Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
213 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/213/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-03-04 13:56:12, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XX/213/2004
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 26 lutego 2004r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806,z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568) w związku z § 3 pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U.Nr 61 poz.710) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a , co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/303/2000 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych zmienionej uchwałami: Nr III/23/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. i Nr XVIII/186/2004 z dnia 16 stycznia 2004r. wprowadza się następujące zmiany :
1) w § 1
a) w ust.1:
- w pkt 2 wyrazy „60%” zastępuje się wyrazami „50%”
- w pkt 3 wyrazy „30%” zastępuje się wyrazami „25%”
b) w ust.2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu „Dodatek ten przysługuje także radnemu,który przewodniczył posiedzeniu komisji „
c) w ust.4 skreśla się wyrazy „w 2004r.”
2) w § 3:
a) w ust.1 wyrazy „200%” zastępuje się wyrazami „180%” a wyrazy „140%” zastępuje się wyrazami „126%”
b) po ust.2 dodaje się ust.3 w brzmieniu :
„3. W razie niemożności pełnienia funkcji przez wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w okresie dłuższym niż 1 miesiąc wiceprzewodniczącemu Rady dieta określona w ust.1 nie przysługuje”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 542
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40