Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIE



wyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mapa biuletynu
Zestawienie wszystkich podstron biuletynu:

 1. BIP
  1. BIP
  2. BIP - POLSKA
  3. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
   • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej »»

 2. OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  1. Ogłoszenia Burmistrza
   • Informacja dla gmin - Góry Opawskie IV warsztaty »»
   • Inwestycje celu publicznego - Niemysłowice »»
   • Inwestycje celu publicznego - Wierzbiec »»
   • Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2013 »»
   • Obwieszczenia Burmistrza Prudnika »»
   • Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Prudnickiego Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 78 z dnia 14 marca 2012 na rozbudowę i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i przebudowe ul. Lompy w Prudniku »»
   • OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUDNICKIEGO - o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »»
   • OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUDNICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »»
   • Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. »»
   • Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na rozbudowę i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i przebudowę ul. Lompy w Prudniku »»
   • Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »»
   • Ogłoszenie Burmistrza o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz 717 z późn.zm. »»
   • Ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika »»
   • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika »»
   • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przyjęciu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika »»
   • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik. »»
   • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi : Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka »»
   • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. »»
   • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) »»
   • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. »»
   • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka »»
   • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka »»
   • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piorunkowice oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu. »»
   • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP i postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu MPZP części wsi Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka. »»
   • Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Prudnik »»
   • Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP części wsi Szybowice, Mieszkowice i Rudziczka oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu MPZP. »»
   • Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 »»
   • Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. »»
   • Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2009-2020. »»
   • Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik »»
   • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu strategii rozwoju gminy Prudnik. »»
   • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze określonym symbolem: P2, RM3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. »»
   • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. »»
   • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. »»
   • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. »»
   • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik. »»
   • Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2012 »»
   • Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Prudnik »»
   • Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik »»
  2. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
   • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011 »»
  3. Nabór pracowników
   • Dotyczy naboru na stanowisko do spraw gospodarowania mieniem komunalnym »»
   • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego »»
   • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko do spraw ewidencji ludności »»
   • Informacja dla kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku »»
   • Informacja dot. naboru na stanowisko Referenta ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik »»
   • INFORMACJA DOT. NABORU NA STANOWISKO STRAŻNIKA W STRAŻY MIEJSKIEJ »»
   • Informacja dot. naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego »»
   • Informacja dot. naboru na stanowisko- Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik »»
   • Informacja dot. naboru na stanowisko- referent ds. promocji »»
   • Informacja dot. naboru na stanowisko- referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów »»
   • Informacja dotycząca naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. »»
   • Informacja dotycząca naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska. »»
   • Informacja dotycząca naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony przyrody »»
   • Informacja dotycząca naboru na stanowisko- podinspektor ds. ochrony przyrody »»
   • Informacja dotycząca naboru na stanowisko- referent do spraw promocji »»
   • Informacja dotycząca naboru na stanowisko: referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów »»
   • Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów »»
   • Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko- referent ds. promocji »»
   • Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku »»
   • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - INFORMATYK »»
   • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym »»
   • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko ds. księgowości budżetowej »»
   • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Dyrekor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku. »»
   • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : stanowisko ds. budownictwa i remontów. »»
   • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : stanowisko ds. ochrony środowiska. »»
   • Informacja o wynikach naboru na stanowisko - audytor wewnętrzny »»
   • Informacja o wynikach naboru na stanowisko - referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów »»
   • Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytor wewnętrzny »»
   • Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytor wewnętrzny »»
   • Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i remontów »»
   • Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony przyrody »»
   • Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego »»
   • Informacja o wynikach naboru na stanowisko- podinstektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym »»
   • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku »»
   • Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik »»
   • Informacja o wynikach naboru na stanowisko: referent ds. promocji »»
   • Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik w straży miejskiej »»
   • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU: stanowisko ds. windykacji należności gminy »»
   • Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. ochrony środowiska. »»
   • INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU - Stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym »»
   • Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko ds. budownictwa i remontów »»
   • LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego »»
   • LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw ewidencji ludności »»
   • LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw gospodarowania mieniem komunalnym »»
   • LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw księgowości budżetowej »»
   • LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA STANOWISKO PRACY: INFORMATYK »»
   • LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym »»
   • LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym »»
   • LISTA KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku »»
   • LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw ochrony środowiska. »»
   • Nabór na stanowisko księgowego w GZOIW w Prudniku »»
   • NABÓR NA STANOWISKO PRACY dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku. »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Informatyk »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Stanowisko ds. ochrony środowiska »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów. »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów. »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. księgowości budżetowej »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego »»
   • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku »»
   • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych. »»
   • Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. ochrony środowiska »»
   • Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. windykacji należności gminy »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - strażnik w Straży Miejskiej »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- podinspektor ds. ochrony przyrody »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Stanowisko: Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- strażnik Straży Miejskiej »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. promocji »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko- podinspektor ds. budownictwa i remontów »»
   • Rozstrzygnięcie konkursu - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym »»
   • Zakończenie procedury naboru - Stanowisko ds. budownictwa i remontów. »»
  4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
   • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie »»
  5. Mienie Gminy przetargi i informacje
   • INFORMACJA I WYKAZ z 03-08-2011r nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy »»
   • INFORMACJA i wykazy z 17-11-2011r lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży »»
   • INFORMACJA I WYKAZY lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży »»
   • Informacja i wykazy lokali przeznaczonych do sprzedaży »»
   • Informacja o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży »»
   • Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży - 17.01.2011r. »»
   • INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
   • INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży »»
   • INFORMACJA z 01-02-2012r o wywieszenieu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy »»
   • INFORMACjA z 02-05-2012r o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
   • Informacja z 03-10-2011r o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy »»
   • INFORMACJA z 04-07-2012r o wywieszeniu wykazu »»
   • Informacja z 04-11-2011r o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
   • INFORMACJA z 06-02-2012r o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży »»
   • INFORMACJA z 07-02-2012r o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Wałbrzyska Strefa) »»
   • INFORMACJA z 12-03-2012 o wykazach lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży »»
   • INFORMACJA z 14-10-2011r o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży »»
   • INFORMACJA z 14-11-2011r o wywieszeniu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży »»
   • INFORMACJA z 16-01-2012r o lokalach przeznaczonych do sprzedazy »»
   • Informacja z 16-06-2011r -nieruchomości przeznaczone do sprzedaży »»
   • INFORMACJA z 16-07-2012r o wyborze oferty na prace geodezyjne »»
   • INFORMACJA z 16-09-2012r wykaz lokal użytkowy ul. Piastowska 9 »»
   • INFORMACJA z 18-04-2011r o wykazach nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży »»
   • INFORMACJA z 19-09-2011r o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży »»
   • INFORMACJA z 20-02-2012r o sporządzeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży »»
   • INFORMACJA z 20-06-2012r o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży »»
   • INFORMACJA z 25-07-2012r o wywieszeniu wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży »»
   • INFORMACJA z 27-01-2012r o wyborze rzeczoznawcy majątkowego »»
   • INFORMACJA z 27-06-2012r -wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży »»
   • Informacja z 27-06-2012r o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy »»
   • INFORMACJA z 29-05-2012r wykaz -dzierżawa »»
   • Informacja z 29-08-2011r - wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży »»
   • INFORMACJE O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY LUB DZIERŻAWY »»
   • OGŁOSZENIE O PRZETARGU - drugi przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w celu wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Prudnik. »»
   • OGŁOSZENIE O PRZETARGU - przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w celu wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Prudnik. »»
   • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z 05-09-2011r - ul. Prężyńska »»
   • OGŁOSZENIE - przetarg 30 listopada 2010r (lokale użytkowe) »»
   • Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na zbycie nieruchomości »»
   • Ogłoszenie o przetargu ograniczonym z 04-07-2012r »»
   • OGŁOSZENIE O PRZETARGU z 05-09-2011r. -lokale i działki budowlane »»
   • Ogłoszenie o przetargu z 20-02-2012r - lokal użytkowy ul. Klasztorna 16 »»
   • OGŁOSZENIE o przetargu z 29-08-2012r na zbycie nieruchomości »»
   • Ogłoszenie o przetargu (lokale) - przetarg ogłoszony na dzien 24-11-2010r »»
   • Ogłoszenie o przetargu (nieruchomości i lokale) - przetarg 23 maja 2011r »»
   • Ogłoszenie o przetargu (nieruchomość zabudowana) - przetarg 5 lipca 2011r »»
   • Ogłoszenie o przetargu - 01-03-2011r »»
   • Ogłoszenie o przetargu - lokal użytkowy ul. Klasztorna 16 »»
   • Ogłoszenie o przetargu - lokal użytkowy ul. Kościuszki 6 »»
   • OGŁOSZENIE O PRZETARGU - przetarg 02-08-2011r »»
   • Ogłoszenie o przetargu - przetarg 17-11-2010r »»
   • OGŁOSZENIE O PRZETARGU -lokal użytkowy ul. Klasztorna 16 »»
   • Ogłoszenie o przetargu 20-07-2010 »»
   • Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości - 05-10-2010r »»
   • OGŁOSZENIE o przetargu ograniczonym z 09-03-2012r »»
   • Ogłoszenie o przetargu z 05-04-2012r - Czyżowice 77 »»
   • Ogłoszenie o przetargu z 14-08-2012r na zbycie nieruchomości gminnych »»
   • OGŁOSZENIE o przetargu z 15-11-2011r - działka i lokale »»
   • OGŁOSZENIE o przetargu z 15-11-2011r - lokal ul. Klasztorna 16 »»
   • Ogłoszenie o przetargu z 16-04-2012r - lokal mieszkalny ul. Grottgera 1,2 »»
   • Ogłoszenie o przetargu z 19-03-2012r - ul. Wąska »»
   • Ogłoszenie o przetargu z 20-06-2012r »»
   • Ogłoszenie o przetargu z 27-01-2012r - działki budowlane, lokale »»
   • Ogłoszenie z 28-09-2011r - odwołanie przetargu »»
   • Wykaz i informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży - 28-02-2011r »»
   • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 08-03-2011r »»
   • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - ul. Przemysłowa »»
   • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY »»
   • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 04.08.2010r »»
   • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 04.08.2010r - 2 »»
   • WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z 05-09-2011r »»
   • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY »»
   • Wykaz z 05-10-2011r nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
   • WYKAZ z 20-10-2011r nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
   • Wykaz z 23-05-2011r lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży »»
   • Wykaz z 26-05-2011r nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy »»
   • WYKAZY lokali użytkowych przeznaczonych do sprzdaży »»
   • WYKAZY nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy »»
   • ZAPROSZENIE z 05-07-2012r do składania ofert na prace geodezyjne »»
  6. Nabór pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy
   • Burmistrz Prudnika ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektorów »»
   • Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Informacja o wynikach naboru »»
   • Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowego »»
   • Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - lista kandydatów na stanowisko Radca Prawny »»
   • Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne, dot. naboru na stanowisko księgowego »»
   • Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy »»
   • Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy »»
   • Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku »»
   • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko Instruktor Sportu »»
   • Informacja o wynikach naboru -ZBK - Specjalista ds. remontowych. »»
   • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Kierownik działu technicznego »»
   • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Kierownik działu technicznego. »»
   • Informacja o wynikach naboru na stanowisko- Referent ds. windykacji »»
   • Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy - Środowiskowy Dom Samopomocy »»
   • Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy - Środowiskowy Dom Samopomocy »»
   • Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Usług Komunalnych »»
   • Konkurs ofert na stanowisko kierownika d/s organizacyjno-administracyjnych Prudnickiego Ośrodka Kultury. »»
   • LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Kierownik działu technicznego »»
   • Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w GZOiW Prudnik »»
   • Nabór na stanowisko księgowego w GZOiW Prudnik »»
   • NABÓR NA STANOWISKO PRACY : Dyrektor Zespołu Szkół w Prudniku oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola -Pod kasztanem- w Łące Prudnickiej. »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE. »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE. »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO »»
   • Ogłoszenie konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych »»
   • Ośrodek Pomocy Społecznej - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko pracy d/s księgowości »»
   • Ośrodek Pomocy Społecznej - Lista kandydatów na wolne stanowisko pracy d/s księgowości »»
   • Ośrodek Pomocy Społecznej - Nabór na wolne stanowisko pracy »»
   • Ośrodek Sportu i Rekreacji - lista kandydatów spełniających wymagania formalne »»
   • Prudnicki Ośrodek Kultury - Lista kandydatów spełniajacych wymagania »»
   • Prudnicki Ośrodek Kultury - Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy »»
   • Prudnicki Ośrodek Kultury - Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Główny Księgowy »»
   • Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku - Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZWIK w Prudniku »»
   • Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku ul. Parkowa 6 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Stanowisko Główny Księgowy »»
   • Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku ul. Parkowa 6 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Stanowisko Główny Księgowy »»
   • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Informacja o wynikach naboru. »»
   • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Referent ds. windykacji »»
   • Zarząd Prudnickiego TBS Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy w Dziale Księgowości »»
   • ZBK w Prudniku ogłasza nabór na stanowisko pracy : specjalista ds. remontowych. »»
  7. Przetargi
  8. Otwarty konkurs ofert
   • Informacja Burmistrza Prudnika- dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2009 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe. »»
   • Informacja o wyborze ofert - dot. konkursu ofert na rok 2009 z zakresu pomocy społecznej. »»
   • Informacja o wyborze ofert - dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu kultury fizycz. sportu i turystyki oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2009. »»
   • Informacja o wyborze ofert - dot. otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fiz. sportu i turystyki oraz profilaktycznej działaln. infor. na 2010 rok »»
   • Informacja o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na rok 2010 z zakresu pomocy społecznej »»
   • Informacja o wyborze ofert w wyniku otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. »»
   • Informacja o wyborze ofert- promocja sportu poprzez osiągnięcia sportowe w 2010 roku »»
   • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2010 »»
   • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012 »»
   • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2012 »»
   • Otwarty konkurs ofert na rok 2010 - kultura fizyczna sport i turystyka oraz profilaktyczna działalność informacyjna »»
   • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu pomocy społecznej na rok 2012 »»
   • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2009 z zakresu pomocy społecznej. »»
   • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012 »»
   • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2009 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe. »»
   • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2009. »»
   • Otwarty konkurs ofert na rok 2010 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe »»
   • Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2011 »»
   • Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2011 »»
   • Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2011 »»
   • Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz profilaktycznej działalności na rok 2012 »»
   • Otwarty konkurs ofert-Promocja Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe »»
   • Otwarty konkurs ofert-z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych na rok 2009. »»
   • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2009. »»
   • ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2009 W DZIEDZINIE PROMOCJI GMINY PRUDNIK POPRZEZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE »»
   • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez sport »»
   • Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2011 »»
   • Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2012 »»
   • zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Wykonanie ukwieceń oraz pielęgnacja roślin kwiatowych na terenie Prudnika »»
   • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie porad prawnych w punkcie konsultacyjnym. »»
   • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług - zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami. »»
   • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin »»
   • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin. »»
   • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dot. stosowania przemocy w punkcie konsultacyjnym. »»
   • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pedagogiczno - edukacyjnych. »»
   • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanlikami w gminie Prudnik. »»
   • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonania zadania: Dokończenie remontu nawierzchni chodnika i schodów wejścia głównego do szkoły - ZSP PSP - Rudziczka. »»
   • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania - Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu. »»
   • Zaproszenie do złożenia oferty na wyceny nieruchomości. »»
   • ZAPROSZENIE do złożenia oferty-pielęgnacja drzewostanu »»
   • ZARZĄDZENIE NR73/2009 BURMISTRZA PRUDNIKA »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 52/2008 »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 53/2008 »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 54/2008 »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 55/2008 »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 56/2008 »»
   • ZMIANA WZORU OFERTY: otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej 2011 »»
  9. Oferta realizacji zadania publicznego
   • Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych »»
   • Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. »»
   • Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - wystawa POLICJA W OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO »»
   • Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 r. - związanego z organizacją wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym »»
   • Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym »»
   • Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2012 r »»
   • Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej »»
   • Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej »»
   • Oferta realizacji zadania publicznego zwiazanego z organizacją wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w 2011 roku »»

 3. MIASTO I GMINA
  1. Gmina Prudnik

 4. SAMORZĄD
  1. Burmistrz i zastępcy
   • Burmistrz Prudnika »»
  2. Skład Rady Miejskiej
   • Rada Miejska w Prudniku »»
  3. Komisje Rady Miejskiej
   • Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej, »»

 5. URZĄD MIEJSKI
  1. Referaty i stanowiska
   • Referaty i stanowiska »»
  2. Regulamin organizacyjny
   • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku »»
   • Zarządzenie Nr 120/32/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku »»
  3. Rejestry
   • Wykaz rejestrów »»
  4. Ewidencje
   • Wykaz ewidencji »»
  5. Archiwum
   • Archiwum zakładowe »»
  6. Protokoły kontroli
   • Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2008 »»
   • Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2009 »»
   • Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2010 »»
   • Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2002 »»
   • Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2003 »»
   • Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2004 »»
   • Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2005 »»
   • Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2011 »»
   • Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2012 »»
  7. Protokoły kontroli wewnętrznych
   • 1/2008 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku. »»
   • 1/2009 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku »»
   • 1/2010 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka »»
   • 1/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku w zakresie prawidłowości funkcjonowania stołówki »»
   • 10/2008 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń »»
   • 10/2009 - Kontrola w GZ LZS »»
   • 10/2010 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku »»
   • 10/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku »»
   • 11/2008 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku »»
   • 11/2009 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik »»
   • 11/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik »»
   • 11/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Prudniku »»
   • 12/2008 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie »»
   • 12/2009 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku »»
   • 12/2010 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku »»
   • 12/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku »»
   • 13/2008 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku »»
   • 13/2009 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej »»
   • 13/2010 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA »»
   • 13/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku »»
   • 14/2008 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce »»
   • 14/2009 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA »»
   • 14/2010 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej »»
   • 14/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Prudniku »»
   • 15/2009 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie »»
   • 15/2010 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń »»
   • 15/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej »»
   • 16/2009 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku »»
   • 16/2010 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku »»
   • 16/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce »»
   • 17/2009 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury »»
   • 17/2010 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku »»
   • 17/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szybowicach »»
   • 18/2009 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku »»
   • 18/2010 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury »»
   • 18/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Moszczance »»
   • 19/2009 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku »»
   • 19/2010 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku »»
   • 19/2011 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku »»
   • 2/2008 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku. »»
   • 2/2009 - Kontrola w Klubie Sportowym Obuwnik »»
   • 2/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik »»
   • 2/2011 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Prudniku w zakresie prawidłowości funkcjonowania stołówki »»
   • 20/2009 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku »»
   • 20/2010 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku »»
   • 20/2011 - Kontrola w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku »»
   • 21/2011 - Kontrola w Zespole Szkół w Prudniku »»
   • 22/2011 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w »»
   • 3/2008 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury »»
   • 3/2009 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik »»
   • 3/2010 - Kontrola w GZ LZS »»
   • 3/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Moszczance w zakresie prawidłowości funkcjonowania stołówki »»
   • 4/2008 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej »»
   • 4/2009 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik »»
   • 4/2010 - Kontrola w Wiejskim Domu Kultury w Szybowicach »»
   • 4/2011 - Kontrola w Urzędzie Miejskim w Prudniku »»
   • 5- 2008 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SMYK »»
   • 5/2009 - Urząd Stanu Cywilnego w Prudniku »»
   • 5/2010 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik »»
   • 5/2011 - Kontrola w GZ LZS »»
   • 6/2008 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik »»
   • 6/2009 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA »»
   • 6/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Obuwnik »»
   • 6/2011 - Kontrola w MKS Meble-Pogoń »»
   • 7/2008 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku »»
   • 7/2009 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku »»
   • 7/2010 - Kontrola terminowości przekazania podatnikowi i US informacji PIT-11 oraz prawidłowości wykazanych danych »»
   • 7/2011 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku »»
   • 8/2008 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku »»
   • 8/2009 - Kontrola w Urzędzie Miejskim w Prudniku »»
   • 8/2010 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie »»
   • 8/2011 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury »»
   • 9/2008 - Kontrola w GZ LZS »»
   • 9/2009 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury »»
   • 9/2010 - Wykorzystanie sal lekcyjnych na cele działalności pozalekcyjnej oraz opłaty pobierane w związku z udostępnianiem pomieszczeń szkolnych w latach 2009-2010 przez placówki oświatowe Gminy Prudnik »»
   • 9/2011 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku »»

 6. KARTY USŁUG
  1. Wydział Organizacyjny
   • KARTA USŁUG Nr 1/WO - Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Prudniku »»
   • KARTA USŁUG Nr 2/WO - Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką »»
   • KARTA USŁUG Nr 3/WO - Wydawanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym »»
   • KARTA USŁUG Nr 5/WO - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych »»
   • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej »»
  2. Referat Spraw Obywatelskich
   • KARTA USŁUG Nr 24/RSO - Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące. »»
   • KARTA USŁUG Nr 25/RSO - Decyzja o wymeldowaniu. »»
   • KARTA USŁUG Nr 27/RSO - Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców. »»
   • KARTA USŁUG Nr 28/RSO - Zaświadczenia z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych »»
   • KARTA USŁUG Nr 29/RSO - Udostępnianie danych z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. »»
   • KARTA USŁUG Nr 21/RSO - Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy. »»
   • KARTA USŁUG Nr 22/RSO - Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące. »»
   • KARTA USŁUG Nr 23/RSO - Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały. »»
   • KARTA USŁUG Nr 26/RSO - Wpis do rejestru wyborców. »»
   • KARTA USŁUG Nr 30/RSO - Wydawanie dowodów osobistych. »»
  3. Urząd Stanu Cywilnego
   • KARTA USŁUG Nr 44/USC - Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. »»
   • KARTA USŁUG Nr 41/USC - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego »»
   • KARTA USŁUG Nr 46/USC - Wydawanie zaświadczeń stwierdzających fakt nie pozostawania w związku małżeńskim. »»
   • KARTA USŁUG Nr 47/USC - Wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu Księgi Stanu Cywilnego. »»
