Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
19 - Protokół nr XIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:59:59, dokument aktualny]


P r o t o k ó ł Nr XIX
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 29 stycznia 2004r.


Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyli wszyscy radni .
/Lista obecności stanowi zał. nr 1/

Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz Zenon Kowalczyk,Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz, Leonard Blach członek kierownictwa firmy „Coroplast” Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy jednostek podległych , Sołtysi.
/ Lista obecności stanowi zał. nr 2/

P k t . 1

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak otworzył obrady XIX sesji, powitał radnych , zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad- w sesji wg listy obecności uczestniczy 21 radnych.

Do porządku obrad radni uwag nie wnieśli.

P o r z ą d e k obrad
XIX s e s j i Rady Miejskiej w Prudniku
w dniu 29 stycznia 2004r.


1. Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
3. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XVII sesji.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Przedstawienie wniosku Zarządu ZPB „Frotex” nt. pomocy finansowej.
6. Gospodarka finansowa gminy – podjęcie uchwał w spr:
a/ uchwalenie budżetu gminy Prudnik na 2004r.
- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii i wniosków komisji,
- stanowisko Burmistrza,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
b/ zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
c/ zmieniajaca uchwalę w spr: inkasa podatków:rolnego,leśnego i od
nieruchomości.
7.Regulacje oświatowe – podjęcie uchwał w spr:
- zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im.gen.Karola Świerczewskiego w Prudniku,
- zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące Prudnickiej,
- zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku,
- zamaru likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznego Przedszkola w Rudziczce,
- zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola w Łące Prudnickiej,
8.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w spr:
- zbycia działki w drodze bezprzetargowej,
- ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
- obniżenia wysokości wskaźnika procentowego dla celów ustalenia dodatku mieszkaniowego,
- zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej,
- wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy,
- wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy,
- zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej,
- zmiany uchwały w spr: wynagrodzenia Burmistrza Prudnika,
- zmiany uchwały w spr: zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym.
10.Komunikaty,zamknięcie obrad sesji.

P k t .2
Informację nt. działań podejmowanych pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz Zenon Kowalczyk – stanowi zał. nr 3

P k t . 3
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XVII przedstawili :
Z.Pikuła Dyrektor ZBK, H.Isalski Naczelnik Wydz.SO,B.Stankiewicz Skarbnik Gminy – stanowi a zał do protokołu Nr XVII

Przewodniczący Rady poinformował,że na dzisiejszą sesję został zproszony Dyrektor firmy „Coroplas” z prośbą o przedstawienie informacji nt.działalności Zakładu w Prudniku .

Pan Leonard Blach – przedstawiciel „Coroplastu” - pinformował, „Coroplast” sp.z o.o. w Dylakach z udziałem kapitału zagranicznego(niemieckiego) powstała w 1994r.Siedziba znajduje się w Wuppertalu, w 2003r. firma obchodziła jubileusz 75 – lecia działalności. Firma zajmuje się produkcją dla potrzeb przemysłu motorazycyjnego i artukułów gospodarstwa domowego, są to kable,przewody,taśmy izolacvyjne,obwodów, wiązek przwododów elektrycznych, systemów ABS.
Zakład poski „Coroplast” sp.z o.o. w Dylakach w ciągu 10 lat funkcjonowania dynamicznie rozwija swoją działalnośc w zakładach zlokalizowanych w Dylakach i Karapkowicach a od dnia 21 lipca 2003r. również w Prudniku. Zakład w Prudniku rozpoczął swoją działalność zgodnie z przyjetym harmonogramem,który był i jest ściśle zwiazany z remontem i przygotowaniem kolejnych nuieczynnych hal produkcyjnych Prudnickiego „Frotexu”. Równocześnie rozpoczęty został proces szkolenia przyszłej załogi.Prowadząc wstepne rozmowy przed uruchomieniem zakładu w Prudniku władze miasta zgłaszały pragnienia, aby docelowo znalazło w nim zatrudnienie około 400 parcowników.Zwracaliśmy wówczas uwagę na zmienność koniunktury na światowym rynku motorozacyjnym . Dlatego też uprzedzaliśmy, że ze względu na wahania koniunktury pewne terminy mogą ulegać korekcie i osiągnięcie pełnej zdolności produkcyjnej może się przesuwać w czasie, niemniej wszelkimi siłami będziemy dążyli,aby docelowe ustalenia zostały dotrzymane. Zgodnie z załącznikiem do „umowy dzierżawy „ harmonogram prac przewiduje zakończenie prac remontowo- modernizacyjnych w obu dziarżawionych halach, a tym samym pełną możliwość ich wykorzystania od końca I kw. 2004r. Wedłud stanu aktualnego przeszkolonych zostało do końca 2003r. – 320 pracowników.
Z przeszkolonych pracowników, 158 zostało zatrudnionych w Prudniku, natomiast dalszych 48 pracowników zostało okresowo zatrudnionych w zakładzie w Karpkowicach. Od 28 luetgo 2004r. pracownicy ci rozpoczną pracę w Prudniku, zakończy się dojazd do Krapkowic.Od 1 marca 2004r. będzie zatrudnionych w Prudnickim „Corpolaście” 206 pracowników.Do zatrudnienia będzie pozostawało jeszcze 114 osób, które zostały w trakcie wcześniejszycvh kursów przeszkolone.
- pełny teksy wystąpienia stanowi zał. nr.............
Radny Edward Mazur – wiele jest krytycznych głosów wobec funkcjonowania „Coroplastu” w Prudniku.Spółka nie wywiązuje się z zobowiązań wobec pracowników.Prosił o podanie adresu spółki.Dlaczego pracownicy z Prudnika muszą na własny koszt dojeżdzać do Krapkowic, dlaczego też wyłączane jest ogrzewanie na hali produkcyjnej oraz dlaczego jest niskie wynagrodzenie pracowników.

