Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
28 - Protokół nr XXVIII/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-04-13 09:04:42, dokument aktualny]


PROTOKÓŁ NR XXVIII
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 31 stycznia 2001 r.
Na 28 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyło 28 radnych.


Radni nie obecni usprawiedliwieni :
1. Bolesław Pohl
1. Ireneusz Bełziuk

/Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1/


Ponadto w sesji udział wzięli :

Burmistrz , Skarbnik Gminy , Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy , Dyrektorzy jednostek podległych, Sołtysi.
/Lista zaproszonych stanowi zał . Nr 2/


Pkt . 1


Przewodniczący Rady Henryk Sobczak powitał radnych, zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad – w sesji wg. listy obecności uczestniczyło 26 radnych .
Następnie przedstawił projekt porządku obrad wnioskując o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały sprawie :przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
„za” wprowadzeniem w/w projektu uchwały do porządku obrad głosowało 26 radnych , głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” nie było.


„za” przyjęciem porządku obrad głosowało 26 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się „ nie było .Porządek obrad
XXVIII sesji Rady Miejskiej w Prudniku1. Sprawy organizacyjne :
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
- uchwalenie porządku obrad
- przyjęcie protokołu z XXVII sesji


1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Miejskiego
1. Odpowiedzi na zapytania radnych z XXVII sesji.
1. Zapytania radnych.
1. Projekt uchwały w sprawie : zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2001 r.
1. Gospodarowanie mieniem : podjęcie uchwały w sprawie :
- zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze bez przetargowej
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej
- zbycie nieruchomości zabudowanej
- zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bez przetargowej,
- zbycia części nieruchomości zabudowanej na drodze bez przetargowej,
- przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- reorganizacja przedszkola nr 7 oraz Żłobka Miejskiego w Prudniku
- zmiany uchwały w sprawie : regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w ZBK
- nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik „
- zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej
- zatwierdzenie planu pracy komisji Rady Miejskiej.
1. Wole wnioski , komunikaty, zamknięcie obrad sesji.
„za” przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 26 radnych ,głosów ‘przeciw” i :”wstrzymujących się „ nie było .


Pkt .2


Sprawozdanie z działalności Zarządu Miejskiego przedstawił Burmistrz Zenon Kowalczyk- sprawozdanie stanowi zał nr 3

Pkt 3.

Odpowiedzi na zapytania z XXVII sesji zostaną przedstawione na następnej sesji.


Pkt 4
Zapytania zgłosili radni :
Radny Jan Naskręt – proszę o odpowiedz w spr : ZEC Prudnik dot : pieniędzy przekazanych do Urzędu Skarbowego z nadwyżki .
dlaczego nie zostały przeprowadzone remonty , zakupy materiałów w celu modernizacji kotłowni.
/zapytanie stanowi zał nr 4/
- jaka powinna być odległość wysypiska od zbiornika wody pitnej
/zapytanie stanowi zal nr 5/
- dlaczego wysypisko odpadów ściekowych jest przygotowywane na miejscu starego przy ul. Łuczniczej.
/ zapytanie stanowi zał nr 6/
- dlaczego pływalnia miejska nie jest czynna w niedzielę.
/ zapytanie stanowi zał nr 6a/
Radny Mieczysław Wójtowicz - czy Urząd Powiatowy ma plan funkcjonowania służby zdrowia , która zapewnia dostęp do opieki medycznej a szczególnie stomatologicznej realizowanej w ramach Kasy Chorych dla mieszkańców Gminy Prudnik .
/zapytanie stanowi zał nr 7/


Pkt .5

Projekt uchwały w sprawie : zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2001 r.

Radni uwag nie wnieśli .

„za” podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „przeciw” i ”wstrzymujących się „ nie było.


Rada Miejska podjęła Uchwałę NrXXVIII/369/2001w sprawie : zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2001r.


Uchwała stanowi zał nr 8

Pkt . 6

Projekt uchwały w spr : zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze bez przetargowej.

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się nie było.Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XXVIII/370/2001 wspr : zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze bez przetargowej.