   • KARTA USŁUG Nr 48/USC - Wydawanie zaświadczeń o dokonanych wpisach w Księgach Stanu Cywilnego lub ich braku. »»
  4. Wydział Finansowo-Budżetowy
   • KARTA USŁUG Nr 2/WFB - Podatek od nieruchomości od osób prawnych »»
   • KARTA USŁUG Nr 3/WFB - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych »»
   • KARTA USŁUG Nr 1/WFB - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych »»
   • KARTA USŁUG Nr 10/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organ »»
   • KARTA USŁUG Nr 11/WFB - Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. »»
   • KARTA USŁUG Nr 12/WFB - Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organizac »»
   • KARTA USŁUG Nr 13/WFB - Odroczenie terminów płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne oraz spółki niema »»
   • KARTA USŁUG Nr 14/WFB - Wydawanie zaświadczeń »»
   • KARTA USŁUG Nr 15/WFB - Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego na terenie Gminy Prudnik. »»
   • KARTA USŁUG Nr 4/WFB - Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych »»
   • KARTA USŁUG Nr 5/WFB - Podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych »»
   • KARTA USŁUG Nr 6/WFB - Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej »»
   • KARTA USŁUG Nr 7/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. »»
   • KARTA USŁUG Nr 8/WFB - Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą »»
   • KARTA USŁUG Nr 9/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą »»
  5. Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej
   • KARTA USŁUG Nr 1/WMGiGP - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy »»
   • KARTA USŁUG Nr 2/WMGiGP - Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego »»
   • KARTA USŁUG Nr 3/WMGiGP - Wydanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium miasta i gminy Prudnik »»
   • KARTA USŁUG Nr 4/WMGiGP - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych »»
   • KARTA USŁUG Nr 5/WMGiGP - Wydawanie decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości »»
   • KARTA USŁUG Nr 6/WMGiGP - Wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości »»

 7. AKTY PRAWNE
  1. Statut Gminy
   • Statut Gminy Prudnik, dodana 2003-06-27 »»
   • Uchwała Nr XLIV/529/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik »»
   • Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik »»
  2. Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-2002
   • 01 - Protokół nr I/98 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 02 - Protokół nr II/98 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 03 - Protokół nr III/98 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 04 - Protokół nr IV/98 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 05 - Protokół nr V/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 06 - Protokół nr VI/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 07 - Protokół nr VII/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 08 - Protokół nr VIII/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 09 - Protokół nr IX/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 10 - Protokół nr X/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 11 - Protokół nr XI/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 12 - Protokół nr XII/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 13 - Protokół nr XIII/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 14 - Protokół nr XIV/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 15 - Protokół nr XV/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 16 - Protokół nr XVI/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 17 - Protokół nr XVII/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 18 - Protokół nr XVIII/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 19 - Protokół nr XIX/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 20 - Protokół nr XX/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 21 - Protokół nr XXI/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 22 - Protokół nr XXII/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 23 - Protokół nr XXIII/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 24 - Protokół nr XXIV/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 25 - Protokół nr XXV/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 26 - Protokół nr XXVI/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 27 - Protokół nr XXVII/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 28 - Protokół nr XXVIII/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 29 - Protokół nr XXIX/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 30 - Protokół nr XXX/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 31 - Protokół nr XXXI/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 32 - Protokół nr XXXII/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 33 - Protokół nr XXXIII/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 34 - Protokół nr XXXIV/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 35 - Protokół nr XXXV/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 38 - Protokół nr XXXVIII/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 39 - Protokół nr XXXIX/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 40 - Protokół nr XL/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 41 - Protokół nr XLI/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 42 - Protokół nr XLII/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 43 - Protokół nr XLIII/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 44 - Protokół nr XLIV/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 45 - Protokół nr XLV/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 46 - Protokół nr XLVI/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 47 - Protokół nr XLVII/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 48 - Protokół nr XLVIII/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 49 - Protokół nr XLIX/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 50 - Protokół nr L/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
  3. Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006
   • 01 - Protokół nr I z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 02 - Protokół nr II z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 03 - Protokół nr III z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 04 - Protokół nr IV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 05 - Protokół nr V z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 06 - Protokół nr VI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 07 - Protokół nr VII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 08 - Protokół nr VIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 09 - Protokół nr IX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 10 - Protokół nr X z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 11 - Protokół nr XI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 12 - Protokół nr XII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 13 - Protokół nr XIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 14 - Protokół nr XIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 15 - Protokół nr XV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 16 - Protokół nr XVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 17 - Protokół nr XVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 18 - Protokół nr XVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 19 - Protokół nr XIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 20 - Protokół nr XX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 21 - Protokół nr XXI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 22 - Protokół nr XXII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 23 - Protokół nr XXIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 24 - Protokół nr XXIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 25 - Protokół nr XXV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 26 - Protokół nr XXVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 27 - Protokół nr XXVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 28 - Protokół nr XXVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 29 - Protokół nr XXIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 30 - Protokół nr XXX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 31 - Protokół nr XXXI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 32 - Protokół nr XXXII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 33 - Protokół nr XXXIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 34 - Protokół nr XXXIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 35 - Protokół nr XXXV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 36 - Protokół nr XXXVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 37 - Protokół nr XXXVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 38 - Protokół nr XXXVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 39 - Protokół nr XXXIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 40 - Protokół nr XL z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 41 - Protokół nr XLI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 42 - Protokół nr XLII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 43 - Protokół nr XLIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 44 - Protokół nr XLIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 45 - Protokół nr XLV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 46 - Protokół nr XLVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 47 - Protokół nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 48 - Protokół nr XLVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 49 - Protokół nr XLIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 50 - Protokół nr L z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 51 - Protokół nr LI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 52 - Protokół nr LII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 53 - Protokół nr LIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 54 - Protokół nr LIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
  4. Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-2010
   • 1 - Protokół nr I z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 10 - Protokół nr X z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 11 - Protokół nr XI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 12 - Protokół nr XII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 13 - Protokół nr XIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 14 - Protokół nr XIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 15 - Protokół nr XV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 16 - Protokół nr XVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 17 - Protokół nr XVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 18 - Protokół nr XVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 19 - Protokół nr XIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 2 - Protokół nr II z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 20 - Protokół nr XX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 21 - Protokół nr XXI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 22 - Protokół nr XXII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 23 - Protokół nr XXIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 24 - Protokół nr XXIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 25 - Protokół nr XXV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 26 - Protokół nr XXVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 27 - Protokół nr XXVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 28 - Protokół nr XXVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 5 sierpnia 2008r. »»
   • 29 - Protokół Nr XXIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r. »»
   • 3 - Protokół nr III z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 30 - Protokół Nr XXX z sesji Rady Miesjkiej w Prudniku odbytej w dniu 25 września 2008r. »»
   • 31 - Protokół Nr XXXI/2008 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2008 r. »»
   • 33 - Protokół Nr XXXIII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 27 listopada 2008r. »»
   • 34 - Protokół nr XXXIV/2008 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 22 grudnia 2008r. »»
   • 35 - Protokół nr XXXV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009r. »»
   • 36 - Protokół nr XXXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 lutego 2009r. »»
   • 37 - Protokół nr XXXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 09 marca 2009r. »»
   • 39 - Protokół Nr XXXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 kwietnia 2009 r. »»
   • 4 - Protokół nr IV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 40 - Protokół Nr XL/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 maja 2009 r. »»
   • 41 - Protokół Nr XLI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 r. »»
   • 42 - Protokół Nr XLII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 12 sierpnia 2009 r. »»
   • 43 - Protokół Nr XLIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 27 sierpnia 2009 r. »»
   • 44 - Protokół Nr XLIV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 24 września 2009 r. »»
   • 46 - Protokół Nr XLVI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 6 listopada 2009 r. »»
   • 47 - Protokół Nr XLVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 19 listopada 2009 r. »»
   • 49 - Protokół Nr XLIX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 grudnia 2009 r. »»
   • 5 - Protokół nr V z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 50.Protokół Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 13 stycznia 2010r. »»
   • 51. Protokół Nr LI/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 stycznia 2010r. »»
   • 52. Protokół Nr LII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 lutego 2010r. »»
   • 53 - Protokół Nr LIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 marca 2010 r. »»
   • 55.Protokół Nr LV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 27 maja 2010r. »»
   • 56.Protokół Nr LVI/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 4 czerwca 2010r. »»
   • 57.Protokół Nr LVII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 25 czerwca 2010r. »»
   • 58.Protokół Nr LVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 21 lipca 2010r. »»
   • 59. Protokół Nr LIX/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 5 sierpnia 2010r. »»
   • 6 - Protokół nr VI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 60.Protokół Nr LX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 sierpnia 2010r. »»
   • 61.Protokół Nr LXI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 16 września 2010r. »»
   • 62.Protokół Nr LXII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 września 2010r. »»
   • 63. Protokół Nr LXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 października 2010r. »»
   • 64. Protokół Nr LXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 8 listopada 2010r. »»
   • 7 - Protokół nr VII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 8 - Protokół nr VIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 9 - Protokół nr IX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • Protokół Nr LIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 kwietnia 2010r. »»
  5. Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-2014
   • 1.Protokół Nr I/2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 1 grudnia 2010r. »»
   • 10.Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudnku odbytej w dniu 20 czerwca 2011r. »»
   • 11.Protokół Nr XI -2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 1 sierpnia 2011r. »»
   • 12.Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 10 sierpnia 2011r. »»
   • 13.Protokół Nr XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 sierpnia 2011r. »»
   • 14.Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 września 2011r. »»
   • 15.Protokół Nr XV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 27 października 2011r. »»
   • 16.Protokół Nr XVI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 10 listopada 2011r. »»
   • 17.Protokół Nr XVII/2011 Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 listopada 2011r. »»
   • 18.Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 grudnia 2011r. »»
   • 19.Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 stycznia 2012r. »»
   • 2.Protokół Nr II -2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 10 grudnia 2010r. »»
   • 20.Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 3 lutego 2012r. »»
   • 21.Protokół Nr XXI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 23 lutego 2012r. »»
   • 22.Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 marca 2012r. »»
   • 23.Protokół Nr XXXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 kwietnia 2012r. »»
   • 24.Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 maja 2012r. »»
   • 25.Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 5 czerwca 2012r. »»
   • 26.Protokół Nr XXVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 czerwca 20112r. »»
   • 27.Protokół Nr XXVII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 1 sierpnia 2012r. »»
   • 3.Protokół Nr III/2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 29 grudnia 2010r. »»
   • 4.Protokół Nr IV/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 27 stycznia 2011r. »»
   • 5.Protokół Nr V/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 24 lutego 2011r. »»
   • 6.Protokół Nr VI/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 31 marca 2011r. »»
   • 7.Protokół Nr VII/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 29 kwietnia 2011r. »»
   • 8.Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 maja 2011r. »»
   • 9.Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 13 czerwca 2011r. »»
  6. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej »»
  7. Projekty uchwał Rady Miejskiej
   • Projekty uchwał na LV sesję Rady Miejskiej »»
   • Projekty uchwał na LX sesję RM w dniu 30 sierpnia 2010r. »»
   • Projekty uchwał na LXII sesję Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 30.09.2010r. »»
   • projekty uchwał na LXIII sesje 28 października 2010r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LIV - 30.04.2010 »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja nr IV - 27.01.2011r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr IX z dnia 13.06.2011r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja nr V - 24.02.2011r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - SESJA NR VI Z DNIA 31 MARCA 2011R »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - Sesja Nr VII z dnia 29 kwietnia 2011 »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr VIII z dnia 31.05.2011r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr X z dnia 20.06.2011r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XI z dnia 01.08.2011r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XII z dnia 10.08.2011r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIII z dnia 31 sierpnia 2011r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIV z dnia 29 września 2011r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIX z dnia 26 stycznia 2012r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XV z dnia 27 października 2011r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVI z dnia 10 listopada 2011r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVII z dnia 30 listopada 2011r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVIII z dnia 29 grudnia 2011r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XX z dnia 3 lutego 2012r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXI z dnia 23 lutego 2012r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXII z dnia 29.03.2012r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIII z dnia 26 kwietnia 2012r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIV z dnia 31 maja 2012r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXV z dnia 5 czerwca 2012r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVI z dnia 28 czerwca 2012r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVII z dnia 1 sierpnia 2012r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVIII z dnia 30 sierpnia 2012r. »»
   • PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LI - 28.01.2010 »»
   • PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LII - 26.02.2010 »»
   • PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LIII - 31.03.2010 »»
  8. Uchwały 1994-1998
   • 163 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/163/96 - w sprawie określenia wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz zobowiązań zaciągniętych przez Zarząd Gminy. »»
   • 164 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/164/96 - W sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1996. »»
   • 165 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/165/96 - W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. »»
   • 166 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/166/96 - w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych. »»
   • 167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/167/96 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za IV kwartał 1995r. stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego za I półrocze 1996r. »»
   • 168 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/168/96 - w sprawie opłaty administracyjnej. »»
   • 170 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/170/96 - zmieniająca uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę i odprowadzenie ścieków. »»
   • 171 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/171/96 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 172 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/172/96 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 173 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/173/96 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 174 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/174/96 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
   • 175 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/175/96 - zmieniająca uchwałę o wyborze formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prudniku. »»
   • 178 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/178/96 - W sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy Prudnik »»
   • 179 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/179/96 - w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
  9. Uchwały 1998-2002
   • 001 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/1/98 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 003 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/3/98 - w sprawie zasad wyboru Burmistrza. »»
   • 004 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/4/98 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998r. »»
   • 005 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/5/98 - w sprawie wyboru Burmistrza. »»
   • 006 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/6/98 - w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza. »»
   • 007 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/7/98 - w sprawie wyboru członków Zarządu. »»
   • 008 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/8/98 - w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 009 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/9/98 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r. »»
   • 010 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/10/98 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. »»
   • 011 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/11/98 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 4 w Prudniku. »»
   • 012 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/12/98 - W sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r. »»
   • 013 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/13/98 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. »»
   • 014 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/14/98 - w sprawie zbycia nieruchomości. »»
   • 015 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/15/98 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. »»
   • 016 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/16/98 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 017 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/17/98 - w sprawie powołania Komisji Statutowej. »»
   • 018 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/18/98 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r. »»
   • 019 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/19/98 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. »»
   • 020 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/20/98 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. »»
   • 021 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/21/98 - w sprawie opłaty administracyjnej. »»
   • 022 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/22/98 - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. »»
   • 023 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/23/98 - w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku. »»
   • 024 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/24/98 - w sprawie likwidacji części drogi ogólnodostępnej nie zaliczonej do żadnej z kategorii dróg publicznych. »»
   • 025 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/25/98 - w sprawie realizacji inwestycji przekraczających wartość ustaloną przez Radę Miejską w Prudniku w budżecie gminy na rok 1998. »»
   • 026 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/26/98 - w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 027 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/27/98 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 029 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/29/99 - w sprawie wystąpienia Gminy Prudnik ze Związku Gmin Śląska Opolskiego. »»
   • 030 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/30/99 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej. »»
   • 031 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/31/99 - w sprawie porozumienia międzygminnego. »»
   • 032 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/32/99 - w sprawie uczestnictwa Gminy Prudnik w projektach TRANSPARENT i SWORD realizowanych przez Urząd Marszałkowski Departament Rozwoju Regionalnego w Opolu. »»
   • 033 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/33/99 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1999 r. »»
   • 035 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/35/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 036 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/36/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 037 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/37/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 038 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/38/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 039 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/39/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 040 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/40/99 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. »»
   • 041 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/41/99 - w sprawie zarządzenia wyborów rady sołeckiej. »»
   • 042 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/42/99 - w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady. »»
   • 043 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/43/99 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. »»
   • 044 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/44/99 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej. »»
   • 045 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/45/99 - w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Niemysłowicach. »»
   • 046 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/46/99 - w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Mieszkowicach. »»
   • 047 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/47/99 - w sprawie tworzenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Prudniku prowadzonego przez Gminę Prudnik. »»
   • 048 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/48/99 - w sprawie tworzenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Prudniku prowadzonego przez Gminę Prudnik. »»
   • 049 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/49/99 - w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej. »»
   • 050 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/50/99 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół publicznych i gimnazjów na terenie Gminy Prudnik oraz granic ich obwodów. »»
   • 051 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/51/99 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 1999 rok. »»
   • 052 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/52/99 - w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego i socjalnego za nejem lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Prudnik »»
   • 053 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/53/99 - zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Prudnika. »»
   • 054 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/54/99 - w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych w gminnym transporcie zbiorowym na terenie miasta Prudnika. »»
   • 055 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/55/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. »»
   • 056 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/56/99 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa. »»
   • 057 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/57/99 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa. »»
   • 058 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/58/99 - w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
   • 059 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/59/99 - w sprawie nabycia nieruchomości. »»
   • 060 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/60/99 - w sprawie nabycia nieruchomości. »»
   • 061 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/61/99 - w sprawie nabycia nieruchomości. »»
   • 062 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/62/99 - w sprawie powierzenia uprawnień Zarządowi Gminy Prudnik. »»
   • 063 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/63/99 - uchylająca uchwały w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. »»
   • 064 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/64/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej. »»
   • 065 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/65/99 - uchylająca uchwałę w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych. »»
   • 066 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/66/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego. »»
   • 067 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/67/99 - w sprawie zasad wnoszenia udziałów do spółki. »»
   • 068 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/68/99 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku. »»
   • 069 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/69/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remonty budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997 r. »»
   • 070 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/70/99 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego »»
   • 071 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/71/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 072 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/72/99 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 073 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/73/99 - zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 074 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/74/99 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2 w Prudniku »»
   • 075 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/75/99 - W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Prudnik. »»
   • 076 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/76/99 - W sprawie odstąpienia od realizacji zadań inwestycyjnych. »»
   • 077 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/77/99 - W sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999r. »»
   • 078 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/78/99 - Zmieniając uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remont budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik, uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997r. »»
   • 079 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/79/99 - w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej. »»
   • 080 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/80/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Moszczance oraz powołania komisji konkursowej. »»
   • 081 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/81/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej i powołania komisji konkursowej. »»