Przewodniczący Rady – poinformował,że w pismie skierowanym do Rady Miejskiej jest podany adres firmy.

Leonard Blach – przedstawiciel „Coroplastu” – nt płac informacje może przedstawić dyrektor J.Śliwiński . Natomiast temperatura na hali produkcyjnej odpowiadała normom lecz w toaletach była niższa. Obecnie zakup biletów na dojazdy finansuje spółka.

Radny Edward Mazur – czy „Coroplast” posiada filie w Żywcu.
L.Blach przedstawiciel „Coroplastu” – Coroplast posiada zakłady zlokalizowanie w Niemczech,Meksyku,Czechach,Brazyli,Polsce,Chnach i na Ukrainie , zakładu w Żywcu firma nie posiada.

P k t. 4
Interpelacje i wnioski radnych

P k t . 5

Przewodniczący Rady Henryk Sobaczak poinformował, do tematu związanego z pomocą finansową powrócimy w lutym .Wcześniej tą sprawa zajmie sie komisja Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego RM.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – Zarząd „Frotexu” oczekuje od gminy udzielenia pożyczki. Zwracali się z tą sprawą wówczas gdy kończył się im termin spłaty pożyczki . Sprawa powinna być wyważona w kontekście programu w Telewizji Regionalnej- zakup fabryki w Tułowicach przez grupę kapitałową. Dlaczego gmina miałaby pomagać. Na dzień dzisiejszy sprawa nie może być załatwiona pozytywnie.Ponadto w chwili obcnej trwa kontrola RIO , zobaczymy jaki będzie zapis odnośnie udzielanych pożyczek przez gminę. Ponadto gmina na dzień dziesiejszych nie posiada środków na udzielenie pożyczki.

P k t . 6
Przewodniczący Rady Henryk Sobczak przedstawił :
- projekt uchwały w spr: uchwalenie budżetu Gminy Prudnik na 2004r.
- uchwałę z dnia 15 stycznia 2004r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2004r. – zał. nr ......
- opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego nt. projektu budżetu Gminy Prudnik na 2004r. – zał. nr.....
- opinie stałych komisji rady przedstawili przewodniczący komisji – stanowią
zał. nr .......

Burmistrz Zenon Kowalczyk – zaproponował uwzględnienie wniosków Komisji Budżetu,Finansów i Rozwoju Gospodarczego dot:
-dodania w § 8 ust.1 projektu uchwały wyrazów „ z wyjatkiem wynagrodzeń”
-w dzile 852 „Caritas” w Lubrzy zmniejszyć kwotę dotacji z 25 tyś zł do 20 tyś
zł. – kwote 5 tyś zł przeznaczyć na dożywianie uczniów.
- w dzile 750 „Rady gmin” zmniejszyć wydatki 7 tyś zł – kwote tę przeznaczyć
na dożywianie uczniów
Ponadto poinformował,że w trakcie roku budżetowego mogą się pojawić nowe dochody w związku z funduszami unijnyni. Zostanie rozpoczęte zadanie kanalizacji Łąki Prudnickiej i Moszczanki. Oszczędności wynikające z przedstawionego planu oszczędnościowego widoczne będą dopiero w 2005r.
- Pan oszczędnościowy stanowi zał. nr .....
Radny Jan Roszkowski – poinformował,że klub radny „Porozumienie Samorządowe” nie ma wiekszych uwag do przedstawionego projektu budżetu.
Uważa także ,że rada powinna ustali c zasady na jakich Burmistrz może dokonywać rokowań przy sprzedaży mienia.Sytuacja ekonomiczna gminy jest trudna. Budowa kanalizacji powinna być rozpoczęta od Szybowic.Efekt ekologiczny przy kanalizacji doliny Złotego Potoku nie będzie widoczny z uwagi ,że przepływają tam wody obce. Zwrócił uwagę na wzrost funduszu płac w Urzędzie Miejskim natomiast zatrzymanie na poziomie roku ubiegłego w jednostkach podległych jako przykład podał POK. Klub radnych „Porozumienie Samorządowe” wstrzyma się nad głosowaniem „za” przyjęciem budżetu gminy na 2004r. Zwrócił uwagę,że klub działa przy otwartej kurtynie i prosił o poważne traktowanie.

Radny Edward Mazur - zwrócił uwagę na zbyt małe przeznaczenie środków z budżetu gminy na utrzymanie dróg i chodników oraz na działalność ZBK.Już nawet szalet przy Placu Zamkowym został zamknięty.

