Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
010 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/10/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-04-20 08:16:04, dokument aktualny]


Uchwała nr III/10/2002
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 12 grudnia 2002 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 2002 r. nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558 nr 113 poz. 984) i art 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z 1999 r. nr 38 poz. 360 nr 49 poz. 485 nr 70 poz. 778 nr 110 poz. 1255 z 2000 r. nr 6 poz. 69 nr 12 poz. 136 nr 48 poz. 550 nr 95 poz. 1041 nr 119 poz. 1251 i nr 122 poz. 1315 z 2001 r. nr 45 poz. 497 nr 46 poz. 499 nr 88 poz. 961 nr 98 poz. 1070 nr 100 poz. 1082 nr 102 poz. 1116 nr 125 poz. 1368 nr 145 poz. 1623 z 2002 r. nr 41 poz. 363 i 365 nr 74 poz. 676 nr 113 poz. 984 nr 153 poz. 1271 i nr 156 poz. 1300) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 9 841,00

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 9 841,00
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9 841,00
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 9 841,00

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 35 341,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 35 341,00
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 35 341,00
§ 031 Podatek od nieruchomości o kwotę 35 341,00

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 84 591,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5 500,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 5 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5 500,00

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 28 500,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 28 500,00
§ 4810 Rezerwy o kwotę 28 500,00

Dział 801 Oświata i wychowania o kwotę 44 691,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 16 941,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15 141,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 800,00
Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 27 750,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 400,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 350,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5 900,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 5 900,00
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5 900,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 59 091,00

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 5 500,00
Rozdział 60016 Grogi publiczne gminne o kwotę 5 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5 500,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 9 841,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 9 841,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 841,00

Dział 853 Opieka społeczna o kwotę 2 000,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 2 000,00
§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2 000,00
Dotacja dla Caritas w Prudniku

Dział 854 Edykacyjna opieka wychowawcza o kwotę 34 850,00
Rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 7 100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 300,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 800,00

Rozdział 85404 Przedszkola o kwotę 27 750,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 400,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 350,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5 900,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 5 900,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5 900,00
Budowa wiaty przystankowej w Szybowicach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 1 000,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 1 000,00
§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1 000,00
Dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 727
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1162

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40