   • 082 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/82/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szybowicach i powołania komisji konkursowej. »»
   • 083 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/83/99 - W sprawie określenia regulaminu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Karola Świerczewskiego w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej. »»
   • 084 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/84/99 - w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej. »»
   • 085 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/85/99 - W sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej. »»
   • 086 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/86/99 - W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa. »»
   • 087 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/87/99 - W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa. »»
   • 088 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/88/99 - W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. »»
   • 089 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/89/99 - W sprawie powołania członków Rady Muzeum działających przy Muzeum Ziemi Prudnickiej. »»
   • 090 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/90/99 - Zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku. »»
   • 091 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/91/99 - W sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. »»
   • 092 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/92/99 - Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 093 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/93/99 - w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Gminy. »»
   • 094 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/94/99 - W sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999r. »»
   • 095 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/95/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudziczce oraz powołania komisji konkursowej. »»
   • 096 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/96/99 - W sprawie zmian w składzie osobowym komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Karola Świerczewskiego w Prudniku. »»
   • 097 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/97/99 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po byłej jednostce wojskowej w Prudniku. »»
   • 098 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/98/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 099 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/99/99 - W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. »»
   • 100 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/100/99 - W sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 101 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/101/99 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej. »»
   • 102 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/102/99 - W sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 103 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/103/99 - w sprawie nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 104 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/104/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 105 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/105/99 - W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. »»
   • 106 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/106/99 - W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. »»
   • 107 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/107/99 - W sprawie wysokości opłat za znakowanie i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. »»
   • 108 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/108/99 - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu iasta i Gminy w Prudniku. »»
   • 109 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/109/99 - W sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego. »»
   • 110 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/110/99 - W sprawie wyboru członka Zarządu Gminy. »»
   • 111 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/111/99 - W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej. »»
   • 112 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/112/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r. »»
   • 113 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/113/99 - w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza. »»
   • 114 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/114/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remonty budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik, uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997 r. »»
   • 115 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/115/99 - w sprawie utworzenia Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. »»
   • 116 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/116/99 - w sprawie korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej. »»
   • 117 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/117/99 - w sprawie zmian w Statucie Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku. »»
   • 118 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/118/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Prudniku. »»
   • 119 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/119/99 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej i obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
   • 120 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/120/99 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. »»
   • 121 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/121/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 122 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/122/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 123 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/123/99 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. »»
   • 124 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/124/99 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej »»
   • 125 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/125/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 126 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/126/99 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej »»
   • 127 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/127/99 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. »»
   • 128 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/128/99 - w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. »»
   • 129-145 - Uchwały Rady Miejskiej Nr X/129-145/1999 »»
   • 146 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/146/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r. »»
   • 147 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/147/99 - w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu »»
   • 148 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/148/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 149 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/149/99 - w sprawie zmiany formy organizacyjno - prawnej Przedszkoli Publicznych i Żłobka prowadzonego przez Gminę Prudnik. »»
   • 150 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/150/99 - w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Stowarzyszenia gmin polskich Euroregionu Pradziad. »»
   • 151 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/151/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 152 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/152/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 154 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/154/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 155 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/155/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 156 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/156/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 157 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/157/99 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po byłej jednostce wojskowej w Prudniku. »»
   • 158 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/158/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r. »»
   • 159 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/159/99 - w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku »»
   • 160 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/160/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
   • 161 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/161/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
   • 162 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/162/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
   • 163 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/163/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
   • 164 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/164/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
   • 165 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/165/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
   • 166 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/166/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
   • 167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/167/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
   • 168 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/168/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
   • 169 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/169/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
   • 170 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/170/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
   • 171 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/171/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
   • 172 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/172/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
   • 173 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/173/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
   • 174 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/174/99 - w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik. »»
   • 175 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/175/99 - zmianiająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do programu Odnowa wsi w województwie opolskim. »»
   • 176 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/176/99 - w sprawie wyboru ławników ludowych do Sądu Rejenowego w Prudniku i Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2000 - 2003 »»
   • 177 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/177/99 - w sprawie wyboru członków kolegium do spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Prudniku na kadencję 2000-2003 »»
   • 178 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/178/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. »»
   • 179 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/179/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 180 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/180/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 181 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/181/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 182 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/182/99 - w sprawie nabycia nieruchomości. »»
   • 183 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/183/99 - w sprawie nabycia nieruchomości. »»
   • 184 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/184/99 - w sprawie nabycia nieruchomości. »»
   • 185 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/185/99 »»
   • 186 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/186/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 187 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/187/99 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
   • 188 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/188/99 - w sprawie zamiany nieruchomości. »»
   • 189 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/189/99 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy. »»
   • 190 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/190/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży. »»
   • 191 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/191/99 - w sprawie rozwiązania współpracy partnerskiej »»
   • 192 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/192/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999 »»
   • 193 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/193/99 - w sprawie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 w Prudniku »»
   • 194 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/194/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r. »»
   • 195 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/195/99 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości »»
   • 196 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/1956/99 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych »»
   • 197 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/197/99 - w sprawie podatku od posiadania psów »»
   • 198 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/198/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia Gminy Prudnik do programu Odnowa wsi w województwie opolskim »»
   • 199 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/199/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 200 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/200/99 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Prudnickiego »»
   • 201 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/201/99 - w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia, sposobu kontroli... »»
   • 202 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/202/99 - w sprawie nadania nazw ulicom w Prudniku »»
   • 203-210 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/203-210/1999 »»
   • 211-221 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/211-221/2000 »»
   • 236-256 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/236-256/2000 »»
   • 257-266 - Uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/257-266/2000 »»
   • 267-281 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/267-281/2000 »»
   • 282-289 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/282-289/2000 »»
   • 290-294 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/290-294/2000 »»
   • 295-304 - Uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/295-304/2000 »»
   • 298 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/298/2000 - W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prudnik dotyczącej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Adama Asnyka i Bora Komorowskiego w Prudniku. »»
   • 305-334 - Uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/305-334/2000 »»
   • 335-351 - Uchwały Rady Miejskiej nr XXV/335-351/2000 »»
   • 352-359 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/352-359/2000 »»
   • 360-367 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/360-367/2000 »»
   • 368 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/368/2000 - w sprawie z mian w budżecie Gminy Prudnik na 2000 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 369 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/369/2001 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik »»
   • 370 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/370/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej. »»
   • 371 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/371/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych. »»
   • 372 - Uchwała nr XXVIII/372/2001 Rady Miejskiej w Prudniku - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 373 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/373/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.. »»
   • 374 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/374/2001 - w sprawie zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej »»
   • 375 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/375/2001 - w sprawie zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej »»
   • 376 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/376/2001 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik. »»
   • 377 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/377/2001 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001. »»
   • 378 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/378/2001 - w sprawie reorganizacji Przedszkola Nr 7 w Prudniku oraz Żłobka Miejskiego w Prudniku. »»
   • 379 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/379/2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku. »»
   • 380 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/380/2001 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku »»
   • 381 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/381/2001 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
   • 382 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/382/2001 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej »»
   • 383 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/383/2001 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej »»
   • 384-402 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/384-402/2001 »»
   • 403-434 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/403-434/2001 »»
   • 435-448 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/435-448/2001 »»
   • 449-451 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/449-451/2001 »»
   • 452-467 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/452-467/2001 »»
   • 468 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/468/2001 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 1 w Prudniku. »»
   • 469-489 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/469-489/2001 »»
   • 490-498 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/490-498/2001 »»
   • 499 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/499/2001 - w sprawie uchwalania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik, obejmującej tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie ulicy Wiejskiej i Jesionkowej »»
   • 500-501 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/500-501/2001 »»
   • 502-513 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/502-513/2001 »»
   • 514-545- Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/514-545/2001 z dnia 30 października 2001 r. »»
   • 546 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/546/2001 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2001 r. »»
   • 547 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/547/2001 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2001 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 548 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/548/2001 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta »»
   • 549 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/549/2001 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości »»
   • 550 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/550/2001 - w sprawie ustalenia wysokośco opłaty targowej oraz sposobu określenie sposobu jej poboru »»
   • 551 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/551/2001 - w sprawie określenia wysokości stawek podaku od środków transportowych »»
   • 552 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/552/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 553 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/553/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 554-568 - Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/554-568/2001 »»
   • 569 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/569/2001 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2001 r. »»
   • 571 - 586 - Uchwały Rady Miejskiej nr XL/571-586/2001 »»
   • 587-615 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLV/587-615/2002 »»
   • 616-627 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/616-627/2002 »»
   • 628-637 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/628-637/2002 »»
   • 638-651 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLV/638-651/2002 »»
   • 652 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/652/2002 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 653-665 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/653-665/2002 »»
   • 666 - 669 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLVII/666-669/2002 »»
   • 670 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/670/2002 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 671 - 682 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/671-682/2002 »»
   • 683-709 - Uchwaly Rady Miejskiej XLIX/683-709/2002 »»
   • 710 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/710/2002 - w sprawie restrukturyzacji niektórych należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy Prudnik. »»
   • 711 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/711/2002 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków »»
  10. Uchwały 2002-2006
   • 001 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/1/2002 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 002 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/2/2002 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 003 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/3/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r. »»
   • 004 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/4/2002 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego »»
   • 005 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/5/2002 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 1 w Prudniku. »»
   • 006 - Uchwała Rady Miejskiej Nr II/6/2002 - w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 007 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/7/2002 - w sprawie powołania Komisji Statutowej. »»
   • 008 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/8/2002 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego. »»
   • 009 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/9/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r. »»
   • 010 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/10/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r »»
   • 011 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/11/2002 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. »»
   • 012 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/12/2002 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. »»
   • 013 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/13/2002 - w sprawie opłaty administracyjnej »»
   • 014 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/14/2002 - w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. »»
   • 015 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/15/2002 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 016 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/16/2002 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 017 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/17/2002 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej i obciążenia nieruchomości »»
   • 018 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/18/2002 - w sprawie zbycia działiki w drodze bezprzetargowej »»
   • 019 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/19/2002 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. »»
   • 020 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/20/2002 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. »»
   • 021 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/21/2002 - w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Prudniku »»
   • 022 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/22/2002 - w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Prudniku i nadania jej regulaminu. »»
   • 023 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/23/2002 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. »»
   • 024 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/24/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r. »»
   • 025 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/25/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 026 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/26/2002 - w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik »»
   • 027 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/27/2003 - w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik »»
   • 028 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/28/2002 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. »»
   • 029 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/29/2002 - w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika. »»
   • 030 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/30/2003 - w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego. »»
   • 031 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/31/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. »»
   • 032 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/32/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. »»
   • 033 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/33/2003 - w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. »»
   • 034 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/34/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych »»
   • 035 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/35/2003 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik »»
   • 036 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/36/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 037 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/37/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 038 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/38/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej. »»
   • 039 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/39/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
   • 040 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/40/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
   • 041 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/41/2003 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej »»
   • 042 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/42/2003 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej. »»
   • 043 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/43/2003 - zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej »»
   • 044 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/44/2003 - w sprawie ustalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 r. »»
   • 045 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/45/2003 - w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik »»
   • 046 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/46/2003 - w sprawie zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich. »»
   • 047 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/47/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 »»
   • 048 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/48/2003 - w sprawie utworzenia środków specjalnych przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Prudnik »»
   • 049 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/49/2003 - zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru. »»
   • 050 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/50/2003 - w sprawie zamiany nieruchomości. »»
   • 051 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/51/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 rok. »»
   • 052 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/52/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. »»
   • 053 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/53/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wytadkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 054 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/54/2003 »»
   • 055 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/55/2003 »»
   • 056 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/56/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
   • 057 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/57/2003 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance »»
   • 058 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/58/2003 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce »»
   • 059 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/59/2003 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szybowicach »»
   • 060 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/60/2003 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące Prudnickiej. »»
   • 061 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/61/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy... »»
   • 062 - Uchwała rady Miejskiej nr VIII/62/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej »»
   • 063 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/63/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej »»
   • 064 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/64/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej »»
   • 065 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/65/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej »»
   • 066 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/66/2003 - w sprawie działek w drodze bezprzetargowej »»
   • 067 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/67/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 068 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/68/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. »»
   • 069 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/69/2003 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika. »»
   • 070 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/70/2003 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej od Powiatu Prudnickiego. »»
   • 071 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/71/2003 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
   • 072 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/72/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 073 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/73/2003 - w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. »»
   • 074 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/74/2003 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 075 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/75/2003 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej »»
   • 076 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/76/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. »»
   • 077 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/77/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
   • 078 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/78/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 079 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/79/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 080 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/80/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej . »»
   • 081 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/81/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej. »»
   • 082 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/82/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej »»
   • 083 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/83/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości »»
   • 084 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/84/2003 - zmienająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. »»
   • 085 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/85/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku. »»
   • 086 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/86/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok »»
   • 087 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/87/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik »»
   • 088 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/88/2003 - w sprawie obciążenia nieruchomości. »»
   • 089 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/89/2003 - w sprawie zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetergowej. »»
   • 090 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/90/2003 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowej. »»
   • 091 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/91/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
   • 092 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/92/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 093 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/93/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości »»
   • 094 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/94/2003 - w sprawie rozwiązania z radnym stosunku pracy. »»
   • 095 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/95/2003 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza »»