Radny Jan Mokrzycki – zadań dla gminy przybywa np. kanalizacja. Koalicja popiera projekt budżetu na 2004r. i dołoży wszelkich starań aby został zrealizowany.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – podziela obawy , ale nie do końca.Może się wydażyć ,że dochody gminy zostana szybko zerelizowane. Ma nadzieję,że w niedalekiej przyszłości rada będzie wyrażała opinię nt. budowy supermarketu w mieści. W I i II kadencji obciążenie budżetu było większe wynosiło ok. 12 mln. zł obecnie wynosi ok. 9 mln zł. i to własnie w poprzedniej kadencji spłacoano kredyty zaciągnięte wcześniej. Zadanie kanalizacja doliny złotego Potoku ma duże szanse na przyznanie środków z funduszy unijnych ze względu na położenie przy strefie przygranicznej jak i możliwośc przyłączenia Jarnątówka, Głuchołaz i Czech. Zadnie to relizowane w innych wioskach nie miało by szans realizacji z środków unijnych. Projekt na kanalizacje pozostałych wiosek może znajdzie wsparcie z programu „Spójności” Prudnik jet także pionierem w przygotowywanym projekcie rewitalizacji miasta. W chwili obecnej działania takie podejmowane są tylko przez duże miasta. Jest okazja dla Prudnika skorzystania z finansowania zadania do 85% . Wydatki na płace nie wzrastają drastycznie , należy pod uwage wziąć ubruttowienie. W latach 93- 98 wzrost był na poziomie ok. 320% .

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak poddał pod głosowanie wnioski komisji:
- „za” dodaniem w § 8 ust. 1 projektu uchwału wyrazów „za wyjątkiem wynagrodzeń” głosowało 21 radnych.
Radni wniosek przyjęli jednogłośnie.
- „za” zmniejszeniem dotacji w dziale 852 „Caritas w Lubrzy” z 25.000,00 zł do
20.000,00 zł głosowało 21 radnych .
Radni jednogłośnie przyjęli wniosek.
- „za” zmniejszeniem wydatków w dziale 750 „Rady gmin „ o 7.000,00 zł głosowało 21 radnych.
Radni jednogłośnie przyjęli wniosek.
- „za” przeznaczeniem kwoty 12.000,00 zł na dożywianie uczniów ( 5 tyś zł z
dofinansowania Caritasu w Lubrzy , 7 tyś z wydatków rady) głosowało 21
radnych .
Radni wniosek przyjęłi jednogłośnie.

„za” przyjęciem uchwału w spr: uchwalenia budżetu gminy Prudnik na 2004r. wraz z przyjetymi wnioskami głosowało 14 radnych głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 7 radnych.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/187/2004 w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2004r.
- Uchwała stanowi zał. nr....

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004r.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/188/2004 zmieniającą uchwałę w spr: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
- Uchwała stanowi zał. nr....

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: inkasa podatków: rolnego,leśnego i od nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/189/2004 zmieniającą uchwalę w spr: inkasa podatków: rolnego,leśnego i od nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. nr......P k t . 7

Regulacje oświatowe.
Projekt uchwały w spr: zamiaru lokwidacji Publicznej szkoły Podstawowej Nr 2 im.gen Karola Świerczewskiego.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – pod obrady dziesiejszej sesji wniesione zostały uchwały dot: zamiaru likwidacji szkół o oddziałów zamiejcowych przedszkoli w przypadku gdy rada podejmie takie uchwały zostanie rozpoczęta procedura tj spotania z radani rodziców , radami szkół i na końcu zostanie przedstawiona opinia Kuratorium. Prosił o przedstawienie stanowiska przez jedna osobę z Rady Rodziców Szkoły w Łące Prudnickiej i Szkoły Podstawowej Nr 2

Przedstawicielka Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 – apelowała do rady o zaniechanie zamiaru likwidacji szkoły – pełny tekst wystąpienia stanowi zał. nr .....

Przedstawiciel Rady Rodzciów Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej – apelował do radnych o pozostawienie szkoły o klasach I – III – wystapienie stanowi zał. nr.......

Z-ca Burmistrza Czesław Dumkiewicz – Burmistrz jak i Rada Miejska musi myśleć o wielu sferach życia publicznego. Oświata pochłania z budżetu gminy ok. 40 % środków – stanowi to ok. 7 mln. zł. Gmina nie poszukuje oszczędności na dzieciach. Uważa,że uczniowie z szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej powinni przejśc do Moszczanki a wraz z nimi nauczyciele.Gmina jest odpowiedzialna za dojazy dzieci do szkoł.

Radny Ryszard Kwiatkowski – zwrócił uwagę,że zmiany w oświacie dotyczą głównie środowisk wiejskich.
Burmistrz Zenon Kowalczyk – rozważana będzie propozycja pozostawienia w Łące Prudnickiej Szkoły Podstawowej i klasach I – III i przedszkola.

Radny Franciszek Fejdych – ma nadzieję,że mieszkańcy Łąki Prudnickiej przyjmą propozycję zachowania szkoły I-III i Przedszkola..Zwrócił uwagę,że szkoła w Mosczance też ma mało uczniów. Likwidujemy przedszkola, szkoły następnym etapem prawdopodobnie będą Domy Kultury, na wsiach nie pozostanie już nic. Apelował o opracowanie planu osłonowego. Ponadto zapytał w jakich warunkach gmina będzie dowziła dzieci w wieku od 3 do 6 lat do przedszkoli w innych miejscowościach.

Radny Julian Serafin – musi sie zapoznać z możliwościami dowożenia dzieci. Będzie głosował „za” podjęciem uchwały.

