Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
21 - Protokół nr XXI/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku.
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-03-30 12:36:52, dokument aktualny]


PROTOKÓŁ NR XXI/ 2000

Z sesji Rady Miejskiej

Odbytej w dniu 28 czerwca 2000 r.


Na 28 osobowej skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyło 27 radnych.
Radni nieobecni usprawiedliwieni.
1. Ireneusz Bełziuk
/ Lista obecności stanowi załącznik Nr 1/Ponadto w sesji udział wzięli :
Burmistrz , Skarbnik Gminy , Sekretarz , Naczelnicy wydziałów , Komendant Powiatowej Straży Pożarnej , Kierownicy jednostek podległych , Sołtysi.
/ Lista obecności stanowi załącznik Nr 2/


Punkt 1.
Przewodniczący Rady Henryk Sobczak powitał radnych, zaproszonych gości , stwierdził , że obrady posiadają quorum – są prawomocne.
Radny Czesław Dumkiewicz wnioskował o wprowadzenie w porządku obrad zmiany
polegającej na przeniesieniu pkt. 10 „odpowiedzi na zapytania radnych” do pkt. 3.


Burmistrz Zenon Kowalczyk – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spr: zaciągnięcia przez Gminę Prudnik kredytu z Banku Zachodniego S.A O/Prudnik.
Przewodniczący Rady Henryk Sobczak z uwagi na negatywne opinie komisji w sprawie projektu uchwały dot: powołania Komisji Doraźnej do spraw wynagradzania nauczycieli wnioskował o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad sesji.


„za” przesunięciem pkt. 10 w miejsce pkt. 3 głosowało 26 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada wniosek przyjęła.

„za” wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały druk nr 271 w spr: powołania Komisji Doraźnej do spraw wynagradzania nauczycieli głosowało 25 radnych, głosów „przeciw” i” wstrzymujących się” nie było.
Rada wycofała z porządku obrad sesji pkt. 9
„za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w spr: zaciągnięcia przez Gminę Prudnik Kredytu z Banku Zachodniego S.A O/ Prudnik głosowało 26 radnych , głosów „ przeciw” i” wstrzymujących się” nie było.

Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.„za” przyjęciem porządku obrad głosowało 26 radnych , głosów „ przeciw” i” wstrzymujących się” nie było.Porządek obrad
XXI sesji Rady Miejskiej w Prudniku
w dniu 28 czerwca 2000 r.


1. Sprawy organizacyjne :
- otwarcie sesji stwierdzenie quorum
- uchwalenie porządku obrad
- przyjęcie protokołu z XX sesji rady Miejskiej
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu gminy Prudnik.
3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
4. Zapytania radnych.
5. Wstępne zaopiniowanie materiału dot: przeciwdziałania bezrobociu .
Program zostanie przedłożony do uchwalenia w wrześniu br. (Druk Nr 261)
6. Informacje Komendy powiatowej Straży Pożarnej nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie Prudnik (Druk Nr 262)
7. Informacja nt. działalności ochotniczych straży pożarnych (Druk Nr 263)
8. Podjecie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2000 r. (Druk Nr 264)
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2000 r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych ( Druk nr 265)
- realizacji remontu przekraczającego wartość ustaloną przez Radę Miejską w Prudniku w budżecie Gminy na rok 2000( Druk Nr 266)
- zmiany uchwały w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za okres I półr. (Druk Nr 267)
- zaciągnięcia przez Gminę Prudnik kredytu z Banku Zachodniego S.A. O/ Prudnik
9. Gospodarowanie mieniem gminnym – podjecie uchwał w sprawie :
- wydzierżawienia nieruchomości gruntowej (Druk Nr 268)
- obciążenia nieruchomości gruntowej (Druk Nr 269)
- zbycia nieruchomości zabudowanej (Druk Nr 270)
10. Wolne wnioski , komunikaty, zamkniecie obrad sesji.„za „ przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 23 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się „ od głosu 3 radnych.

