zakup zmywarki

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 12 200,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 12 200,00

Wydatki bieżące o kwotę 12 200,00

w tym: dotacje o kwotę 12 200,00

MKS “Smyk” o kwotę 9.000,00

MKS “Meble -Pogoń” o kwotę 3.200,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 000,00

Rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 4 000,00

Wydatki bieżące o kwotę 4 000,00

Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 518 860,00

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 518 860,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 518 860,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 518 860,00

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 294 858,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 360,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 1 360,00

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1 360,00

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 293 498,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 293 498,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 293 498,00

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 518 860,00

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 518 860,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 518 860,00

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 518 860,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 294 858,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 360,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 1 360,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 360,00

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 293 498,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 293 498,00

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 293 498,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 498
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40