Edward Sąkól Dyrektor GZO- odnośnie przewozu dzieci są przepisy ogólne. Zapisy w ustawie o oświacie stanowią,żę dzieci przeowżone są pod opieką osoby dorosłej.

Radna Jadwiga Harasymowicz – czy , Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty będzieodbywał spotkania z radami rodzów i radami szkół.

Edward Sąkól Dyrektor GZO- ustaw określa procedury. Jeżeli rada podejmie uchwały wówczas zostaną rozpoczęte konsultacje. Decyzje zostaną podjęte na sesji w lutym br.

Radny Mirosław Kamiński – jaki jest koszt utrzymania Przedszkoli,jaki będzie los pracowników .

Radny Stanisław Hawron – nie można wszystkiego przeliczać na pieniądze.Problemy należy pogodzic.

Edward Sąkol Dyrektor GZO- zaproponowanie zmiany doprowadzą do racjonalizacji sieci szkoł i przedszkoli zmniejszy to koszty o ok. 1 200,00 zł . Nauczyciele i pracownicy obsługi znajdą zatrudnienie.Utrzymanie jednego oddziału przedszkola kosztuje ok.65.000,00 zł
Zmiany organizacyjne dotyczą 37 nauczycieli i 18 pracowników administracyjno – obsługowych. 23 nauczycieli znajdzie zatrudnienie w Publicznej szkole Podstawowej Nr 3 w Prudniku i Publicznej Szkole Podstawowej w Moszczance, Publicznym Przedszkolu w Rudziczce i Publicznym Przedszklu Nr 7 w Prudniku. 16 nauczycieli może przejść na emeryturę- w różnych szkołach.. Wakaty po nich uzupełnią nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 I Publicznej Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej.6 pracowników z pośród 18 administracji i obsługi przechodzi na emeryturę lub świadczenie przedemerytalne, pozostali wypełnią wakaty, które powstały po przejściu innych pracowników obślugi na świadczenia przedemarytalne.
Przwidywanie zminiejszenie kosztów :
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prudniku – 572.000,00 zł
Publiczna Szkola Podstawowa w Łące Prudnickiej – 362.000,00 zł
Likwidacja oddziałów zamiejscowych Przedszkoli w Czyżowicach,Wierzbcu,Mieszkowicach – 212.000,00 zł
Odnośnie połączenia Gimnazjum Nr 2 i Szkoły Podst Nr 4 w Zespoł przemawiaja argumety. Od 1999 r,. obie placówki funkcjonują w jednym budynku, którego gospodarzem jest dyrektor Szkoły Pods. Nr 4. Obie szkoły w zakresie konserwacji,utrzymania czystości w budynku i otoczenia oraz światlicy szkolnej wraz z dożywaianiem obsługuja pracownicy przynależni do Publicznej Szkoły Poddtawowej Nr 4. Również wspólne są: pokój nauczycielski,biblioteka,gabinet lekarski, sale gimnastyczne,boiska szkolne. Z połączenia tych szkół powstałby zespoł o łącznej liczbie 843 uczniów. Zannaczyć ,że corocznie maleje liczba uczniów i oddziałów. Maleje także liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Radny Jan Roszkowski – jaka jest liczna etetów w przedszkolach wiejskich.

Edward Sąkol Dyr.GZO – w każdym oddziale przedszkola na terenie wiejskim jest dwa etaty.Wszyscy pracownicy znajdą zatrudnienie, przejdą na miejsce osób przechodzących na emeryturę.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – w poprzednich kadencjach też doszło do podejmowania trudnych decyzji. Do tematu porócimy w lutym br., wówczas ponownie zostaną dokonane analizy i przedstawine pod obrady sesji uchwały będące kompromisem.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
- opinie komisji przedstwili przewodniczący – stanowią zał. nr ......

„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymało się’ od głosu 3 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/190/2004 w spr: zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Karola Świerczewskiego w Prudniku.

- Uchwała stanowi zał. nr .....

Projekt uchwały w spr: zamiaru lkwidacji Zespołu szkolno- Przedszkolnego w Łące Prudnickiej
- opinie komisji przedstawili przewodniczący – stanowią zał. nr....
„za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych „przeciw” głosowało 6 radnych „wstrzymał się „ od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/191/2004 w spr: zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące Prudnickiej.
- Uchwała stanowi zał. nr.....

Projekt uchwały w spr: zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku.

Radny Janusz Romaniuk wnioskował o dokonanie nastepujących zmian w projekcie uchwały:
- w tytule uchwały dodać wyraz „ zamiaru”
- w § 1 po wyrazach „2004r” dodać wyrazy „zamierza się”
- wykreślić w całości w § 1 ust.2
- wykreślić w całości § 2

Edward Sąkół Dyrektor GZO- przychylił się do wniosku radnego J.Romaniuka.

Radny Jan Roszkowski – wnioskował o oddalenie z porządku obrad projektu uchwały.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych „przeciw” głosowało 12 radnych „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Rada wniosek oddaliła.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez radnego J.Romaniuka
„za” przyjęciem w/w wniosków głosowało 12 radnych „przeciw’ głosowało 8 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada wnioski przyjęła.

„za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych „przciw „ głosowało 8 radnych „wstrzymał się’ od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/192/2004 w spr: zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku .
- Uchwała stanowi zał. nr.....