Uchwała stanowi ał nr 9

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
radni uwag nie wnieśli .
„za” podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” nie było.


Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/371/2001 w spr : zbycia nieruchomości nie zabudowanej.


Uchwała stanowi zał nr 10


Projekt uchwały w sprawie : zbycia nieruchomości zabudowanej.

Opinie Komisji Budżetu , Finansów i Rozwoju Gospodarczego przedstawił Z –ca przewodniczącego Franciszek Fejdych wnioskując o zabezpieczenie w umowie sprzedaży dostępu do drogi ewakuacyjnej dla Szkoły Specjalnej.


Opinie komisji stanowią zał nr 10a
pani Krystyna Martyna Naczelnik Wydz. Geodezji poinformowała ,że umowie bedzie zapis zabezpieczający drogę ewakuacyjną dla Szkoły Specjalnej.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.


„za” podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „ przeciw” i ” wstrzymujących się „ nie było .
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVIII 373/ 2001 w spr : zbycia nieruchomości nie zabudowanej .

Uchwała stanowi zał nr 12

Projekt uchwały w spr : zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bez przetargowej .

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się ‘ nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę nrXXVIII/374/2001 w spr : zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bez przetargowej .

Uchwała stanowi zał nr 13

Projekt uchwały w spr: zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bez przetargowej.

Radni uwag nie wnieśli.


„za” podjęciem uchwały głosowało 25 radnych , głosów „przeciw’ nie było „wstrzymał się „ od głosu 1 radny .


Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVIII/375/2001 w spr : zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bez przetargowej.


Uchwała stanowi zał Nr14.

Projekt uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowani przestrzennego gminy Prudnik .


Radni uwag nie wnieśli .

„za” podjęciem uchwały głosowało26 radnych , głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się „ nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVIII/376/2001 w spr : przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik .


Uchwała stanowi zał nr 15

Pkt. 7

Projekt uchwały w spr : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001.

Pan Jacek Ruszczewski – Pełnomocnik Wojewódzkiego Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Uważa, że przy zwalczaniu zjawisk patologii należy sięgać po liderów młodzieżowych
Powiat Prudnicki pozbawiony jest Poradni Antyalkoholowej .
Organem założycielskim dla takiej poradni jest Starosta.

Radny Mieczysław Wójtowicz – zapytał , czy ograniczenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych ma wpływ na spożycie.


Pan Jacek Ruszczewski - uważa ,że należy ograniczać dostępność do alkoholu młodzieży i dzieci np. poprzez przestrzeganie zasad sprzedaży alkoholu młodzieży do lat 18 . Uważa także , że ilość miejsc podaży ma także wpływ na spożycie . Niebezpieczne są straty doraźne spowodowane przez osoby będące po spożyciu alkoholu .

Radny Franciszek Fejdych - zapytał , czy dalszym ciągu obowiązuje przepis o zachowaniu 100 m punktu sprzedaży alkoholu od np. szkoły .


Pan Jacek Ruszczewski – wyjaśnił ,że rada gminy ustala ilość punków sprzedaży alkoholu .
Może także wprowadzić zapisy ograniczające odległość punktu sprzedaży alkoholu od obiektów użyteczności publicznej.

Radny Janusz Romaniuk - zapytał, czy Powiat Prudnicki jest na dzień dzisiejszy jedynym Powiatem na terenie woj. Opolskiego , który nie ma podpisanego kontraktu z Kasą Chorych na świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki antyalkoholowej. – Pan Jacek Ruszczewski stwierdził ,żew ostatnich dniach Powiat Nyski podpisał tego typu kontrakt . Na dzień dzisiejszy tylko Powiat Prudnicki jest bez takiego kontraktu.


Radny Mieczysław Wójtowicz – zapytał ,czy Przewodniczący komisji Antyalkoholowej zamierza wystąpić z wnioskiem ograniczającym ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy .
Radni dalszych uwag nie wnieśli .
„za” podjęciem uchwały głosowało26 radnych , głosów „ przeciw” i ‘wstrzymujących się nie było.


Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVIII/378/2001 w spr : reorganizacji przedszkola Nr7 w Prudniku oraz Żłobka Miejskiego w Prudniku.

Uchwała stanowi zał nr. 17


.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr : regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Prudniku.


Radni uwag nie wnieśli .

„za’ podjęciem uchwały głosowało 23 radnych , głosów „ przeciw” nie było , „wstrzymał się „ od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVIII/380/2001 zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Prudniku .

Uchwała stanowi zał. Nr 18


projekt uchwały w spr: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku.


Radni uwag nie wnieśli .

„za” podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „ przeciw’ i „ wstrzymujących się” nie było .


Rada Miejska podjęła Uchwałę NrXXVIII/380/2001 w spr : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku.


Uchwała stanowi zał .NR 19


Projekt uchwały w spr: nadania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik „
Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 23 radnych , głosów ”przeciw” i „wstrzymujących się „ nie było .

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVIII/381/2001 w spr : nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”

Uchwała stanowi zał. Nr. 20

Projekt uchwały w spr : uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.
Radni uwag nie wnieśli .
„za” podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się „ nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVIII/382/2001w spr : uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.

Uchwała stanowi zał nr 21

Projekt uchwały w sprawie : zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej .
Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „ przeciw” „ i „ wstrzymujących się „ nie było .

Rada Miejska podjęła Uchwałę NrXXVIII/383/2001 w spr : zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.


Uchwała stanowi zał nr 22


Pkt. 8


Wnioski zgłosił radny Franciszek Fejdych

1. Przeprowadzenie analizy realizacji wszystkich wniosków złożonych przez radnych w 2000 r.
/zał Nr .23/
1. Przeprowadzenie działań celem stworzenia świetlic terapeutycznych na terenach wsi Szybowice , Rudziczka , Czyżowice , Moszczanka.
/zał. Nr. 24/


Przewodniczący Rady Henryk Sobczak przedstawił wniosek zgłoszony przez radnego Franciszka Fejdycha dot : zmniejszenia diet radnych za udział w pracach komisji i sesji rady o 5%.

Radny Leszek Piątkowski – poinformował, że część radnych zadeklarowała się na przekazywanie części diety na cele charytatywne.

Radny Antoni Ślęzak – jeżeli diety zostaną zmniejszone 5% , czy będzie istniała możliwość przekazywania różnicy na cele charytatywne .

Przewodniczący Rady poinformował , że środki te pozostaną w budżecie gminy.


Radny Franciszek Fejdych - ponownie zabierając glos , stwierdził ,że mieszkańcy miast ubożeją. Natomiast nastąpił wzrost wysokości diet z uwagi na podwyżkę najniższego wynagrodzenia ,które jest podstawą naliczania.
Uważa, że koro prowadzone są działania oszczędnościowe to radni powinni zwrócić część diet do kasy miejskiej.
Radny Czesław Dumkiewicz- zwrócił uwagę ,że ograniczono składy komisji tylko do radnych . Dieta jest rekompensatą za utracony czas . Ponadto diety radnych w Prudniku nie są wysokie . Poinformował także , że diety nie pobiera.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego F.Fejdycha dot: zmniejszenia diet radnych o 5%

„za” przyjęciem wniosku głosowało 5radnych , „przeciw” głosowało 14 radnych „wstrzymało się „ od głosu 7 radnych .
rada oddaliła wniosek dot: zmniejszenia diet.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Henryk Sobczak zakomunikował zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej .
Poinformował ,że kolejna sesja odbędzie się w dniu 28 lutego br.

Protokół sporządzono w 2- ch egzemplarzach , oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego , drugi egz. przekazany został Zarządowi Miejskiemu .Protokołowała
Jolanta WróblewskaPrzewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Henryk SobczakUchwały dostępne są w zakładce Uchwały 1998-2002
Załączniki są dostępne do ściągnięcia spakowane Winrarem.

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załączniki do protokołu XXVIII.r00 (rozmiar 1 397,13 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-04-13 09:02:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu XXVIII.exe (rozmiar 1 423,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-04-13 09:00:33, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1347
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1716

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Wprowadzenie załączników do protokołu.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40