Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
195 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/195/2004 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-05-07 11:49:43, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XIX/195/2004
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 29 stycznia 2004r.


w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 z 2003r.Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568) oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2000r. Nr 46,poz.543 z 2001r.Nr 129,poz.1447,Nr 154,poz.1800 z 2002r. Nr 25,poz.253,Nr 74 poz.676,Nr 113,poz.984,Nr 126,poz.1070,Nr 130,poz.1112,Nr 153,poz.1271,Nr 200,poz.1682 i Nr 240,poz.2058 z 2003r. Nr 1, poz.15,Nr 80,poz.717,720,721, Nr 96,poz.874,Nr 124,poz.1152,Nr 162,poz.1568 i Nr 203,poz.1966) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej działki, oznaczonej na mapie nr 10 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 1707/100 o powierzchni 0,0006 ha.
2. Sprzedaż działki ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej na mapie nr 10 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 1708/100 – przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 658
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 813

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40