Projekt uchwały w spr: zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowego Publicznego Przedszkola w Rudziczce.
- opinie komisji stanowią zał. nr......
„za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych „przciw „ głosowało 6 radnych „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/193/2004 w spr: zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowego Publicznego Przedszkola w Rudziczce.
- Uchwała stanowi zał. nr...

Projekt uchwały w spr: zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowego Przedszkola w Łące Prudnickiej.
- opinie komisji stanowią zał. nr....
„za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych „przciw” głosowało 7 radnych „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/194/2004 w spr: zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Publicznego przedszkola w Łące Prudnickiej.
- Uchwała stanowi zał. nr......

P k t .8

Projekt uchwały w spr: zbycia działki w drodze bezprzetargowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/195/2004 w spr: zbycia działki w drodze bezprzetargowej.
- Uchwała stanowi zał. nr.....

Projekt uchwały w spr: ustalenia wyskości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Radny Stanisław Hawron – co będzie w sytuacji , jeżeli inwestor przed podjęciem uchwały zwrócił się do gminy z zapytaniem , czy gmina mu zapewnia kanalizację i wodociąg i otrzymał odpowiedż negatywną. Czy obecnie będzie musiał wnieść opłaty zgodnie z uchwałą. Czy opłata w takiej sytuacji nie będzie wnoszona 2- krotnie.

Radny Ryszard Kwiatkowski – od kiedy obowiązuje ustawa o opłacie adiacenckiej , dlaczego dopiero terez przygotowano projekt uchwały. Czy opłata będzie działała wstecz .

Radny Janusz Romaniuk – przedstawił opinię komisji Oświaty,Kultury,Zdrowia i Sportu w n i o s k u j ą c o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.
„za” przyjęciem wniosku głosujących nie było „przciw” głosowało 19 radnych „wstrzymało się” od głosu 2 radnych
Rada wniosek oddaliła.
Burmistrz Zenon Kowalczyk – opłaty mogą być naliczone na 3 lata wstecz i tyko wówczas jeżeli koszty poniosła gmina.

Krystyna Martyna Naczelni Wydz.Geodezji – opłata naliczana jest wówczas , gdy jest stworzona możliwość do podłączenia. Corocznie w budżecie są wydatki na inwestycje.Jeżeli urządzenie zostanie wybudowane i będzie możliwość podlączenia wówczas opłatę należy naliczyć. Ustawa obowiązuje od 1997r. natomiast uchwały podęto w niewielu gminach.

Radny Stanisław Hawron – w decyzji o zabudownie są określanie warunki.Uważa,że opłata powinna być opniżona o 10%
K.Martyna Naczelnik Wydz.Geodezji – w decyzji mówi się o urządzeniach istniejacych.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – opłata nie będzie stanowiła dużego obciążenia, będzie to koszt ok. 1 ty s zł. z możliwościa rozłożenia na 10 lat. Jest to dochód gminy.

Radny Franciszek Fejdych – uważa,że wielu ludzi chętnych było by do wniesienia opłaty w zamian za wybudowanie drog.

Radny Jan Roszkowski – czy opłatę wnosi się każdorazowo- „tak” poinformowała Naczelnik Wydz. Geodezji.
Radni dalszych uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.
„za” przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych głosów „przeciw „ i „wstrzymujących” się nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/196/2004 w spr: ustalenia wyskości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
- Uchwała stanowi zał. nr....

P k t 9
Projekt uchwały w spr: obniżenia wysokości wskażnika procentowego dla celów ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.
- opinie komisji stanowią zał. nr....
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjeła Uchwałę Nr XIX/197/2004 w spr: obniżenia wysokości wskaźnika propcentowego dla celów ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.

- Uchwała stanowi zał. nr....

Projekt uchwały w spr: zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
- pozytywna opinia komisji d/s Wsi Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska
stanowi zał. nr.....
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/198/2004 w spr: zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.

- Uchwała stanowi zał. nr..

Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stsosunku pracy.
Przewodniczący Rady przedstawił pismo firmy „Flora” Zakład Zieleni Spółka
z o. o. dot: wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Mariuszem Wicherkiem – stanowi zał. nr...
Zgodnie z opiniami komisji dot: nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym M.Wicherkiem Przewodnioczący poddał pod głosowanie zapis § 1 o trześci „Nie wyraża się zgody na rozwiązanie stasunku pracy z radnym Mariuszem Wicherkiem zatrudnionym w firmie „Flora” Zakład Zieleni Spółka
z o.o.”
„za” podjęciem uchwały wraz z w/w zapisem § 1 głosowało 19 radnych , głosów „przciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Z głosowania wyłączył się radny Mariusz Wicherek.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/199/2004 w spr: wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.
- Uchwała stanow zał. nr .....

Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.
Przewodniczący Rady przedstawił pismo firmy „
Flora” Zakład Zieleni Ireneusz Bełziuk – stanowi zał. nr...
Zgodnie z opiniami komisji dot: nie wyrażenia zgody na rozwiazanie stosunku pracy z radnym M.Wicherkiem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zapis § 1 o treści „Nie wyraża się zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Mariuszem Wicherkiem zatrudnionym w firmie”Flora” Zakład Zieleni Ireneusz Bełziuk
„za” podjęciem uchwały wraz z w/w zapisem § 1 głosowało 19 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Z głosowania wyłączył się radny Mariusz Wicherek.