   • 096 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/96/2003 - w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności »»
   • 097 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/97/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok »»
   • 099 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/99/2003 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa... »»
   • 100 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/100/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 101 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/101/2003 - w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Prudnik na lata 2003 – 2008 »»
   • 102 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/102/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno ? Przedszkolnemu »»
   • 103 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/103/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno ? Przedszkolnemu »»
   • 104 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/104/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno ? Przedszkolnemu »»
   • 105 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/105/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu »»
   • 106 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/106/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych . »»
   • 107 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/107/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. »»
   • 108 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/108/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 109 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/109/2003 - w sprawie obciążenia nieruchomości »»
   • 110 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/110/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 111 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/111/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej »»
   • 112 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/112/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 113 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/113/2003 - w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych »»
   • 114 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/114/2003 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 115 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/115/2003 - w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2004- 2008 »»
   • 116 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/116/2003 - w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego,zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Prudnik. »»
   • 117 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/117/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenie sposobu jej poboru »»
   • 118 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/118/2003 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik. »»
   • 119 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/119/2003 - w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Łąka Prudnicka. »»
   • 120 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/120/2003 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im nazw. »»
   • 121 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/121/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok »»
   • 122 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/122/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku. »»
   • 123 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/123/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 124 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/124/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. »»
   • 125 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/125/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 rok »»
   • 126 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/126/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik. »»
   • 127 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/127/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok »»
   • 128 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/128/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 129 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/129/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 »»
   • 130 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/130/2003 - w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów »»
   • 131 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/131/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2004 – 2007. »»
   • 132 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/132/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym Prudniku na kadencję 2004 – 2007. »»
   • 133 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/133/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2004 – 2007. »»
   • 134 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/134/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych działającego w Sądzie Okręgowym w Opolu na kadencję 2004 – 2007. »»
   • 135 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/135/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 136 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/136/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 137 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/137/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 138 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/138/2003 »»
   • 139 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/139/2003 »»
   • 140 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/140/2003 »»
   • 141 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/141/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 142 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/142/2003 - w sprawie sprzedaży nieruchomości. »»
   • 143 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/143/2003 - w sprawie udzielenia bonifikaty »»
   • 144 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/144/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych »»
   • 145 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/145/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Moszczance »»
   • 146 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/146/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rudziczce »»
   • 147- Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/147/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Szybowicach »»
   • 148 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/148/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łące Prudnickiej »»
   • 149 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/149/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik. »»
   • 150 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/150/2003 - w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego »»
   • 151 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/151/2003 - w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego »»
   • 152 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/152/2003 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku. »»
   • 153 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/153/2003 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku. »»
   • 154 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/154/2003 - zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego. »»
   • 158 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/158/2003 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Prudnik w 2004 roku zadań objętych wnioskiem do dotacji w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich –podkomponent B2 – Edukacja »»
   • 159 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/159/2003 -zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Prudnik »»
   • 160 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/160/2003 - w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik »»
   • 161 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/161/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik. »»
   • 162 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/162/2003 - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wraz z przeniesieniem własności budynku . »»
   • 163 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/163/2003 - w sprawie przeniesienia własności działki w trybie art. 231 kc. »»
   • 164 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/164/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej . »»
   • 165 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/165/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej . »»
   • 166 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/166/2003 - w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. »»
   • 167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/167/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku »»
   • 168 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/168/2003 - w sprawie określenia na 2004r liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. »»
   • 169 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/169/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie wnoszenia udziałów do spółki »»
   • 170 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/170/2003 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. »»
   • 171 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/171/2003 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. »»
   • 172 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/172/2003 - w sprawie opłaty administracyjnej. »»
   • 173 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/173/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. »»
   • 174 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/174/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok »»
   • 175 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/175/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 176 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/176/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 177 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/177/2003 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okregu wyborczym Nr 3 w Prudniku. »»
   • 178 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/178/2003 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 179 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/179/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie radnemu warunków pracy i płacy. »»
   • 180 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/180/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia udziałów do spółki. »»
   • 181 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/181/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 182 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/182/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok »»
   • 183 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/183/2003 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004. »»
   • 184 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/184/2003 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 185 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/185/2004 - w sprawie zbycia udziałów Gminy Prudnik w spółce. »»
   • 186 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/186/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. »»
   • 187 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/187/2004 - w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok. »»
   • 188 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/188/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 »»
   • 189 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/189/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego,leśnego i od nieruchomości. »»
   • 190 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/190/2004 - w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 gen.Karola Świerczewskiego w Prudniku »»
   • 191 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/191/2004 - w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące Prudnickiej. »»
   • 192 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/192/2004 - w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku . »»
   • 193 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/193/2004 - w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowego Publicznego Przedszkola w Rudziczce. »»
   • 194 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/194/2004 »»
   • 195 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/195/2004 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej. »»
   • 196 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/196/2004 - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej »»
   • 197 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/197/2004 - w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego dla celów ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego. »»
   • 198 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/198/2004 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 199 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/199/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy »»
   • 200 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/200/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy. »»
   • 201 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/201/2004 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej . »»
   • 202 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/202/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika. »»
   • 203 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/203/2004 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku. »»
   • 204 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/204/2004 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola w Łące Prudnickiej. »»
   • 205 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/205/2004 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznego Przedszkola w Rudziczce »»
   • 206 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/206/2004 - w sprawie likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące Prudnickiej »»
   • 207 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/207/2004 - w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Łące Prudnickiej. »»
   • 208 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/208/2004 - w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prudniku. »»
   • 209 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/209/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok »»
   • 210 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/210/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 211 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/211/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży spółdzielni mieszkaniowej gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym... »»
   • 212 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/212/2004 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej. »»
   • 213 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/213/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. »»
   • 214 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/214/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. »»
   • 215 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/215/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok »»
   • 216 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/216/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 217 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/217/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku »»
   • 218 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/218/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 219 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/219/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 220 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/220/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
   • 221 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/221/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
   • 222 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/222/2004 - w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom. »»
   • 223 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/223/2004 - w sprawie współpracy Gminy Prudnik z Samorządem Województwa Opolskiego. »»
   • 224 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/224/2004 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004r. »»
   • 225 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/225/2004 - w sprawie odwołania ławnika do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Prudniku na kadencję 2004 – 2007 »»
   • 226 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/226/2004 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka. »»
   • 227 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/227/2004 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku. »»
   • 228 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/228/2004 - w sprawie wygaśnięcia mandatu »»
   • 229 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/229/2004 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 1 w Prudniku. »»
   • 230 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/230/2004 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika. »»
   • 231 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/231/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok »»
   • 232 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/232/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004. »»
   • 233 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/233/2004 - w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji miasta Prudnika. »»
   • 234 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/234/2004 - w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego. »»
   • 235 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/235/2004 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku. »»
   • 236 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/236/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogółnego zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. »»
   • 237 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/237/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Moszczance. »»
   • 238 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/238/2004 - w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Prudnik. »»
   • 239 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/239/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
   • 240 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/240/2004 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 241 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/241/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku »»
   • 242 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/242/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu »»
   • 243 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/243/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok »»
   • 244 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/244/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika. »»
   • 245 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/245/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika. »»
   • 247 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/247/2004 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
   • 248 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/248/2004 »»
   • 249 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/249/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok »»
   • 250 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/250/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku. »»
   • 251 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/251/2004 - zmieniająca uchwalę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004. »»
   • 252 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/252/2004 - w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków »»
   • 253 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/253/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. »»
   • 254 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/254/2004 - w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik »»
   • 255 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/255/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. »»
   • 256 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/256/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 257 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/257/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004. »»
   • 258 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/258/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. »»
   • 259 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/259/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. »»
   • 260 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/260/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. »»
   • 261 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/261/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. »»
   • 262 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/262/2004 - w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do projektu e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny »»
   • 263 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/263/2004 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok. »»
   • 264 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/264/2004 - w sprawie propozycji zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych. »»
   • 265 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/265/2004 - w sprawie propozycji pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej. »»
   • 266 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/266/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości. »»
   • 267 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/267/2004 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 268 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/268/2004 - w sprawie zamiany części nieruchomości »»
   • 269 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/269/2004 - w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. »»
   • 270 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/270/2004 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
   • 271 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/271/2004 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
   • 272 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/272/2004 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
   • 273 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/273/2004 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
   • 274 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/274/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. »»
   • 275 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/275/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 276 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/276/2004 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. »»
   • 277 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/277/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku. »»
   • 278 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/278/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. »»
   • 279 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/279/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 280 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/280/2004 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu »»
   • 281 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/281/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego »»
   • 282 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/282/2004 - w sprawie propozycji pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania »»
   • 283 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/283/2004 - w sprawie zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych »»
   • 284 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/284/2004 - w sprawie pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej »»
   • 285 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/285/2004 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych »»
   • 286 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/286/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 287 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/287/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 288 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/288/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 289 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/289/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 290 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/290/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 291 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/291/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 292 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/292/2004 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 293 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/293/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych. »»
   • 294 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/294/2004 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Prudniku »»
   • 295 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/295/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych »»
   • 296 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/296/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. »»
   • 297 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/297/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2004 »»
   • 299 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/299/2004 - w sprawie pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania. »»
   • 300 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/300/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 301 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/301/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do projektu eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny »»
   • 302 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/302/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. »»
   • 303 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/303/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 304 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/304/2004 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu. »»
   • 305 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/305/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok »»
   • 306 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/306/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 307 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/307/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004. »»
   • 308 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/308/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości »»
   • 309 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/309/2004 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych »»
   • 310 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/310/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom. »»
   • 311 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/311/2004 - w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prudnik” »»
   • 312 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/312/2004 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r. »»
   • 313 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/313/2004 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik »»
   • 314 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/314/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika »»
   • 315 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/315/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok »»
   • 316 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/316/2004 - w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania tego wydatku . »»
   • 317 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/317/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 »»
   • 318 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/318/2004 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 »»
   • 319 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/319/2004 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. »»
   • 320 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/320/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenie sposobu jej poboru. »»
   • 321 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/321/2004 - w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. »»
   • 322 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/322/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 323 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/323/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 324 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/324/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 325 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/325/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 327 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/327/2004 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej »»
   • 328 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/328/2004 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej. »»
   • 329 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/329/2004 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej . »»
   • 330 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/330/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 331 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/331/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych »»
   • 332 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/332/2004 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 333 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/333/2004 - w sprawie propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania »»
   • 334 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/334/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. »»
   • 335 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/335/2004 - w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu gminy. »»
   • 336 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/336/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów w spółkach. »»
   • 339 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/339/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 340 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/340/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 341 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/341/2004 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej. »»
   • 342 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/342/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 343 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/343/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 344 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/344/2004 - w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych »»
   • 345 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/345/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 »»
   • 346 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/346/2005 - w sprawie określenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków... »»
   • 347 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/347/2004 - w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady. »»
   • 348 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/348/2005 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2005 r. »»
   • 349 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/349/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 350 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/350/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 351 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/351/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 352 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/352/2005 - w sprawie pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania. »»
   • 353 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/353/2005 - w sprawie wniosku o przystąpienie Województwa Opolskiego do budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska. »»
   • 354 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/354/2005 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Łące Prudnickiej. »»
   • 355 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/355/2005 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Prudnik. »»