Pkt . 2


Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminy Prudnik stanowi zał Nr 3

Pkt . 3

Odpowiedzi na zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji stanowią zał Nr 4,5,6,7

Pkt . 4

Zapytania zgłosili radni.
Radny Franciszek Fejdych zgłosił zapytanie dotyczące wymiany rur ołowianych instalacji wodociągowej przy ul. Piastowskiej – zał Nr 8
Radny Edward Mazur - na jakim etapie jest zagospodarowanie dwóch mieszkań przy ul. Batorego 8 - zał Nr 9
Radny Mieczysław Wójtowicz zgłosił zapytanie dotyczące odbiorów pogwarancyjnych – zał Nr 10
Radny Jan Naskręt zgłosił zapytanie dotyczące podziału dróg na terenie gminy – zał Nr 11 oraz zapytanie w sprawie zamiany mieszkań przez inwalidów zał nr 12

Pkt . 5


Wstępne zaopiniowanie materiału dot: przeciwdziałania bezrobociu (Druk Nr 261)Burmistrz Zenon Kowalczyk – poinformował, że jest to materiał wyjściowy. Członkowie Zarządu Miejskiego uważają ,że należy czynić starania mające na celu pozyskanie nowych miejsc pracy . korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości powinny być tworzone przez Powiat , Gminę, Zakłady Pracy oraz instytucje finansowe. W chwili obecnej w Prudniku brak jest firm typowo budowlanych.


Rada Miejska przyjęła wstępny materiał dot: przeciwdziałania bezrobociu – stanowi zał Nr 13


Pkt . 6

Informacja Komendy Powiatowej Straży Pożarnej nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie Prudnik – stanowi zał. Nr 14

Radny Edward Mazur – zapytał , kiedy będzie zainstalowana centrala telefoniczna w Straży Pożarnej wyłapująca fałszywe telefony.


Przedstawiciel powiatowej Straży Pożarnej Leszek Bobowski – poinformował, że w chwili obecnej jest brak środków na nową centralę telefoniczną.
Rada przyjęła informację.


Pkt . 7

Informacja nt. działalności Ochotniczych Straży Pożarnych stanowi załącznik Nr 15

Radni pytań nie zadawali, uwag nie wnieśli.

Rada przyjęła informację.Pkt . 8
Projekt uchwały w spr.: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2000 r.
Opinie komisji stanowią zał Nr 16
Pani Bogusława Stankiewicz – Skarbnik Gminy poinformowała , że dostarczony dzisiaj projekt związany jest z utworzeniem z dniem 1 sierpnia br. nowej jednostki budżetowej – Straż Miejska.


Radni uwag nie wnieśli

„za” podjęciem uchwały głosowało 25 radnych głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się „ nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/282/2000 w spr :zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2000 r.
Uchwała stanowi zał Nr 17

Projekt uchwały w sprawie :zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2000 r – wydatkach na realizacje wieloletnich programów inwestycyjnych


Radny Franciszek Fejdych – uważa że powinny być zapewnione środki na budowę WDK w Rudziczce.
Burmistrz Zenon Kowalczyk – poinformował ,że wyasygnowanie środków na inwestycję w Rudziczce leży w gestii Rady Miejskiej. W budżecie gminy na 2000 r. zadanie to nie znalazło pokrycia finansowego . Zarząd Miejski ma na uwadze obiekt WDK w Rudziczce lecz brak środków na jego zakończenie.
Opinie komisji stanowią zał Nr 16Radni dalszych uwag nie wnieśli.„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , „przeciw” głosowało 2 radnych , „ wstrzymało się „ od głosu 4 radnych.


Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXI/283/2000 w spr : zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2000 r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała stanowi zał Nr 18Projekt uchwały w sprawie remontu przekraczającego wartość ustaloną przez Radę Miejską w Prudniku w budżecie gminy na rok 2000


Przewodniczący Komisji Budżetu , Finansów i Rozwoju Gospodarczego Bolesław Pohl przedstawił opinię komisji wnioskując o przedstawienie kosztów remontu basenu kąpielowego ( koszty, zakres robót)


Pan Adam Jocher Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji – ze w 1999 r. odbył się I etap remontu kąpieliska – koszt 223 tyś zł z tego 178 tyś zł pochodziło z budżetu państwa natomiast 45 tyś zł z budżetu gminy.


W I etapie wykonany został remont niecki basenu – rozpoczęcie i zakończenie robót nastąpiło w terminie. Uwagi przez inspektora nadzoru nie zostały wniesione.


Radny Franciszek Fejdych – zapytał, czy wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z nowoczesną technologią. Projekt nie przewiduje remontów natrysków i przebieralni. Z-ca Burmistrza Czesław Dumkiewicz – poinformował ,że remont infrastruktury nie wymaga projektów.

