Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
244 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/244/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-05-21 07:45:25, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXIII/ 244/ 2004
R a d y   M i e j s k i e j   w  Prudniku
z dnia 17 maja 2004r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.

             Na podstawie art.229 pkt.3 uustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98 poz.1071,z 2001r.,Nr 49 poz.509,z 2002r. ,Nr 113 poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 169 poz.1387,z 2003r, Nr 130 poz.1188) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje :

§ 1

1.Uznaje się skargę Pana Andrzeja Szamockiego zam. 48 - 200 Prudnik, ul. Ratuszowa 7   z dnia 19 kwietnia  2004r. na  działalność Burmistrza Prudnika za bezzasadną.
2.Uzasadnienie bezzasadności skargi stanowi załącznik do uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak

załącznik do uchwały Nr XXIII/244/2004
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 17 maja 2004 r.

U Z A S A D N I E N I E

W pismach skierowanych do skarżącego Nr GP-I-7321/1/2004 z dnia 26.03.2004 r. i w piśmie z dnia 6.04.2004 r. Burmistrz Prudnika informuje, że w nowym planie na wnioskowanym obszarze nie przewiduje się typowej działalności produkcyjnej.
Projekt planu przewiduje natomiast lokalizację usług bytowych, usług lokalnych.  Utrzymuje się warunkowo istniejące obiekty i lokale usługowe pod warunkiem spełnienia wartości normowych przewidzianych dla zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, a zlokalizowanych na podstawie dotychczas obowiązującego planu zagospodarowania.
Należy zauważyć, że nieuwzględnienie przez Burmistrza Prudnika uwag do planu wniesionych przez skarżącego jest zasadne, gdyż plan nie rozpatruje funkcjonowania poszczególnych lokali użytkowych, a jedynie ustala normy i warunki sanitarne, ochrony środowiska, poziom dopuszczalnego hałasu itp.
Reasumując Rada Miejska w Prudniku stwierdza, że skarga na działalność Burmistrza Prudnika jest bezzasadna, a jakiekolwiek rozstrzygnięcie w zakresie funkcjonowania zakładu , na który wpłynęła skarga będzie możliwe w sytuacji ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez organy nadzoru budowlanego.  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 602
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40