Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
044 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/44/2003 - w sprawie ustalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 r.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-05-07 11:53:13, dokument aktualny]


Uchwała nr VII/44/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 lutego 2003 r.


w sprawie ustalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt.9 lit. "d" i "i" pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 2002 r. nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558 nr 113 poz. 984 nr 153 poz. 1271 nr 214 poz. 1806) oraz art. 109 art 110 art. 116 art. 117 art. 118 i art. 124 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ust. 3 oraz art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co nastepuje:

§ 1


Uchwala się budżet Gminy Prudnik na rok budżetowy 2003.

§ 2


1. Ustala się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikami nr 1-3, na kwotę 36 435 750,00, w tym:
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 3 8886 638,00 zł;
- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 350 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4, na kwotę 34 463 692,00 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 3 886 638,00 zł,
- wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 27 250,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 350 000,00 zł

3. Ustala sie przychody budżetu w wysokości 800 000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 2 772 058,00 zł

Nadwyżkę budżetową w kwocie 2 772 058,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Plan przychodów i rozchodów budżetu zawarto w załączniku nr 5.

§ 3


Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 335 000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 500 000,00 zł.

§ 4


Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 6.

§ 5


1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w łącznej kwocie 7 400 000,00 zł w tym dotacje z budżetu 960 000,00 zł oraz wydatków zakładów w kwocie 7 395 000,00 zł w tym wpłaty do budżetu 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały.

§ 6


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 548 449,35 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 9.

§ 7


Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury w kwocie 1 230 181,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
Ustala się plan dotacji dla innych podmiotów publicznych nie związanych z budżetem w łącznej kwocie 206 365,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8


Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień planowych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wynagrodzeń.
1. Upoważnia się Burmistrza do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków inwestycyjnych.

§ 9


1. ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 300 000,00 zł.
3. ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Prudnika w roku budżetowym w kwocie 300 000,00 zł

§ 10


Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 1 000 000,00 zł

§ 11


Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi bużetu gminy.

§ 12


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 13


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


Zalączniki do uchwały dostępne są na zakładce Budżet 2003


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 773
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1214

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40