Rada Miejska podjeła Uchwalę nr XIX/200/2004 w spr: wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.
- Uchwała stanowi zał. nr.....

Projekt uchwały w spr: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przciw” i „wstrzymujacych się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/201/2004 w spr: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.

- Uchwała stanowi zał. nr .....

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych „przciw” głosowało 2 radnych „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjeła Uchwałę Nr XIX/202/2004 zmieniającą uchwałę w spr: wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.

- Uchwała stanowi zał. nr....

Projekt uchwały w spr: zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujacych radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Radny A.Żurakowski – w imieniu komisji Budżetu,Finansów i Rozwoju Gospodarczego w n i o s k o w a ł o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały i opracowanie na sesję w projektu uchwały z uwzględnieniem obniżenia diet radnych o 10%.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada wniosek przyjęła. Projekt uchwały wycofano z porządku obrad.

P k t . 10
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakomunikował zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej.Posiedzenia rozoczęło sie o godz.10.oo i zakończyło o godz.15.oo
Posiedzenia sporządzono w 2-ch egzemplarzach,oryginał pozostaje w aktach Wydz.Organizacyjnego,drugi przekazany został Burmistrzowi.


Protokołowała
Jolanta Wróblewska


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Henryk Sobczak


Uchwały dostępne są w zakładce Uchwały Rady Miejskiej.


rozmiar: 43,06 KB 
pobrań: 95 
data: 2004-03-05 15:19:13 
opis:

rozmiar: 41,97 KB 
pobrań: 75 
data: 2004-03-05 15:19:33 
opis:

rozmiar: 57,24 KB 
pobrań: 76 
data: 2004-03-05 15:19:55 
opis:

rozmiar: 54,35 KB 
pobrań: 74 
data: 2004-03-05 15:20:35 
opis:

rozmiar: 59,44 KB 
pobrań: 77 
data: 2004-03-05 15:20:58 
opis:

rozmiar: 55,06 KB 
pobrań: 81 
data: 2004-03-05 15:21:24 
opis:

rozmiar: 55,80 KB 
pobrań: 76 
data: 2004-03-05 15:21:48 
opis:

rozmiar: 51,82 KB 
pobrań: 75 
data: 2004-03-05 15:22:17 
opis:

rozmiar: 58,08 KB 
pobrań: 73 
data: 2004-03-05 15:23:04 
opis:

rozmiar: 58,93 KB 
pobrań: 71 
data: 2004-03-05 15:23:47 
opis:

rozmiar: 51,12 KB 
pobrań: 91 
data: 2004-03-05 15:24:38 
opis:

rozmiar: 56,50 KB 
pobrań: 62 
data: 2004-03-05 15:25:31 
opis:

rozmiar: 51,15 KB 
pobrań: 76 
data: 2004-03-05 15:25:53 
opis:

rozmiar: 42,82 KB 
pobrań: 83 
data: 2004-03-05 15:26:14 
opis:

rozmiar: 53,19 KB 
pobrań: 92 
data: 2004-03-05 15:27:06 
opis:

rozmiar: 62,09 KB 
pobrań: 73 
data: 2004-03-05 15:27:34 
opis:

rozmiar: 64,54 KB 
pobrań: 69 
data: 2004-03-05 15:28:06 
opis:

rozmiar: 12,43 KB 
pobrań: 89 
data: 2004-03-05 15:28:26 
opis:

rozmiar: 28,55 KB 
pobrań: 79 
data: 2004-03-05 15:28:47 
opis:

rozmiar: 55,09 KB 
pobrań: 73 
data: 2004-03-05 15:29:22 
opis:

rozmiar: 40,56 KB 
pobrań: 92 
data: 2004-03-05 15:29:48 
opis:

rozmiar: 56,67 KB 
pobrań: 74 
data: 2004-03-05 15:30:13 
opis:

rozmiar: 31,82 KB 
pobrań: 86 
data: 2004-03-05 15:30:34 
opis:

rozmiar: 74,49 KB 
pobrań: 76 
data: 2004-03-05 15:31:02 
opis:

rozmiar: 55,16 KB 
pobrań: 80 
data: 2004-03-05 15:31:38 
opis:

rozmiar: 34,98 KB 
pobrań: 71 
data: 2004-03-05 15:31:59 
opis:

rozmiar: 40,60 KB 
pobrań: 76 
data: 2004-03-05 15:32:23 
opis:

rozmiar: 57,12 KB 
pobrań: 89 
data: 2004-03-05 15:32:50 
opis:

rozmiar: 32,57 KB 
pobrań: 79 
data: 2004-03-05 15:33:10 
opis:

rozmiar: 47,57 KB 
pobrań: 75 
data: 2004-03-05 15:33:36 
opis:

rozmiar: 22,98 KB 
pobrań: 106 
data: 2004-03-05 15:33:54 
opis:

rozmiar: 31,03 KB 
pobrań: 68 
data: 2004-03-05 15:34:26 
opis:

rozmiar: 29,48 KB 
pobrań: 70 
data: 2004-03-05 15:35:12 
opis:

rozmiar: 26,19 KB 
pobrań: 73 
data: 2004-03-05 15:35:30 
opis:

