Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
024 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/24/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 11:30:12, dokument aktualny]


Uchwała nr IV/24/2002
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 20 grudnia 2002 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 2002 r. nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558 nr 113 poz. 984) i art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z 1999 r nr 38 poz. 360 nr 49 poz. 485 nr 70 poz. 778 nr 110 poz. 1255 z 2000 r. nr 6 poz. 69 nr 12 poz. 136 nr 48 poz. 550 nr 95 poz. 1041 nr 119 poz. 1251 i nr 122 poz. 1315 z 2001 r. nr 45 poz. 497 nr 46 poz. 499 nr 88 poz. 961 nr 98 poz. 1070 nr 100 poz. 1082 nr 102 poz. 1116 nr 125 poz. 1368 nr 145 poz. 1623 z 2002 r. nr 41 poz. 363 i 365 nr 74 poz. 676 nr 113 poz. 984 nr 153 poz. 1271 i nr 156 poz. 1300) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 153 367,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 58 600,00
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 33 600,00
§ 041 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 33 600,00

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 25 000,00
§ 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 25 000,00

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 64 000,00
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 64 000,00
§ 092 Pozostałe odsetki o kwotę 64 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30 767,00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 30 767,00
§ 661 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30 767,00

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 31 266,40
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 30 767,00
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 30 767,00
§ 031 Podatek od nieruchomości

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 499,40
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 499,40
§ 270 Środki na dofinansowaniewłasnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 499,40

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 208 666,40
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 116 580,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 116 580,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 48 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68 580,00
Wykonanie prawa odkupu nieruchomości przy Placu Szarych Szeregów

Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 60 820,00
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 60 820,00
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów o kwotę 60 820,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 499,40
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 499,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 499,40

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30 767,00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 30 767,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 767,00
Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych wraz z modernizacją i budową niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z wprowadzeniem systemu na terenie gminy Prudnik - roboty dodatkowe.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 330 767,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 300 000,00
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 300 000,00
§ 2610 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego o kwotę 300 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30 767,00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 30 767,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 767,00
Dotacja z Gminy Biała
Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych wraz z modernizacją i budową niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z wprowadzeniem systemu na terenie gminy Prudnik - roboty dodatkowe.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak
  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 716
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1188

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40