Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
222 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/222/2004 - w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-04-08 12:48:41, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr Nr XXI/222/2004
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 31 marca 2004r.


w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806,z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568) art 68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2000 , Nr 46,poz.543,z 2001r. Nr 129,poz.1447,Nr 154,poz.1800,z 2002r.Nr 25,poz.253,Nr 74,poz.676,Nr 113,poz.984,Nr126,poz.1070,Nr 130,poz.112,Nr 153,poz.1271,Nr 200,poz.1682,Nr 240,poz.2058,z 2003r. Nr 1,poz.15,Nr 80,poz.717,720,721,Nr 96,poz.874,Nr 124,poz.1152,Nr 162,poz.1568,Nr 203,poz.1966,Nr 217,poz.2124,z 2004r. Nr 6,poz.39) Rada Miejska w Prudniku
u c h w a l a, co następuje :

§ 1


1. Sprzedaży na rzecz najemców podlegają lokale mieszkalne położone w
budynkach,których usytuowanie jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.Sprzedaż następuje z oddaniem w
użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu.
2. Nie podlegają sprzedaży:
a/ lokale socjalne,
b/ lokale mieszkalne w budynkach,w których wszystkie lokale mieszkalne
przeznaczone zostały na lokale socjalne,

c/ lokale mieszkalne położone w budynkach wykorzystywanych do realizacji
zadań własnych gminy,
d/ lokale mieszkalne położone w budynkach przeznaczonych do kapitalnego
remontu, z wyjątkiem równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali
mieszkalnych w tych budynkach,
e/ lokale mieszkalne położone w budynkach, w których do dnia podjęcia
niniejszej uchwały nie nastąpiła sprzedaż żadnego lokalu,z wyłączeniem
przypadku,gdy z wnioskiem o sprzedaż wystąpi co najmniej 50%
najemców lokali mieszkalnych w tych budynkach i sprzedaż tych lokali
nastąpi równocześnie.


§ 2

1. Ceną lokalu mieszkalnego i gruntu jest wartość określona przez
rzeczoznawcę majątkowego .
2. Nabywca lokalu ponosi koszty sporządzenia dokumentacji niezbędnej do
zbycia lokalu.

§ 3

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom w wysokościach :
1/ w budynkach będących po kapitalnym remoncie i oddanych do uzytku po 31
grudnia 1998r.
a/ 25% ceny lokalu w przypadku jednorazowej zapłaty ceny lokalu przy
równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku,
b/ 5% ceny lokalu w przypadku rozłożenia ceny lokalu na raty przy
równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku.


2/ w budynkach, w których znajduje się nie więcej niż dwa lokale:
a/ 75% ceny lokalu w przypadku jednorazowej zapłaty ceny lokalu,
b/ 55% ceny lokalu w przypadku rozłożenia ceny lokalu na raty.

3/ w pozostałych budynkach :
a/ 95% ceny lokalu w przypadku jednorazowej zapłaty ceny lokalu,
b/ 75% ceny lokalu w przypadku rozłożenia ceny lokalu na raty.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XLIII/356/98 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 1998r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych zmieniona uchwałami Nr XLVI/380/98 z dnia 30 kwietnia 1998r, Nr XII/178/99 z dnia 28 października 1999r.,Nr XIX/281/2000 z dnia 31 maja 2000r,Nr XXIX/393/2001 z dnia 28 lutego 2001r,Nr XII/107/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r, Nr XIV/144/2003 z dnia 23 października 2003r.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 679
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40