   • 356 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/356/2005 - w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania »»
   • 357 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/357/2005 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 358 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/358/2005 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej. »»
   • 359 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/359/2005 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej. »»
   • 360 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/360/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2005 rok »»
   • 361 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/361/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok »»
   • 362 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/362/2005 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika. »»
   • 363 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/363/2005 - w sprawie przystąpienia do opracowania koncepcji tras rowerowych na terenie Gminy Prudnik. »»
   • 364 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/364/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom »»
   • 365 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/365/2005 - w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych »»
   • 366 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/366/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 367 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/367/2005 - w sprawie propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania. »»
   • 368 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/368/2005 - w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych »»
   • 369 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/369/2005 - w sprawie wniosku Rady Sołeckiej wsi Niemysłowice. »»
   • 370 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/370/2005 - w sprawie wniosku Rady Sołeckiej wsi Łąka Prudnicka »»
   • 371 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/371/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu. »»
   • 372 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/372/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu. »»
   • 373 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/373/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika. »»
   • 374 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/374/2005 - w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku. »»
   • 375 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/375/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. »»
   • 376 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/376/2005 - w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance »»
   • 377 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/377/2005 - w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Łące Prudnickiej. »»
   • 378 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/378/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. »»
   • 379 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/379/2005 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika »»
   • 380 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/380/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok »»
   • 381 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/381/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 382 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/382/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 383 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/383/2005 - w sprawie zmiany uchwały »»
   • 384 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/384/2005 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej »»
   • 385 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/385/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania »»
   • 386 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/386/2005 - w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym... »»
   • 387 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/387/2005 - w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty... »»
   • 388 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/388/2005 - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym... »»
   • 389 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/389/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia... »»
   • 390 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/390/2005 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej. »»
   • 391 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/391/2005 - w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości. »»
   • 392 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/392/2005 - w sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości. »»
   • 393 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/393/2005 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika »»
   • 394 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/394/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok. »»
   • 395 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/395/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok. »»
   • 396 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/396/2005 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. »»
   • 397 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/397/2005 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance »»
   • 398 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/398/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości »»
   • 399 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/399/2005 - uchylająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych »»
   • 400 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/400/2005 - w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków »»
   • 401 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/401/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. »»
   • 402 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/402/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. »»
   • 403 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/403/2005 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego »»
   • 404 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/404/2005 - w sprawie zatwierdzenia projektu »»
   • 405 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/405/2005 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Dębowiec I »»
   • 406 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/406/2005 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego... »»
   • 407 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/407/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka »»
   • 408 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/408/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości »»
   • 409 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/409/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
   • 410 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/410/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 411 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/411/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 412 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/412/2005 - w sprawie zamiany części nieruchomości nie zabudowanych »»
   • 413 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/413/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 414 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/414/2005 - w sprawie pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania. »»
   • 415 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/415/2005 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia nieruchomości »»
   • 416 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/416/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości »»
   • 417 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/417/2005 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance. »»
   • 418 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/418/2005 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Prudniku. »»
   • 419 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/419/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik. »»
   • 420 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/420/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz wekslem „ in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolsk »»
   • 421 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/421/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok. »»
   • 422 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/422/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 423 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/423/2005 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki »»
   • 424 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/424/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Ministerstwo Edukacji narodowej i Sportu na dofinansowanie zadania p.n.... »»
   • 425 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/425/2005 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez podmioty niepubliczne »»
   • 426 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/426/2005 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości »»
   • 427 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/427/2005 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości »»
   • 428 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/428/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 429 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/429/2005 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa »»
   • 430 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/430/2005 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r »»
   • 431 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/431/2005 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r. »»
   • 432 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/432/2005 - w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku »»
   • 433 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/433/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Prudniku »»
   • 434 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/434/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance »»
   • 435 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/435/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych »»
   • 436 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/436/2005 - w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Ścinawa »»
   • 437 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/437/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości. »»
   • 438 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/438/2005 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. »»
   • 439 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/439/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. »»
   • 440 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/440/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r... »»
   • 441 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/441/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r... »»
   • 442 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/442/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania... »»
   • 443 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/443/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania... »»
   • 444 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/444/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania... »»
   • 445 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/445/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
   • 446 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/446/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 447 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/447/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości »»
   • 448 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/448/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 449 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/449/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości »»
   • 450 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/450/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 451 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/451/2005 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej »»
   • 452 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/452/2005 - w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych »»
   • 453 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/453/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości »»
   • 454 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/454/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości »»
   • 455 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/455/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
   • 456 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/456/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowych. »»
   • 457 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/457/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
   • 458 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/458/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielnia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik »»
   • 459 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/459/2005 - w sprawie propozycji zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych. »»
   • 460 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/460/2005 - w sprawie propozycji zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych. »»
   • 461 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/461/2005 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
   • 462 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/462/2005 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa »»
   • 463 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/463/2005 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
   • 464 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/464/2005 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
   • 465 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/465/2005 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
   • 466 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/466/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów poszczególnych sołectw gminy Prudnik. »»
   • 467 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/467/2005 - w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady. »»
   • 468 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/468/2005 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 469 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/469/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok. »»
   • 470 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/470/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 471 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/471/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki. »»
   • 472 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/472/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
   • 473 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/473/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
   • 474 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/474/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
   • 475 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/475/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. »»
   • 476 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/476/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 477 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/477/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 478 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/478/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 479 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/479/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 480 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/480/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 481 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/481/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 482 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/482/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości »»
   • 483 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/483/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka. »»
   • 484 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/484/2005 - w sprawie uchylenia uchwały »»
   • 485 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/485/2005 - w sprawie zaopiniowania projektu. »»
   • 486 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/486/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości. »»
   • 487 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/487/2005 - w sprawie zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych. »»
   • 488 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/488/2005 - w sprawie zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych. »»
   • 489 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/489/2005 - zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. »»
   • 490 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/490/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok. »»
   • 491 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/491/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - wydatkach wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 492 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/492/2005 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Prudnik zadania objetego dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego mechanizmu Finansowego. »»
   • 493 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/493/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych »»
   • 494 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/494/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 495 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/495/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 496 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/496/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 497 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/497/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 498 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/498/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 499 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/499/2005 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 500 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/500/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów »»
   • 501 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/501/2005 - zmieniająca uchwałę w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej. »»
   • 502 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/502/2005 - zmieniająca uchwałę w spr: wniosku Rady Sołeckiej wsi Łąka Prudnicka. »»
   • 503 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/503/2005 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik. »»
   • 504 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/504/2005 - w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. »»
   • 505 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/505/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok. »»
   • 506 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/506/2005 - w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie. »»
   • 507 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/507/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. »»
   • 508 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/508/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. »»
   • 509 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/509/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia części nieruchomości. »»
   • 510 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/510/2005 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości. »»
   • 511 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/511/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 512 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/512/2005 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika »»
   • 513 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/513/2005 - w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat... »»
   • 514 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/514/2005 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r. »»
   • 515 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/515/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku »»
   • 516 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/516/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok. »»
   • 517 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/517/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. »»
   • 518 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/518/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego,leśnego i od nieruchomości. »»
   • 519 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/519/2005 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2006 rok. »»
   • 520 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/520/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 521 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/521/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 522 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/522/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 523 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/523/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
   • 524 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/524/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 525 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/525/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
   • 526 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/526/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetagowej. »»
   • 527 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/527/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
   • 528 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/528/2005 - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych... »»
   • 529 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/529/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik. »»
   • 530 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/530/2005 - w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Prudnik. »»
   • 531 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/531/2005 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. »»
   • 532 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/532/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. »»
   • 533 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/533/2005 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków »»
   • 534 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/534/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie zasad zbywania udziałów w jednoosobowej Spółce Gminy „Torkonstal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Prudniku »»
   • 535 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/535/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych »»
   • 536 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/536/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 537 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/537/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 538 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/538/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 539 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/539/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 540 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/540/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 541 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/541/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 542 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/542/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 543 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/543/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na uznanie osoby jako niezbędnej dla Gminy Prudnik »»
   • 544 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/544/2005 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej. »»
   • 545 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/545/2005 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej »»
   • 546 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/546/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2006 r. »»
   • 547 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/547/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki »»
   • 548 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/548/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r. »»
   • 549 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/549/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r. »»
   • 550 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/550/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r. »»
   • 551 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/551/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 552 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/552/2006 - w sprawie sprzedaży nieruchomości »»
   • 553 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/553/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości. »»
   • 554 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/554/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. »»
   • 555 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/555/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 556 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/556/2006 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
   • 557 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/557/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości. »»
   • 559 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/559/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. »»
   • 560 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/560/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik. »»
   • 562 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/562/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 »»
   • 563 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/563/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości »»
   • 564 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/564/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości »»
   • 565 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/565/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku »»
   • 566 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/566/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku »»
   • 568 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/568/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku »»
   • 569 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/569/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku »»
   • 571 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/571/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej »»
   • 572 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/572/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance »»
   • 573 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/573/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudziczce »»
   • 574 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/574/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach. »»
   • 575 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/575/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im.Bohaterów Westerplatte w Prudniku »»
   • 576 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/576/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im.gen.Karola Świerczewskiego w Prudnik »»
   • 577 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/577/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im.Powstańców Śląskich w Prudniku »»
   • 578 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/578/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im.Marii Konopnickiej w Prudniku »»
   • 579 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/579/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum nr 1 im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku »»
   • 580 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/580/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Prudniku »»
   • 581 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/581/2006 - w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu »»
   • 582 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/582/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi »»
   • 583 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/583/2006 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik »»
   • 584 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/584/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok. »»
   • 585 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/585/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 586 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/586/2006 - w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku. »»
   • 587 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIX/587/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok. »»
   • 588 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIX/588/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 591 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/591/2006 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności »»
   • 592 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/592/2006 - w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków »»
   • 593 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/593/2006 - w sprawie wniosku o przystąpienie Województwa Opolskiego do budowy »»
   • 594 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/594/2006 - w sprawie uzgodnienia zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich gmin Korfantów i Prudnik »»
   • 595 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/595/2006 - w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Prezydentów, Burmistrzów »»
   • 596 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/596/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 597 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/597/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 598 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/598/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej. »»
   • 599 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/599/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
   • 600 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/600/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
   • 601 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/601/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 602 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/602/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok »»
   • 603 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/603/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 604 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/604/2006 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu »»
   • 605 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/605/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki »»
   • 606 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/606/2006 - w sprawie szczegółowych zasad i trbu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Prudnik oraz jej jednostek organizacyjnych... »»
   • 607 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/607/2006 - w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w Prudniku. »»
   • 607 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/607/2006 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika. »»
   • 608 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/608/2006 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika. »»
   • 609 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/609/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania ... »»
   • 610 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/610/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania ... »»
   • 611 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/611/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad ... »»
   • 612 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/612/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie ... »»
   • 613 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/613/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie ... »»
   • 614 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/614/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