rozmiar: 22,55 KB 
pobrań: 83 
data: 2004-03-05 15:35:49 
opis:

rozmiar: 27,91 KB 
pobrań: 93 
data: 2004-03-05 15:36:09 
opis:

rozmiar: 23,49 KB 
pobrań: 78 
data: 2004-03-05 15:36:28 
opis:

rozmiar: 63,47 KB 
pobrań: 75 
data: 2004-03-05 15:36:58 
opis:

rozmiar: 24,88 KB 
pobrań: 104 
data: 2004-03-05 15:37:19 
opis:

rozmiar: 52,78 KB 
pobrań: 87 
data: 2004-03-05 15:37:49 
opis:

rozmiar: 19,45 KB 
pobrań: 77 
data: 2004-03-05 15:38:32 
opis:

rozmiar: 31,62 KB 
pobrań: 80 
data: 2004-03-05 15:39:30 
opis:

rozmiar: 26,76 KB 
pobrań: 94 
data: 2004-03-05 15:40:03 
opis:

rozmiar: 50,77 KB 
pobrań: 79 
data: 2004-03-05 15:40:50 
opis:

rozmiar: 23,84 KB 
pobrań: 85 
data: 2004-03-05 15:41:15 
opis:

rozmiar: 35,21 KB 
pobrań: 78 
data: 2004-03-05 15:41:44 
opis:

rozmiar: 30,21 KB 
pobrań: 93 
data: 2004-03-05 15:42:06 
opis:

rozmiar: 59,44 KB 
pobrań: 94 
data: 2004-03-05 15:42:36 
opis:

rozmiar: 55,55 KB 
pobrań: 79 
data: 2004-03-05 15:43:03 
opis:

rozmiar: 30,65 KB 
pobrań: 86 
data: 2004-03-05 15:43:27 
opis:

rozmiar: 34,06 KB 
pobrań: 74 
data: 2004-03-08 08:23:13 
opis:

rozmiar: 14,06 KB 
pobrań: 102 
data: 2004-03-08 08:29:17 
opis:

rozmiar: 22,53 KB 
pobrań: 84 
data: 2004-03-08 08:29:39 
opis:

rozmiar: 61,26 KB 
pobrań: 77 
data: 2004-03-08 08:30:11 
opis:

rozmiar: 55,45 KB 
pobrań: 84 
data: 2004-03-08 08:30:41 
opis:

rozmiar: 23,71 KB 
pobrań: 95 
data: 2004-03-08 08:31:02 
opis:

rozmiar: 20,97 KB 
pobrań: 90 
data: 2004-03-08 08:31:22 
opis:

rozmiar: 65,67 KB 
pobrań: 83 
data: 2004-03-08 08:31:52 
opis:

rozmiar: 59,59 KB 
pobrań: 81 
data: 2004-03-08 08:32:29 
opis:

rozmiar: 17,49 KB 
pobrań: 87 
data: 2004-03-08 08:32:48 
opis:

rozmiar: 61,79 KB 
pobrań: 76 
data: 2004-03-08 08:33:19 
opis:

rozmiar: 53,51 KB 
pobrań: 75 
data: 2004-03-08 08:33:51 
opis:

rozmiar: 61,11 KB 
pobrań: 97 
data: 2004-03-08 08:34:22 
opis:

rozmiar: 51,89 KB 
pobrań: 70 
data: 2004-03-08 08:34:52 
opis:

rozmiar: 59,06 KB 
pobrań: 83 
data: 2004-03-08 08:36:10 
opis:

rozmiar: 56,62 KB 
pobrań: 97 
data: 2004-03-08 08:36:46 
opis:

rozmiar: 59,46 KB 
pobrań: 71 
data: 2004-03-08 08:37:18 
opis:

rozmiar: 60,40 KB 
pobrań: 89 
data: 2004-03-08 08:38:01 
opis:

rozmiar: 62,74 KB 
pobrań: 78 
data: 2004-03-08 08:38:37 
opis:

rozmiar: 43,54 KB 
pobrań: 90 
data: 2004-03-08 08:39:52 
opis:

rozmiar: 59,53 KB 
pobrań: 91 
data: 2004-03-08 08:40:46 
opis:

rozmiar: 71,21 KB 
pobrań: 82 
data: 2004-03-08 08:41:35 
opis:

rozmiar: 49,31 KB 
pobrań: 125 
data: 2004-03-08 08:42:08 
opis:

rozmiar: 71,32 KB 
pobrań: 114 
data: 2004-03-08 08:42:43 
opis:

rozmiar: 73,94 KB 
pobrań: 105 
data: 2004-03-08 08:44:04 
opis:

rozmiar: 18,86 KB 
pobrań: 94 
data: 2004-03-08 08:44:33 
opis:

rozmiar: 68,05 KB 
pobrań: 78 
data: 2004-03-08 08:45:27 
opis:

rozmiar: 65,49 KB 
pobrań: 91 
data: 2004-03-08 08:46:12 
opis:

rozmiar: 64,66 KB 
pobrań: 95 
data: 2004-03-08 08:46:52 
opis:

rozmiar: 66,16 KB 
pobrań: 90 
data: 2004-03-08 08:47:43 
opis:

rozmiar: 67,54 KB 
pobrań: 97 
data: 2004-03-08 08:48:26 
opis:

rozmiar: 66,32 KB 
pobrań: 103 
data: 2004-03-08 08:49:13 
opis:

rozmiar: 20,80 KB 
pobrań: 99 
data: 2004-03-08 08:49:43 
opis:

rozmiar: 74,29 KB 
pobrań: 84 
data: 2004-03-08 08:50:26 
opis:

rozmiar: 87,90 KB 
pobrań: 103 
data: 2004-03-08 08:51:13 
opis:

rozmiar: 66,08 KB 
pobrań: 119 
data: 2004-03-08 08:51:56 
opis:


