Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
242 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/242/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-05-12 11:18:04, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XXII/242/2004
R a d y M i e j s k i e j w P r u d n i k u
z dnia 29 kwietnia 2004r


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku

Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z 2001r, Nr 49 poz. 509, z 2002r, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 169 poz. 1387, z 2003r, Nr 130 poz. 1188) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :

§ 1


1.Uznaje się skargę Pana Roberta Radonia zam. 48-200 Prudnik, ul. Kolejowa 3/2 z dnia 1 kwietnia 2004r. na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku za bezzasadną.

2. Uzasadnienie bezzasadności skargi stanowi załącznik do uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


Załącznik do uchwały
Nr XXII/242/2004 Rady Miejskiej
z dnia 29 kwietnia 2004r.

U z a s a d n i e n i eZasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Prudnik reguluje uchwała Nr XLV/643/02 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2002r.Zgodnie z tą uchwałą wnioski o najem lokali rozpatruje zarządca mieszkaniowego zasobu gminy.
W przypadku odmownego rozstrzygnięcia ponowne rozpatrzenie wniosku następuje na wniosek strony, po zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.
Ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku podejmuje Burmistrz Prudnika po zapoznaniu się z opinią Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Stwierdza się, że w sprawie skarżącego przeprowadzono właściwe postępowanie uwzględniające wszystkie przesłanki wynikające z obowiązujących przepisów.
Wobec nie spełnienia kryteriów określonych uchwałą Rady Miejskiej stwierdza się, że odmowa rozpatrzenia wniosku jest uzasadniona.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 510
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40