   • 615 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/615/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
   • 616 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/616/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
   • 617 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/617/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
   • 618 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/618/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości »»
   • 619 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/619/2006 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006r. »»
   • 620 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/620/2006 - w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w Prudniku »»
   • 621 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/621/2006 - w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” »»
   • 622 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/622/2006 - w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” »»
   • 623 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/623/2006 - w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu »»
   • 624 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/624/2006 - w sprawie określenia zakresu i formy inormacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za pierwsze półrocze oraz inormacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze »»
   • 625 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/625/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok »»
   • 626 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/626/2006 - zmieniajaca uchwałę w sprawie Gminego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2006 »»
   • 627 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/627/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 628 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/628/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 629 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/629/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 630 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/630/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 631 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/631/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 632 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/632/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 633 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/633/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 634 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/634/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 635 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/635/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 636 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/636/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 637 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/637/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 638 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/638/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 639 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/639/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 640 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/640/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 641 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/641/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości i udzielenia bonifikaty »»
   • 642 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/642/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowych »»
   • 643 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/643/2006 - zmieniajaca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 644 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/644/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych i obciążenia nieruchomości gruntowej »»
   • 645 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/645/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowych »»
   • 646 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/646/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 647 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/647/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 648 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/648/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 649 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/649/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 650 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/650/2006 - w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych »»
   • 651 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/651/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik »»
   • 652 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/652/2006 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika »»
   • 653 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/653/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006r. »»
   • 654 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/654/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za wniosek o wpis do działalności gospodarczej »»
   • 655 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/655/2006 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu »»
   • 656 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/656/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok »»
   • 657 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/657/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 658 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/658/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 659 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/659/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
   • 660 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/660/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
   • 661 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/661/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 662 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/662/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 663 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/663/2006 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik »»
   • 664 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/664/2006 - zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik »»
   • 665 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/665/2006 - w sprawie nadania statutu Ośrodka Sportu i Rekraacji w Prudniku »»
   • 666 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/666/2006 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku »»
   • 667 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/667/2006 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im nazw »»
   • 668 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/668/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok »»
   • 669 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/669/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 670 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/670/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku »»
   • 671 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/671/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu »»
   • 672 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/672/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remonty budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik, uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997r. »»
   • 673 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/673/2006 - w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2006r. nie wygtasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie »»
   • 674 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/674/2006 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków »»
   • 675 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/675/2006 - w sprawie odpowiedzi na skargę »»
   • 676 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/676/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 677 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/677/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 678 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/678/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 679 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/679/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 680 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/680/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 681 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/681/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 682 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/682/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 683 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/683/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 684 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/684/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości »»
   • 685 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/685/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
   • 686 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/686/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 687 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/687/2006 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok »»
  11. Uchwały 2006-2010
   • 001 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/1/2006 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 002 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/2/2006 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 003 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/3/2006 - w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 004 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/4/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok »»
   • 005 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/5/2006 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku »»
   • 006 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/6/2006 - w sprawie udzielenia przez Gminę Prudnik pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji »»
   • 007 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/7/2006 - w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego »»
   • 008 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/8/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok »»
   • 009 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/9/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 010 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/10/2006 - w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego »»
   • 011 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/11/2006 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku »»
   • 012 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/12/2006 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku »»
   • 013 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/13/2006 - w sprawie zmian w składach stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 014 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/14/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok »»
   • 015 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/15/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 016 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/16/2006 - w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2006r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie »»
   • 017 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/17/2006 - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2007 »»
   • 018- Uchwała Rady Miejskiej nr IV/18/2006 - w sprawie przystąpienia do zmiany programu gospodarczego pod nazwą Strategia Rzwoju Gminy Prudnik »»
   • 019 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/19/2006 - w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Prudnik, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku ... »»
   • 020 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/20/2006 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik »»
   • 021 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/21/2006 - w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
   • 022 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/22/2006 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej »»
   • 023 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/23/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 024 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/24/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 025 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/25/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 026 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/26/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 027 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/27/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok »»
   • 028 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/28/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2007 »»
   • 029 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/29/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 030 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/30/2007 - w sprawie uchwalenia strategii prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego Torkonstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością »»
   • 031 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/31/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości »»
   • 032 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/32/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 033 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/33/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 034 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/34/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 035 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/35/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Prudnik, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku... »»
   • 036 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/36/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
   • 037 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/37/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik »»
   • 038 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/38/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom »»
   • 039 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/39/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spódzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
   • 040 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/40/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 041 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/41/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 042 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/42/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie lokalu mieszkalnego do wynajęcia osobie niezbędnej dla gminy Prudnik »»
   • 043 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/43/2007 - w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom »»
   • 044 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/44/2007 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 045 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/45/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 046 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/46/2007 - w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy ... »»
   • 047 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/47/2007 - w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli »»
   • 048 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/48/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych »»
   • 049 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/49/2007 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika »»
   • 050 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/50/2007 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej »»
   • 051 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/51/2007 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej »»
   • 052 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/52/2007 - w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Prudnik »»
   • 053 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/53/2007 - w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku »»
   • 054 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/54/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 055 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/55/2007 - w sprawie zmian w budżecie GminyPrudnik na 2007 rok - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku »»
   • 056 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/56/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 057 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/57/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 058 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/58/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 059 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/59/2007 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 060 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/60/2007 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku »»
   • 061 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/61/2007 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadania objętego dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego »»
   • 062 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/62/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Programu - Odnowa wsi -w województwie opolskim »»
   • 063 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/63/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
   • 064 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/64/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów rady sołeckiej »»
   • 065 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/65/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów rady sołeckiej »»
   • 066 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/66/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
   • 067 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/67/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
   • 068 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/68/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
   • 069 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/69/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
   • 070 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/70/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
   • 071 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/71/2007 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza »»
   • 072 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/72/2007 - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego »»
   • 073 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/73/2007 - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego »»
   • 074 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/74/2007 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika »»
   • 075 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/75/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 076 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/76/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 077 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/77/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych »»
   • 078 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/78/2007 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Piorunkowice »»
   • 079 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/79/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier »»
   • 080 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/80/2007 - uchylająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 081 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/81/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
   • 082 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/82/2007 - w sprawie przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest ... »»
   • 083 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/83/2007 - w sprawie uchwalenia programu rozbudowy i modernizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Prudnik »»
   • 084 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/84/2007 - w sprawie uchwalenia programu gospodarczego - Rozwój turystyki na terenie Gminy Prudnik »»
   • 085 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/85/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości »»
   • 086 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/86/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 087 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/87/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 088 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/88/2007 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
   • 089 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/89/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 090 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/90/2007 - w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 091 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/91/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości »»
   • 092 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/92/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 093 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/93/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 094 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/94/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 095 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/95/2007 - w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez `Stowarzyszenie Wspólne Źródła - Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik` w Banku Spółdzielczym w Prudniku »»
   • 096 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/96/2007 - w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej... »»
   • 097 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/97/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik »»
   • 098 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/98/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy Prudnik »»
   • 099 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/99/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Prudnik »»
   • 100 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/100/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 101 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/101/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 102 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/102/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 103 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/103/2007 - w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Prudniku »»
   • 104 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/104/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier »»
   • 105 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/105/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier »»
   • 106 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/106/2007 - w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2008-2011 »»
   • 107 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/107/2007 - w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji w Urzędzie Miejskim w Prudniku »»
   • 108 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/108/2007 - w sprawie odwołania skarbnika gminy »»
   • 109 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/109/2007 - w sprawie powołania skarbnika gminy »»
   • 110 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/110/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 111 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/111/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 112 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/112/2007 - w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych »»
   • 113 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/113/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 114 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/114/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 115 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/115/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 116 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/116/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanych »»
   • 117 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/117/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 118 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/118/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 119 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/119/2007 - w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie... »»
   • 120 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/120/2007 - w sprawie zgody na utworzenie na terenie miasta Prudnika podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK »»
   • 121 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/121/2007 - w sprawie zgody na utworzenie na terenie miasta Prudnika podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK »»
   • 122 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/122/2007 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych »»
   • 123 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/123/2007 - w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Moszczance »»
   • 124 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/124/2007 - w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasu za ochronny »»
   • 125 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/125/2007 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego »»
   • 126 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/126/2007 - w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Torkonstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością »»
   • 127- Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/127/2007 - uchylająca uchwałę w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier »»
   • 128- Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/128/2007 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007r. »»
   • 129- Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/129/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 130- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/130/2007 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku »»
   • 131- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/131/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 132- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/132/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych »»
   • 133- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/133/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych i obciążenia nieruchomości gruntowej »»
   • 134- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/134/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 135- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/135/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 136- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/136/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier »»
   • 137- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/137/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier »»
   • 138- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/138/2007 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 139- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/139/2007 - w sprawie zgody na utworzenie na terenie miasta Prudnika podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK »»
   • 140- Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/140/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa produkcyjno-Usługowego Torkonstal Sp. z o.o. »»
   • 141- Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/141/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 142- Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/142/2007 - zmieniajaca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2007 »»
   • 143- Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/143/2007 - w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010 »»
   • 144- Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/144/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 145- Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/145/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 146 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/146/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 147 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/147/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku »»
   • 148 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/148/2007 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika do zawarcia umowy »»
   • 149 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/149/2007 - w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli »»
   • 150 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/150/2007 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków »»
   • 151 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/151/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik »»
   • 152 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/152/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 153 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/153/2007 - w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej »»
   • 154 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/154/2007 - w sprawie obciązenia nieruchomości gruntowej »»
   • 155 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/155/2007 - w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego »»
   • 156 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/156/2007 - w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego »»
   • 157 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/157/2007 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2008-2011 »»
   • 158 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/158/2007 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Prudniku na kadencję 2008-2011 »»
   • 159 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/159/2007 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2008-2011 »»
   • 160 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/160/2007 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy działającego w Sądzie Okręgowym w Opolu na kadencję 2008-2011 »»
   • 161 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/161/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 162 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/162/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 163 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/163/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu »»
   • 164 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/164/2007 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku »»
   • 165 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/165/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego »»
   • 166 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/166/2007 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych »»
   • 167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/167/2007 - w sprawie określenia stawki opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz od wniosku o zmianę wpisu »»
   • 168 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/168/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik »»
   • 169 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/169/2007 - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2008 »»
   • 170 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/170/2007 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok »»
   • 171 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/171/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier »»
   • 172 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/172/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku »»
   • 173 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/173/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
   • 174 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/174/2007 - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczeia lustracyjnego »»
   • 175 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/175/2007 - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczeia lustracyjnego »»
   • 176 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/176/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom »»