Pan Adam Jocher- Dyrektor OSiR - poinformował , że projekt remontu był dopasowany do możliwości finansowych . Ze środków pochodzących z budżetu państwa nie można wykonywać remontów obiektów , które nie zostały uszkodzone przez powódź. W projekcie nie są ujęte remonty sanitariatów i szatni .


Radny Edward Mazur – zapytał, czy Sanepid będzie dokonywał kontroli basenu.
Pan Adam Jocher Dyrektor OsiR – poinformował, że Sanepid będzie dokonywał odbioru obiektu.

Radny Franciszek Fejdych – zapytał, jakie zadanie zostanie wykonane w ramach 600 tyś . zł


Pan Adam Jocher - poinformował ,że w ramach tych środków zostanie wykonana instalacja elektryczna, natryski, ułożenie kostki i przyłacza do zjeżdżalni.

Pan Zenon Kowalczyk – Burmistrz poinformował ,że dokumentacja na remont została opracowana w zakresie jakim dokonała zniszczeń powódź. Gmina ma zapewnienie otrzymania środków z Banku Światowego . Jeżeli w roku bieżącym nie zostaną przekazane środki na remont basenu to nie zostanie on oddany do użytku w przyszłym roku.


Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów „ przeciw „ i „ wstrzymujących się „ nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/284/2000 w spr : realizacji remontu przekraczającego wartość ustaloną przez Radę Miejską w Prudniku w budżecie gminy na 2000 r


Uchwała stanowi zał. Nr 19

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza.


Opinie komisji stanowią zał. Nr 16

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów „ przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/285/2000 zmieniającą uchwałę w spr: określenia i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza
Uchwała stanowi zał Nr 20


Projekt uchwały w spr : zmian uchwały budżetowej na rok 2000 oraz zaciągnięcia przez Gminę Prudnik kredytu z Banku Zachodniego S.A Oddz. Prudnik


Opinie komisji stanowią zał Nr 16

Radni uwag nie wnieśli.


„za” podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „przeciw” i” wstrzymujących się” nie było .
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/286/2000 w spr : zmian uchwały budżetowej
na 2000 r. oraz zaciągnięcia przez Gminę Prudnik kredytu z Banku Zachodniego S.A Oddział Prudnik.


Uchwała stanowi zał. Nr 21


Pkt . 9

Gospodarowanie mieniem gminnym – podjęcie uchwał

Projekt uchwały w spr : wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów” przeciw” i ” wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/287/2000 w spr: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.


Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 26 radnych , głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się „ nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/287/2000 w spr: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej .

Uchwała stanowi zał Nr 22

Projekt uchwały w spr : obciążenia nieruchomości gruntowej.


Radni uwag nie wnieśli


„za” podjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/288/2000 w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 23
Projekt uchwały w sprawie : zbycia nieruchomości zabudowanej .


Radny Bolesław Pohl w imieniu Komisji Budżetu , Finansów i Rozwoju Gospodarczego wnioskował o uzupełnienie § 1 o wyrazy „ w drodze przetargu”.
„za” przyjęciem wniosku komisji głosowało 26 radnych, głosów „ przeciw’ i „wstrzymujących się „ nie było.

„za” przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych głosów „przeciw” i” wstrzymujących się „ nie było.Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/289/2000 w spr : zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

Uchwała stanowi zał. Nr 24


Pkt. 10


Radny Ślęzak wnioskował o ustawienie znaku drogowego przy ul. Kolejowej – załącznik Nr 25

Radny Ryszard Kwiatkowski – uważa ,że powinny być wyasygnowane z budżetu gminy środki w wys. 10 – 15 tyś zł na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin ubogich – załącznik Nr 26

Oraz wniosek o spr: skrzyżowania dróg Rudziczka Scinawa – załącznik Nr 27


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakomunikował zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10. 00 i zakończyło o godz. 14.30 . Protokół sporządzona w dwóch egzemplarzach. Oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego , drugi przekazany został Zarządowi Miejskiemu .

Protokołowała
Jolanta Wróblewska
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Prudniku
Henryk Sobczak


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załączniki do XXI protokołu z sesji 2000 r.exe (rozmiar 8 492,66 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-04-07 10:33:52, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 877
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40