Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
232 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/232/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-05-05 13:48:39, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXII/232/2004
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 29 kwietnia 2004r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Na podstawie art.4 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu z trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2002r. Nr 147 poz.1231,Nr 167 poz.1372, z 2003r. Nr 80 poz.719 i Nr 122 poz.1143) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :

§ 1

W załączniku do uchwały Nr XVII/183/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 zmienionej uchwałą Nr XIX/188/2004 z dnia 29 stycznia 2004r. w Rozdziale III. Preliminarz wydatków wprowadza się następujące zmiany :

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Dofinansowanie poradni odwykowej dla osób
z problemami alkoholowymi 15.000,00 zł”

2) po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14.Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla
rodzin z problemami alkoholowymi 15.000,00 zł”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 509
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40