   • 177 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/177/2007 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 178 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/178/2007 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 179 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/179/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 180 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/180/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 181 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/181/2007 - w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie »»
   • 182 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/182/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2008 rok »»
   • 183 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/183/2007 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik »»
   • 184 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/184/2007 - w sprawie ustalenia regulaminu oraz wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy... »»
   • 185 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/185/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 186 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/186/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
   • 187 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/187/2007 - w sprawie udzielenia pożyczki dla Województwa Opolskiego »»
   • 188 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/188/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok »»
   • 189 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/189/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku »»
   • 190 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/190/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 191 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/191/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 192 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/192/2008 - w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej »»
   • 193 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/193/2008 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 194 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/194/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 195 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/195/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 196 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/196/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 197 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/197/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 198 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/198/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 199 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/199/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 200 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/200/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 201 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/201/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 202 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/202/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 203 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/203/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 204 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/204/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 205 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/205/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 206 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/206/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 207 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/207/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 208 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/208/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 209 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/209/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 210 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/210/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 211 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/211/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 212 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/212/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 213 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/213/2008 - w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach mechanizmu Finansowego EOG »»
   • 214 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/214/2008 - w sprawie ustalenia majniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w wŚrodowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku »»
   • 215 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/215/2008 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej »»
   • 216 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/216/2008 - w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej »»
   • 217 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/217/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok »»
   • 218 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/218/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 219 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/219/2008 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu »»
   • 220 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/220/2008 - w sprawie zwolnienia z podatku rolnego »»
   • 221 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/221/2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku »»
   • 222 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/222/2008 - w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej »»
   • 223 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/223/2008 - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik »»
   • 224 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/224/2008 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika »»
   • 225 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/225/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych w drodze bezprzetargowej »»
   • 226 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/226/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 227 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/227/2008 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 228 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/228/2008 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 229 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/229/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok »»
   • 230 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/230/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 231 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/231/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok »»
   • 232 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/232/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
   • 233 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/233/2008 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu »»
   • 234 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/234/2008 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenie sposobu jej poboru »»
   • 235 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/235/2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 236 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/236/2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 237 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/237/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 238 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/238/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 239 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/239/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 240 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/240/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 241 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/241/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 242 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/242/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 243 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/243/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 244 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/244/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 245 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/245/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 246 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/246/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 247 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/247/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 248 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/248/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 250 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/250/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 251 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/251/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 252 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/252/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 253 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/253/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 254 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/254/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 255 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/255/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 256 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/256/2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik »»
   • 257 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/257/2008 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego »»
   • 258 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/258/2008 - w sprawie aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik i obowiązujących w gminie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego »»
   • 259 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/259/2008 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik »»
   • 260 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/260/2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Prudnik »»
   • 261 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/261/2008 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 262 - Uchwała Nr XXV/262/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika »»
   • 263 - Uchwała nr XXV/263/2008 w sprawie zmian w bidżecie Gminy Prudnik na 2008 rok »»
   • 264 - Uchwała Nr XXV/264/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 265 - Uchwała Nr XXV/265/2008 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 266 - Uchwała Nr XXV/266/2008 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 267 - Uchwała Nr XXV/267/2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości »»
   • 268 - Uchwała Nr XXV/268/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej »»
   • 269 - Uchwała Nr XXV/269/2008 w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 270 - Uchwała Nr XXV/270/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
   • 271 - Uchwała Nr XXV/271/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych »»
   • 272 - Uchwała Nr XXV/272/2008 - w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli »»
   • 273 - Uchwała Nr XXV/273/2008 w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Łące Prudnickiej »»
   • 274 - Uchwała Nr XXV/274/2008 w sprawie rekonstrukcji pomnika »»
   • 275 - UChwała Nr XXVI/275/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok. »»
   • 276 - Uchwała Nr XVI/276/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 277 - Uchwała Nr XXVI/277/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 278 - Uchwała Nr XXVI/278/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 279 - Uchwała Nr XXVI/279/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
   • 280 - Uchwała Nr XXVI/280/2008 w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych »»
   • 281 - Uchwała Nr XXVI/281/2008 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008-2012. »»
   • 282 - Uchwała Nr XXVII/282/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok. »»
   • 283 - Uchwała Nr XXVII/283/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
   • 284 - Uchwała Nr XXVII/284/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jego punktu w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku »»
   • 285 - Uchwała Nr XXVII/285/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku »»
   • 286 - Uchwała Nr XXVII/286/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Prudniku »»
   • 287 - Uchwała Nr XXVII/287/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Prudniku »»
   • 288 - Uchwała Nr XXVII/288/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Prudniku »»
   • 289 - Uchwała Nr XXVII/289/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Prudniku »»
   • 290 - Uchwała Nr XXVII/290/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej »»
   • 291 - Uchwała Nr XXVII/291/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance »»
   • 292 - Uchwała Nr XXVII/292/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce »»
   • 293 - Uchwała Nr XXVII/293/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szybowicach »»
   • 294 - Uchwała Nr XXVII/294/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Prudniku »»
   • 295 - Uchwała Nr XXVII/295/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Śląskich w Prudniku »»
   • 296 - Uchwała Nr XXVII/296/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Prudniku »»
   • 297 - Uchwała Nr XXVII/297/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku »»
   • 298 - Uchwała Nr XXVII/298/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Prudniku »»
   • 299 - Uchwała Nr XXVII/299/2008 w sprawie zbycia nieruchomości »»
   • 300 - Uchwała Nr XXVII/300/2008 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 301 - Uchwała Nr XXVII/301/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 302 - Uchwała Nr XXVII/302/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 303 - Uchwała Nr XXVII/303/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 304 - Uchwała Nr XXVII/304/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 305 - Uchwała Nr XXVII/305/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 306 - Uchwała Nr XXVII/306/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 307 - Uchwała Nr XXVII/307/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 308 - Uchwała Nr XXVII/308/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 309 - Uchwała Nr XXVII/309/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 310 - Uchwała Nr XXVII/310/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 311 - Uchwała Nr XXVII/311/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 312 - Uchwała Nr XXVII/312/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 313 - Uchwała Nr XXVII/313/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 314 - Uchwała Nr XXVII/314/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 315 - Uchwała Nr XXVII/315/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 316 - Uchwała Nr XXVII/316/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 317 - Uchwała Nr XXVII/317/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 318 - Uchwała Nr XXVII/318/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 319 - Uchwała Nr XXVII/319/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 320 - Uchwała Nr XXVII/320/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 321 - Uchwała Nr XXVII/321/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 322 - Uchwała Nr XXVII/322/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 323 - Uchwała Nr XXVII/323/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 324 - Uchwała Nr XXVII/324/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 325 - Uchwała Nr XXVII/325/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 326 - Uchwała Nr XXVII/326/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 327 - Uchwała Nr XXVII/327/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 328 - Uchwała Nr XXVII/328/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 329 - Uchwała Nr XXVII/329/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 330 - Uchwała Nr XXVII/330/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 331 - Uchwała Nr XXVII/331/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 332 - Uchwała Nr XXVII/332/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 333 - Uchwała Nr XXVII/333/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 334 - Uchwała Nr XXVII/334/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 335 - Uchwała Nr XXVII/335/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 336 - Uchwała Nr XXVII/336/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 337 - Uchwała Nr XXVII/337/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 338 - Uchwała Nr XXVII/338/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 339 - Uchwała Nr XXVII/339/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 340 - Uchwała Nr XXVII/340/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 341 - Uchwała Nr XXVII/341/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 342 - Uchwała Nr XXVII/342/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 343 - Uchwała Nr XXVII/343/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 344 - Uchwała Nr XXVII/344/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 345 - Uchwała Nr XXVII/345/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 346 - Uchwała Nr XXVII/346/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 347 - Uchwała Nr XXVII/347/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 348 - Uchwała Nr XXVII/348/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 349 - Uchwała Nr XXVII/349/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 350 - Uchwała Nr XXVII/350/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 351 - Uchwała Nr XXVII/351/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 352 - Uchwała Nr XXVII/352/2008 w sprawie zmiany nieruchomości »»
   • 353 - Uchwała Nr XXVII/353/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej: Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
   • 354 - Uchwała Nr XXVII/354/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Prudniku »»
   • 355 - Uchwała Nr XXVII/355/2008 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika »»
   • 356 - Uchwała Nr XXVII/356/2008 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008-2012 »»
   • 359 - Uchwała Nr XXIX/359/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Strzelce Opolskie. »»
   • 360 - Uchwała Nr XXIX/360/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd. »»
   • 361 - Uchwała Nr XXIX/361/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok. »»
   • 362 - Uchwała Nr XXIX/362/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. »»
   • 363 - Uchwała Nr XXIX/363/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu. »»
   • 364 - Uchwała Nr XXIX/364/2008 w sprawie odwołania darowizny nieruchomości. »»
   • 365 - Uchwała Nr XXIX/365/2008 - w sprawie nabycia nieruchomości. »»
   • 366 - Uchwała Nr XXIX/366/2008 - w sprawie zbycie nieruchomości. »»
   • 367 - Uchwała Nr XXIX/367/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 368 - Uchwała Nr XXIX/368/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 369 - Uchwała Nr XXIX/369/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 370 - Uchwała Nr XXIX/370/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 371 - Uchwała Nr XXIX/371/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 372 - Uchwała Nr XXIX/372/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 373 - Uchwała Nr XXIX/373/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 374 - Uchwała Nr XXIX/374/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 375 - Uchwała Nr XXIX/375/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 376 - Uchwała Nr XXIX/376/2008 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. »»
   • 377 - Uchwała Nr XXIX/377/2008 w sprawie zbycia nieruchomości. »»
   • 378 - Uchwała Nr XXIX/378/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała. »»
   • 379 - Uchwała Nr XXIX/379/2008 w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik. »»
   • 380 - Uchwała Nr XXIX/380/2008 w sprawie przeprowadzenia kontroli o charakterze doraźnym. »»
   • 381 - Uchwała Nr XXIX/381/2008 w sprawie zbycia nieruchomości. »»
   • 382 - Uchwała Nr XXX/382/2008 w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 1 w Prudniku. »»
   • 383 - Uchwała Nr XXX/383/2008 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Prudnik. »»
   • 384 - Uchwała Nr XXX/384/2008 w sprawie nadania odznaki - Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik. »»
   • 385 - Uchwała Nr XXX/385/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok. »»
   • 386 - Uchwała Nr XXX/386/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pohodzących z budżetu Unii Europejskiej. »»
   • 387 - Uchwała Nr XXX/387/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2008. »»
   • 388 - Uchwała Nr XXX/388/2008 w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Prudnik zadania objętego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. »»
   • 389 - Uchwała Nr XXX/389/2008 w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadnia objętego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. »»
   • 390 - Uchwała Nr XXX/390/2008 w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadania objętego dofinasowaniem z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. »»
   • 391 - Uchwała Nr XXX/391/2008 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 392 - Uchwała Nr XXX/392/2008 w sprawie nabycia nieruchomości. »»
   • 393 - Uchwała Nr XXX/393/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 394 - Uchwała Nr XXX/394/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 395 - Uchwała Nr XXX/395/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 396 - Uchwała Nr XXX/396/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 397- Uchwała Nr XXX/397/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 398 - Uchwała Nr XXX/398/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 399 - Uchwała Nr XXX/399/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 400 - Uchwała Nr XXX/400/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 401 - Uchwała Nr XXX/401/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 402 - Uchwała Nr XXX/402/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 403 - Uchwała Nr XXX/403/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 404 - Uchwała Nr XXX/404/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 405 - Uchwała Nr XXX/405/2008 w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 406 - Uchwała Nr XXX/406/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. »»
   • 407 - Uchwała Nr XXX/407/2008 zmieniające uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli o charakterze doraźnym. »»
   • 408 - Uchwała Nr XXXI/408/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008rok. »»
   • 409 - Uchwała Nr XXXI/409/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. »»
   • 410 - Uchwała Nr XXXI/410/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2008. »»
   • 411 - Uchwała Nr XXXI/411/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia w tym podatku. »»
   • 412 - Uchwała Nr XXXI/412/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. »»
   • 413 - Uchwała Nr XXXI/413/2008 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
   • 414 - Uchwała Nr XXXI/414/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych. »»
   • 415 - Uchwała Nr XXXI/415/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku. »»
   • 416 - Uchwała Nr XXXI/416/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku. »»
   • 417 - Uchwała Nr XXXI/417/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym oraganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. »»
   • 418 - Uchwała Nr XXXI/418/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce. »»
   • 419 - Uchwała Nr XXXI/419/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. »»
   • 420 - Uchwała Nr XXXI/420/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. »»
   • 421 - Uchwała Nr XXXII/421/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok. »»
   • 422 - Uchwała Nr XXXIII/422/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. »»
   • 423 - Uchwała Nr XXXII/423/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Wspólne Źródła - Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik w Banku Spłódzielczym w Prudniku. »»
   • 424 - Uchwała Nr XXXIII/424/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok. »»
   • 425 - Uchwała Nr XXXIII/425/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. »»
   • 426 - Uchwała Nr XXXIII/426/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 427 - Uchwała Nr XXXIII/427/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 428 - Uchwała Nr XXXIII/428/2008 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości. »»
   • 429 - Uchwała Nr XXXIII/429/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 430 - Uchwała Nr XXXIII/430/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 431 - Uchwała Nr XXXIII/431/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 432 - Uchwała Nr XXXIII/432/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 433 - Uchwała Nr XXXIII/433/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 434 - Uchwała Nr XXXIII/434/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 435 - Uchwała Nr XXXIII/435/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 436 - Uchwała Nr XXXIII/436/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 437 - Uchwała Nr XXXIII/437/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 438 - Uchwała Nr XXXIII/438/2008 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013. »»
   • 439 - Uchwała Nr XXXIII/439/2008 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok. »»
   • 440 - Uchwała Nr XXXIII/440/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat »»
   • 441 - Uchwała Nr XXXIII/441/2008 w sprawie nadania odznaki - Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik. »»
   • 442 - Uchwała Nr XXXIII/442/2008 w sprawie nadania odznaki - Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik. »»
   • 443 - Uchwała Nr XXXIII/443/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. »»
   • 444 - Uchwała nr XXXIII/444/2008 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik. »»
   • 445 - Uchwała nr XXXIII/445/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. »»
   • 447 - Uchwała nr XXXIV/447/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. »»
   • 448 - Uchwała nr XXXIV/448/2008 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie. »»
   • 449 - Uchwała nr XXXIV/449/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2009r. »»
   • 450 - Uchwała nr XXXIV/450/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 451 - Uchwała nr XXXIV/451/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 452 - Uchwała Nr XXXIV/452/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 453 - Uchwała nr XXXIV/453/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 454 - Uchwała nr XXXIV/454/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 455 - Uchwała nr XXXIV/455/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 456 - Uchwała nr XXXIV/456/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 457 - Uchwała nr XXXIV/457/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 458 - Uchwała nr XXXIV/458/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 459- Uchwała nr XXXIV/459/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 460 - Uchwała nr XXXIV/460/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 461 - Uchwała nr XXXIV/461/2008 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2009. »»
   • 462 - Uchwała nr XXXIV/462/2008 w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Prudniku. »»
   • 463 - Uchwała nr XXXIV/463/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku. »»
   • 464 - Uchwała nr XXXIV/464/2008 w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier. »»
   • 465 - Uchwała nr XXXIV/465/2008 w sprawie rozpatrzenia skragi na działalność Burmistrza. »»
   • 466 - Uchwała Nr XXXIV/466/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku. »»
   • 467 - Uchwała Nr XXXV/467/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
   • 468 - Uchwała Nr XXXV/468/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. »»
   • 469-Uchwała Nr XXXV/469/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. »»
   • 470 - Uchwała Nr XXXV/470/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia njaniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku »»
   • 471 - Uchwała Nr XXXV/471/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2009. »»
   • 472 - Uchwała Nr XXXV/472/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 473 - Uchwała Nr XXXV/473/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 474 - Uchwała Nr XXXV/474/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 475 - Uchwała Nr XXXV/475/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
   • 476 - Uchwała Nr XXXV/476/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości. »»
   • 477 - Uchwała Nr XXXV/477/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości. »»
   • 478 - Uchwała Nr XXXV/478/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka. »»
   • 479 - Uchwała Nr XXXV/479/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. »»
   • 480 - Uchwała Nr XXXV/480/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające uchwałę w sprawie odwołania darowizny nieruchomości. »»
   • 481 - Uchwała Nr XXXV/481/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie wzniesienia pomnika. »»
   • 482 - Uchwała Nr XXXV/482/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia kierunków działania burmistrza w zakresie poprawy estetyki i zagospodarownia podwórzy w ramach istniejącej przestrzeni miejskiej Prudnika. »»
   • 483 - Uchwała Nr XXXV/483/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. »»
   • 484 - Uchwała Nr XXXV/484/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w składkach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 485 - Uchwała Nr XXXV/485/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej. »»
   • 486 - Uchwała Nr XXXV/486-/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej. »»
   • 487 - Uchwała nr XXXVI/487/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku. »»
   • 488 - Uchwała nr XXXVI/488/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
   • 489 - Uchwała nr XXXVI/489/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. »»
   • 490 - Uchwała nr XXXVI/490/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku. »»
   • 491 - Uchwała nr XXXVI/491/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchmości gruntowej. »»
   • 492 - Uchwała nr XXXVI/492/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. »»
   • 493 - Uchwała nr XXXVI/493/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r.w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. »»
   • 494 - Uchwała nr XXXVI/494/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości. »»
   • 495 - Uchwała nr XXXVI/495/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości. »»
   • 496 - Uchwała nr XXXVI/496/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
   • 497 - Uchwała nr XXXVI/497/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
   • 498 - Uchwała nr XXXVI/498/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości. »»
   • 499 - Uchwała nr XXXVI/499/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych. »»
   • 500 - Uchwała nr XXXVI/500/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 501 - Uchwała nr XXXVI/501/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 502 - Uchwała nr XXXVI/502/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 503 - Uchwała nr XXXVI/503/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości. »»
   • 504 - Uchwała nr XXXVI/504/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 505 - Uchwała nr XXXVI/505/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 506 - Uchwała nr XXXVI/506/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 507 - Uchwała nr XXXVI/507/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 508 - Uchwała nr XXXVI/508/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku. »»
   • 509 - Uchwała nr XXXVI/509/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku. »»
   • 510 - Uchwała nr XXXVI/510/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. »»
   • 511 - Uchwała nr XXXVI/511/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 512 - Uchwała nr XXXVII/512/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 9 marca 2009r. »»
   • 513 - Uchwała nr XXXVIII/513/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
   • 514 - Uchwała nr XXXVIII/514/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. »»
   • 515 - Uchwała nr XXXVIII/515/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. »»
   • 516 - Uchwała nr XXXVIII/516/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości. »»
