Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
013 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/13/2002 - w sprawie opłaty administracyjnej
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-04-22 12:28:14, dokument aktualny]


Uchwała nr III/13/2002
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 12 grudnia 2002 r.


w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dni9a 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 2002 r. nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558 nr 113 poz. 984) art. 18 i art. 19 okt 1 litera "d" ustawy z dnia 12 stycznia 19991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 nr 200 poz. 1683) w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz. 139 nr 41 poz. 412 nr 111 poz. 1279 z 2000 r. nr 12 poz. 136 nr 109 poz. 1157 nr 120 poz. 1268 z 2001 r. nr 5 poz. 42 nr 14 poz. 124 nr 100 poz. 1085 nr 115 poz. 1229 nr 154 poz. 1804 z 2002 r. nr 25 poz. 253 nr 113 poz. 984) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzędowe polegające na wydaniu wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego w wysokości 45,00 zł

§ 2


Opłata administracyjna jest płatna gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Prudniku w dniu dokonania czynności urzędowej.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 4


Traci moc uchwała nr XXVI/358/2000 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej oraz uchwała nr XXVII/367/2000 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej.

§ 5


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 754
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1295

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40