Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
237 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/237/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Moszczance.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-05-05 14:06:06, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXII/237/2004
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 29 kwietnia 2004r.


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Moszczance.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 litera”h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806,z 2003r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568) oraz art.62 ust. 1 i 3 w związku z 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 1996r, Nr 67 poz.329,Nr 106 poz.499,z 1997r,Nr 28 poz.153,Nr 141 poz.943,z 1998r. Nr 117 poz.759,Nr 162 poz.1126,z 2000r. Nr 12 poz.136,Nr 19 poz.239,Nr 48 poz.550,Nr 104 poz.1104,Nr 120 poz.1268,Nr 122,poz.1320,z 2001,Nr 111 poz.1194,Nr 144 poz.1615, z 2002r. Nr 41 poz.362,Nr 113 poz.984,Nr 141 poz.1185,Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 6 poz.65,Nr 128 poz.1176 i Nr 137 poz.1304) Rada Miejska w Prudniku uchwala,co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VIII/57/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Moszczance zmienionej uchwałą Nr XIV/145/2003 z dnia 23 października 2003r. w załączniku stanowiącym akt założycielski Zespołu wprowadza się następujące zmiany :
1/ po wyrazach „Publiczna Szkoła Podstawowa w Moszczance dodaje się
wyrazy z podporządkowaną jej organizacyjnie od dnia 1 września
2004r. Szkołą Filialną w Łące Prudnickiej o strukturze klas I- III”2/ ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie :
„Zasięg terytorialny Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Moszczance
(obwód szkoły podstawowej z podporządkowaną jej szkołą filialną)
obejmuje sołectwa : Moszczanka i Łąka Prudnicka „.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004r.Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 516Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40