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Pict0086.JPG (rozmiar 66,08 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:51:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0085.JPG (rozmiar 87,90 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:51:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0084.JPG (rozmiar 74,29 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:50:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0083.JPG (rozmiar 20,80 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:49:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0082.JPG (rozmiar 66,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:49:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0081.JPG (rozmiar 67,54 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:48:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0080.JPG (rozmiar 66,16 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:47:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0079.JPG (rozmiar 64,66 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:46:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0078.JPG (rozmiar 65,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:46:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0077.JPG (rozmiar 68,05 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:45:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0076.JPG (rozmiar 18,86 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:44:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0075.JPG (rozmiar 73,94 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:44:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0074.JPG (rozmiar 71,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:42:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0073.JPG (rozmiar 49,31 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:42:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0072.JPG (rozmiar 71,21 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:41:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0071.JPG (rozmiar 59,53 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:40:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0070.JPG (rozmiar 43,54 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:39:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0069.JPG (rozmiar 62,74 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:38:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0068.JPG (rozmiar 60,40 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:38:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0067.JPG (rozmiar 59,46 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:37:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0066.JPG (rozmiar 56,62 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:36:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0065.JPG (rozmiar 59,06 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:36:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0064.JPG (rozmiar 51,89 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:34:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0063.JPG (rozmiar 61,11 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:34:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0062.JPG (rozmiar 53,51 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:33:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0061.JPG (rozmiar 61,79 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:33:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0060.JPG (rozmiar 17,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:32:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0059.JPG (rozmiar 59,59 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:32:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0058.JPG (rozmiar 65,67 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:31:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0057.JPG (rozmiar 20,97 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:31:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0056.JPG (rozmiar 23,71 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:31:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0055.JPG (rozmiar 55,45 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:30:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0054.JPG (rozmiar 61,26 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:30:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0053.JPG (rozmiar 22,53 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:29:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0052.JPG (rozmiar 14,06 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:29:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0051.JPG (rozmiar 34,06 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-08 08:23:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0050.JPG (rozmiar 30,65 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:43:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0049.JPG (rozmiar 55,55 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:43:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0048.JPG (rozmiar 59,44 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:42:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0047.JPG (rozmiar 30,21 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:42:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0046.JPG (rozmiar 35,21 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:41:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0045.JPG (rozmiar 23,84 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:41:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0044.JPG (rozmiar 50,77 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:40:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0043.JPG (rozmiar 26,76 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:40:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0042.JPG (rozmiar 31,62 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:39:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0041.JPG (rozmiar 19,45 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:38:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0040.JPG (rozmiar 52,78 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:37:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0039.JPG (rozmiar 24,88 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:37:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0038.JPG (rozmiar 63,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:36:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0037.JPG (rozmiar 23,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:36:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0036.JPG (rozmiar 27,91 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:36:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0035.JPG (rozmiar 22,55 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:35:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0034.JPG (rozmiar 26,19 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:35:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0033.JPG (rozmiar 29,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:35:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0032.JPG (rozmiar 31,03 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:34:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0031.JPG (rozmiar 22,98 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:33:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0030.JPG (rozmiar 47,57 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:33:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0029.JPG (rozmiar 32,57 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:33:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0028.JPG (rozmiar 57,12 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:32:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0027.JPG (rozmiar 40,60 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:32:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0026.JPG (rozmiar 34,98 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:31:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0025.JPG (rozmiar 55,16 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:31:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0024.JPG (rozmiar 74,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:31:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0023.JPG (rozmiar 31,82 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:30:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0022.JPG (rozmiar 56,67 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:30:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0021.JPG (rozmiar 40,56 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:29:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0020.JPG (rozmiar 55,09 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:29:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0019.JPG (rozmiar 28,55 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:28:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0018.JPG (rozmiar 12,43 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:28:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0017.JPG (rozmiar 64,54 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:28:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0016.JPG (rozmiar 62,09 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:27:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0015.JPG (rozmiar 53,19 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:27:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0014.JPG (rozmiar 42,82 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:26:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0013.JPG (rozmiar 51,15 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:25:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0012.JPG (rozmiar 56,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:25:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0011.JPG (rozmiar 51,12 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:24:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0010.JPG (rozmiar 58,93 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:23:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0009.JPG (rozmiar 58,08 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:23:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0008.JPG (rozmiar 51,82 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:22:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0007.JPG (rozmiar 55,80 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:21:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0006.JPG (rozmiar 55,06 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:21:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0005.JPG (rozmiar 59,44 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:20:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0004.JPG (rozmiar 54,35 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:20:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0003.JPG (rozmiar 57,24 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:19:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0002.JPG (rozmiar 41,97 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:19:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0001.JPG (rozmiar 43,06 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-05 15:19:13, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 4324
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4411

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Zmiany dotyczące wprowadzenia załączników.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40