Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
296 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/296/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-09-06 08:58:37, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XXVII/296/2004
R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku
z dnia 26 sierpnia 2004r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.


                    Na podstawie art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz.329, Nr 106 poz.496,z 1997r. Nr 28 poz.153,Nr 141 poz.943,z 1998r. Nr 117 poz.759,Nr 162 poz.1126, z 2000r. Nr 12 poz.136,Nr 19 poz.239,Nr 48 poz.550,Nr 104 poz.1104,Nr 120 poz.1268,Nr 122 poz.1320,z 2001r. Nr 111 poz.1194,Nr 144 poz.1615,z 2002r. Nr 41 poz.362,Nr 113 poz.984,Nr 141 poz.1185,Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 6 poz.65,Nr 128 poz.1176,Nr 137 poz.1304,z 2004r. Nr 99 poz.1001, Nr 145 poz.1532) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :


§ 1

W uchwale Nr XXII/191/96 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 marca 1996r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych zmienionej uchwałami : Nr XXV/220/96 z dnia 27 czerwca 1996r. Nr XV/218/2000 z dnia 27 stycznia 2000r. i Nr XII/106/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r. w § 1 ust. 1 i 2 otrzymuja brzmienie :

„1 . W prowadzonych przez Gminę Prudnik przedszkolach publicznych  czynnych ponad 5 godzin za świadczenia wykraczające ponad podstawy programowe, w tym również dla dzieci w wieku 6 lat objetych obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolach , ustala się opłatę miesięczną za dziecko w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów z zastrzeżeniem ust.3
2.   W prowadzonych przez Gminę Prudnik przedszkolach publicznych czynnych 5 godzin dziennie ustala się opłatę miesięczną za dziecko na pokrycie kosztów utrzymania w części dotyczącej wydatków rzeczowych w wysokości 4% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów z wyłączeniem dzieci w wieku 6 lat objętych obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolach „

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak
                                                                                     

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 496
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40