   • 517 - Uchwała nr XXXVIII/517/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik. »»
   • 518 - Uchwała nr XXXVIII/518/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. »»
   • 519 - Uchwała nr XXXVIII/519/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. »»
   • 520 - Uchwała nr XXXVIII/520/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych. »»
   • 521 - Uchwała nr XXXVIII/521/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku. »»
   • 522 - Uchwała nr XXXVIII/522/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. »»
   • 523 - Uchwała nr XXXVIII/523/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Prudnik do stanu faktycznego. »»
   • 524 - Uchwała nr XXXVIII/524/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009r. »»
   • 525 - Uchwała nr XXXVIII/525/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Moszczanka. »»
   • 526 - Uchwała nr XXXVIII//2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szybowice. »»
   • 527 - Uchwała nr XXXVIII/527/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. »»
   • 528 - Uchwała nr XXXVIII/528/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. »»
   • 529 - Uchwała nr XXXVIII/529/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. »»
   • 530 - Uchwała nr XXXIX/530/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym nr 2 w Prudniku. »»
   • 531 - Uchwała nr XXXIX/531/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika. »»
   • 532 - Uchwała nr XXXIX/532/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika. »»
   • 533 - Uchwała nr XXXIX/533/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
   • 534 - Uchwała nr XXXIX/534/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
   • 535 - Uchwała nr XXXIX/535/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku. »»
   • 536 - Uchwała nr XXXIX/536/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 537 - Uchwała nr XXXIX/537/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 538 - Uchwała nr XXXIX-538-2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 539 - Uchwała nr XXXIX/539/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 540 - Uchwała nr XXXIX/540/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 541 - Uchwała nr XXXIX/541/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 542 - Uchwała nr XXXIX/542/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 543 - Uchwała nr XXXIX-543-2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 544 - Uchwała nr XXXIX/544/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 545 - Uchwała nr XXXIX/545/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu zbycia udziału w nieruchomości na cele mieszkaniowe współwłaścicielowi tej nieruchomości. »»
   • 546 - Uchwała nr XXXIX/546/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik. »»
   • 547 - Uchwała nr XXXIX/547/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie. »»
   • 548 - Uchwała nr XXXIX/548/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
   • 549 - Uchwała nr XXXIX/549/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. »»
   • 550- Uchwała nr XL/550/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
   • 551- Uchwała nr XL/551/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok »»
   • 552- Uchwała nr XL/552/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok »»
   • 553- Uchwała nr XL/553/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
   • 554- Uchwała nr XL/554/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie powierzenia Powiatowi Prudnickiemu zadania własnego gminy obejmującego założenie i prowadzenie przedszkola specjalnego »»
   • 555- Uchwała nr XL/555/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier »»
   • 556- Uchwała nr XL/556/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
   • 557- Uchwała nr XL/557/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku »»
   • 558- Uchwała nr XL/558/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza »»
   • 559- Uchwała nr XL/559/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza »»
   • 560- Uchwała nr XL/560/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych »»
   • 561- Uchwała nr XL/561/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
   • 562- Uchwała nr XL/562/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości »»
   • 563- Uchwała nr XL/563/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 564- Uchwała nr XL/564/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 565- Uchwała nr XL/565/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 566- Uchwała nr XL/566/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 567- Uchwała nr XL/567/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 568- Uchwała nr XL/568/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 569- Uchwała nr XL/569/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 570- Uchwała nr XL/570/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 571- Uchwała nr XL/571/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 572- Uchwała nr XL/572/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 573- Uchwała nr XL/573/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 574- Uchwała nr XL/574/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej »»
   • 575- Uchwała nr XL/575/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych »»
   • 576- Uchwała nr XLI/576/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok »»
   • 577- Uchwała nr XLI/577/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok »»
   • 578- Uchwała nr XLI/578/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu »»
   • 579- Uchwała nr XLI/579/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Prudniki na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki »»
   • 580- Uchwała nr XLI/580/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości »»
   • 581- Uchwała nr XLI/581/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013 »»
   • 582- Uchwała nr XLI/582/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 583- Uchwała nr XLI/583/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 584- Uchwała nr XLI/584/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 585- Uchwała nr XLI/585/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 586- Uchwała nr XLI/586/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 587- Uchwała nr XLI/587/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 588- Uchwała nr XLI/588/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 589- Uchwała nr XLI/589/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 590- Uchwała nr XLI/590/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 591 - Uchwała Nr XLI/591/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 592 - Uchwała Nr XLI/592/2009 Rady Miejskiej W Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 593- Uchwała Nr XLI/593/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 594- Uchwała Nr XLI/594/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 595 - Uchwała Nr XLI/595/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 596 - Uchwała Nr XLI/596/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 597 - Uchwała Nr XLI/597/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 598 - Uchwała Nr XLI/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 599 - Uchwała Nr XLI/599/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 600 - Uchwała Nr XLI/600/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 601- Uchwała Nr XLI/601/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 602 - Uchwała Nr XLI/602/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 603 - Uchwała Nr XLI/603/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 604 - Uchwała Nr XLI/604/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 605 - Uchwała Nr XLI/605/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 606 - Uchwała Nr XLI/606/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 607 - Uchwała Nr XLI/607/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 608 - Uchwała Nr XLI/608/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 609 - Uchwała Nr XLI/609/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 610 - Uchwała Nr XLI/610/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 611 - Uchwała Nr XLI/611/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 612 - Uchwała Nr XLI/612/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Prudnik. »»
   • 613. Uchwała Nr XLI/613/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 614 - Uchwała Nr XLI/614/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych. »»
   • 615 - Uchwała Nr XLI/615/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. »»
   • 616 - Uchwała Nr XLII/616/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
   • 617 - Uchwała Nr XLII/617/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
   • 618 - Uchwała Nr XLII/618/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik. »»
   • 619 - Uchwała Nr XLIII/619/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
   • 620 - Uchwała Nr XLIII/620/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
   • 621 - Uchwała Nr XLIII/621/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
   • 622 - Uchwała Nr XLIII/622/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
   • 623 - Uchwała Nr XLIII/623/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości. »»
   • 624 - Uchwała Nr XLIII/624/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
   • 625 - Uchwała Nr XLIII/625/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
   • 626 - Uchwała Nr XLIII/626/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych. »»
   • 627 - Uchwała Nr XLIII/627/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
   • 628 - Uchwała Nr XLIII/628/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych. »»
   • 629 - Uchwała Nr XLIII/629/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 630 - Uchwała Nr XLIII/630/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 631 - Uchwała Nr XLIII/631/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 632 - Uchwała Nr XLIII/632/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 633 - Uchwała Nr XLIII/633/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 634 - Uchwała Nr XLIII/634/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 635 - Uchwała Nr XLIII/635/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 636 - Uchwała Nr XLIII/636/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 637 - Uchwała Nr XLIII/637/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 638 - Uchwała Nr XLIII/638/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 639 - Uchwała Nr XLIII/639/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 640 - Uchwała Nr XLIII/640/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 641 - Uchwała Nr XLIII/641/2009 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 642 - Uchwała Nr XLIII/642/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 643 - Uchwała Nr XLIII/643/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 644 - Uchwała Nr XLIII/644/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 645 - Uchwała Nr XLIII/645/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 646 - Uchwała Nr XLIII/646/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 647 - Uchwała Nr XLIII/647/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 648 - Uchwała Nr XLIII/648/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 649 - Uchwała Nr XLIII/649/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia i nabycia udziałów w nieruchomości. »»
   • 650 - Uchwała Nr XLIII/650/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
   • 651 - Uchwała Nr XLIII/651/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. »»
   • 652 - Uchwała Nr XLIII/652/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka. »»
   • 653 - Uchwała Nr XLIII/653/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. »»
   • 654 - Uchwała Nr XLIII/654/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy. »»
   • 655 - Uchwała Nr XLIII/655/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy. »»
   • 656 - Uchwała Nr XLIII/656/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych »»
   • 657 - Uchwała Nr XLIII/657/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie. »»
   • 658 - Uchwała Nr XLIII/658/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. »»
   • 659 - Uchwała Nr XLIV/659/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu. »»
   • 660 - Uchwała Nr XLIV/660/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 r. »»
   • 661 - Uchwała Nr XLIV/661/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
   • 662 - Uchwała Nr XLIV/662/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy... »»
   • 663 - Uchwała Nr XLIV/663/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
   • 664 - Uchwała Nr XLIV/664/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
   • 665 - Uchwała Nr XLIV/665/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
   • 666 - Uchwała Nr XLIV/666/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
   • 667 - Uchwała Nr XLIV/667/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
   • 668 - Uchwała Nr XLIV/668/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 669 - Uchwała Nr XLIV/669/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 670 - Uchwała Nr XLIV/670/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 671 - Uchwała Nr XLIV/671/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 672 - Uchwała Nr XLIV/672/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 673 - Uchwała Nr XLIV/673/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 674 - Uchwała Nr XLIV/674/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 675 - Uchwała Nr XLIV/675/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 676 - Uchwała Nr XLIV/676/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 677 - Uchwała Nr XLIV/677/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 678 - Uchwała Nr XLIV/678/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 679 - Uchwała Nr XLIV/679/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 680 - Uchwała Nr XLIV/680/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 681 - Uchwała Nr XLIV/681/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 682 - Uchwała Nr XLIV//682/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 683 - Uchwała Nr XLIV/683/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 684 - Uchwała Nr XLIV/684/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 685 - Uchwała Nr XLIV/685/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
   • 686 - Uchwała Nr XLIV/686/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publ. w strefie, .. »»
   • 687 - Uchwała Nr XLIV/687/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej. »»
   • 688 - Uchwała Nr XLIV/688/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku. »»
   • 689 - Uchwała Nr XLIV/689/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa. »»
   • 690 - Uchwała Nr XLV/690/2009 z dnia 29 październik 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie Gminy Prudnik do projektu objętego dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 »»
   • 691- Uchwała Nr XLV/691/2009 z dnia 29 października 2009r. w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadania objętego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego »»
   • 692- Uchwała Nr XLV/692/2009 z dnia 29 paźziernika 2009 r. w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadania objętego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego »»
   • 693 - Uchwała Nr XLV/693/2009 z dnia 29 pzździernika 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok »»
   • 694 - Uchwała Nr XLV/694/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok - wydatkach związ. z wieloletnimi programami inwest. »»
   • 695 - Uchwała Nr XLV/695/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik »»
   • 696 - Uchwała Nr XLV/696/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik w 2010 r »»
   • 697 - Uchwała Nr XLV/697/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego »»
   • 698 - Uchwała Nr XLV/698/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 699 - Uchwała Nr XLV/699/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 700 - Uchwała Nr XLV/700/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały »»
   • 701 - Uchwała Nr XLV/701/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 702 - Uchwała Nr XLV/702/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości »»
   • 704 - Uchwała Nr XLV/704/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 705 - Uchwała Nr XLV/705/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 706 - Uchwała Nr XLV/706/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 707 - Uchwała Nr XLV/707/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 708 - Uchwała Nr XLV/708/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 709 - Uchwała Nr XLV/709/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 710 - Uchwała Nr XLV/710/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 711 - Uchwała Nr XLV/711/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 712 - Uchwała Nr XLV/712/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 713 - Uchwala Nr XLV/713/2009 z dnia 29 października 2009 r. o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku »»
   • 714 - Uchwała Nr XLV/714/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Prudnik »»
   • 715 - Uchwała Nr XLVI/715/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika »»
   • 716 - Uchwała Nr XLVII/716/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku »»
   • 717 - Uchwała Nr XLVII/717/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych »»
   • 718 - Uchwała Nr XLVII/718/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok »»
   • 719 - Uchwała Nr XLVII/719/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik »»
   • 720 - Uchwała Nr XLVII/720/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków »»
   • 721 - Uchwała Nr XLVII/721/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości »»
   • 722 - Uchwała Nr XLVII/722/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych »»
   • 723 - Uchwała Nr XLVII/723/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych »»
   • 724 - Uchwała Nr XLVII/724/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok »»
   • 725 - Uchwała Nr XLVII/725/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik »»
   • 726 - Uchwała Nr XLVII/726/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik »»
   • 727 - Uchwała Nr XLVII/727/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku »»
   • 728 - Uchwała Nr XLVII/728/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku »»
   • 729 - Uchwała Nr XLVII/729/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza »»
   • 730 - Uchwała Nr XLVII/730/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza »»
   • 731 - Uchwała Nr XLVII/731/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Prudnik »»
   • 732 - Uchwała Nr XLVII/732/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie nadania odznaki ,,Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik,, »»
   • 733 - Uchwała Nr XLVIII/733/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości »»
   • 734 - Uchwała Nr XLVIII/734/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok »»
   • 735 - Uchwała Nr XLVIII/735/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok »»
   • 736 - Uchwała Nr XLVIII/736/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2009 rok »»
   • 737 - Uchwała Nr XLVIII/737/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie »»
   • 738 - Uchwała Nr XLVIII/738/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik »»
   • 739 - Uchwała Nr XLVIII/739/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 740 - Uchwała Nr XLVIII/740/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 741 - Uchwała Nr XLVIII/741/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 742 - Uchwała Nr XLVIII/742/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 743 - Uchwała Nr XLVIII/743/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 744 - Uchwała Nr XLVIII/744/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 745 - Uchwała Nr XLVIII/745/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 746 - Uchwała Nr XLVIII/746/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 747 - Uchwała Nr XLVIII/747/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 748 - Uchwała Nr XLVIII/748/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 749 - Uchwała Nr XLVIII/749/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 750 - Uchwała Nr XLVIII/750/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 751 - Uchwała Nr XLVIII/751/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 752 - Uchwała Nr XLVIII/752/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości »»
   • 753 - Uchwała Nr XLVIII/753/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej »»
   • 754 - Uchwała Nr XLVIII/754/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie najmu części nieruchomości »»
   • 755 - Uchwała Nr XLVIII/755/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2010 »»
   • 756 - Uchwała Nr XLVIII/756/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa »»
   • 757 - Uchwała Nr XLVIII/757/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
   • 758 - Uchwała Nr XLVIII/758/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Prudnik osobie polskiego pochodzenia w związku z repatriacją.. »»
   • 759 - Uchwała Nr XLVIII/759/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku »»
   • 760 - Uchwała Nr XLIX/760/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków.. »»
   • 761 - Uchwała Nr L/761/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok- wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi »»
   • 762 - Uchwała Nr LI/762/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok »»
   • 763 - Uchwała Nr LI/763/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 r. - wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi »»
   • 764 - Uchwała LI/764/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013 »»
   • 765 - Uchwała Nr LI/765/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania »»
   • 766 - Uchwała Nr LI/766/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r.w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 767 - Uchwała LI/767/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej »»
   • 768 - Uchwała Nr LI/768/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej »»
   • 769 - Uchwała Nr LI/769/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżowice »»
   • 770 - Uchwała Nr LI/770/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łąka Prudnicka »»
   • 771 - Uchwała Nr LI/771/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mieszkowice »»
   • 772 - Uchwała Nr LI/772/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niemysłowice »»
   • 773 - Uchwała Nr LI/773/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piorunkowice »»
   • 774 - Uchwała Nr LI/774/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudziczka »»
   • 775 - Uchwała Nr LI/775/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wierzbiec »»
   • 776 - Uchwała Nr LI/776/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Prudnik osobie polskiego pochodzenia »»
   • 777 - Uchwała Nr LI/777/2010 Rady Mijskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza »»
   • 778 - Uchwała Nr LII/778/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok »»
   • 779 - Uchwała Nr LII/779/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2010 r »»
   • 780 - Uchwała Nr LII/780/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości »»
   • 781 - Uchwała Nr LII/781/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej »»
   • 782 - Uchwała Nr LII/782/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej »»
   • 783 - Uchwała Nr LII/783/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej »»
   • 784 - Uchwała Nr LII/784/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej »»
   • 785 - Uchwała Nr LII/785/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości »»
   • 786 - Uchwała Nr LII/786/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomośc »»
   • 787 - Uchwała Nr LII/787/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 788 - Uchwała Nr LII/788/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 789 - Uchwała Nr LII/789/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik »»
   • 790 - Uchwała Nr LII/790/2010 Rady Miajskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Prudnickiego Ośrodka Kultury »»
   • 791 - Uchwała Nr LII/791/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Programu- Odnowa wsi- w województwie opolskiem »»
   • 792 - Uchwała Nr LII/792/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali w Kup »»
   • 793 - Uchwała Nr LII/793/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych »»
   • 794 - Uchwała Nr LIII/794/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok »»
   • 795 - Uchwała Nr LIII/795/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok- wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi »»
   • 796 - Uchwała Nr LIII/796/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok »»
   • 797 - Uchwała Nr LIII/797/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Prudnik na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki »»
   • 798 - Uchwała Nr LIII/798/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zakupu kompleksowej usługi oświetleniowej dotyczącej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik »»
   • 799 - Uchwała Nr LIII/799/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r.w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej »»
   • 800 - Uchwała Nr LIII/800/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej »»
   • 801 - Uchwała Nr LIII/801/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej »»
   • 802 - Uchwała Nr LIII/802/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej »»
   • 803 - Uchwała Nr LIII/803/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 804 - Uchwała Nr LIII/804/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 805 - Uchwała Nr LIII/805/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 806 - Uchwała Nr LIII/806/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 807 - Uchwała Nr LIII/807/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 808 - Uchwała Nr LIII/808/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 809 - Uchwała Nr LIII/809/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 810 - Uchwała Nr LIII/810/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 811 - Uchwała Nr LIII/811/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 812 - Uchwała Nr LIII/812/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 813 - Uchwała Nr LIII/813/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 814 - Uchwała Nr LIII/814/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 815 - Uchwała Nr LIII/815/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 816 - Uchwała Nr LIII/816/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 817 - Uchwała Nr LIII/817/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 818 - Uchwała Nr LIII/818/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 819 - Uchwała Nr LIII/819/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 820 - Uchwała Nr LIII/820/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 821 - Uchwała Nr LIII/821/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 822 - Uchwała Nr LIII/822/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 823 - Uchwała Nr LIII/823/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 824 - Uchwała Nr LIII/824/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 825 - Uchwała Nr LIII/825/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 826 - Uchwała Nr LIII/826/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 827 - Uchwała Nr LIII/827/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 828 - Uchwała Nr LIII/828/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 829 - Uchwała Nr LIII/829/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 830 - Uchwała Nr LIII/830/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 831 - Uchwała Nr LIII/831/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 832 - Uchwała Nr LIII/832/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 833 - Uchwała Nr LIII/833/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 834 - Uchwała Nr LIII/834/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 835 - Uchwała Nr LIII/835/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 836 - Uchwała Nr LIII/836/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 837 - Uchwała Nr LIII/837/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 838 - Uchwała Nr LIII/838/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 839 - Uchwała Nr LIII/839/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 840 - Uchwała Nr LIII/840/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 841 - Uchwała Nr LIII/841/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 842 - Uchwała Nr LIII/842/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 843 - Uchwała Nr LIII/843/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 844 - Uchwała Nr LIII/844/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy »»
   • 845 - Uchwała Nr LIII/845/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych »»
   • 846 - Uchwała Nr LIII/846/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych »»
   • 847 - Uchwała Nr LIII/847/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych »»
   • 848 - Uchwała Nr LIII/848/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenie programu gospodarczego pod nazwą- Strategia Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2010- 2020 »»
   • 849 - Uchwała Nr LIII/849/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika »»
   • 850 - Uchwała Nr LIII/850/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka »»
   • 851 - Uchwała Nr LIII-851-2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą- Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik »»
   • 852 - Uchwała Nr LIV/852/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika »»
   • 853 - Uchwała Nr LIV/853/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok »»
   • 854 - Uchwała Nr LIV/854/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok- wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz wydatkach na programy i projekty »»
   • 855 - Uchwała Nr LIV/855/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu »»
   • 856 - Uchwała Nr LIV/856/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu »»
   • 857 - Uchwała Nr LIV/857/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. »»
   • 858 - Uchwała Nr LIV/858/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom »»
   • 859 - Uchwała Nr LIV/859/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Programu- Odnowa Wsi- w województwie opolskim »»
   • 860 - Uchwała Nr LIV/860/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości »»
   • 861 - Uchwała Nr LIV/861/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności »»
   • 862 - Uchwała Nr LIV/862/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Prudnik do stanu faktycznego »»
   • 863 - Uchwała Nr LV/863/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
   • 864 - Uchwała Nr LV/864/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie »»
   • 865 - Uchwała Nr LV/865/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok »»
   • 866 - Uchwała Nr LV/866/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok - wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi »»
   • 867 - Uchwała Nr LV/867/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości »»
   • 868 - Uchwała Nr LV/868/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 869 - Uchwała Nr LV/869/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 870 - Uchwała Nr LV/870/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 871 - Uchwała Nr LV/871/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 872 - Uchwała Nr LV/872/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 873 - Uchwała Nr LV/873/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 874 - Uchwała Nr LV/874/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 875 - Uchwała Nr LV/875/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 876 - Uchwała Nr LV/876/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 877 - Uchwała Nr LV/877/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 878 - Uchwała Nr LV/878/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 879 - Uchwała Nr LV/879/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 880 - Uchwała Nr LV/880/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika »»
   • 881 - Uchwała Nr LV/881/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka »»
   • 882 - Uchwała Nr LV/882/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania odznaki -Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
   • 883 - Uchwała Nr LV/883/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania odznaki -Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
   • 884 - Uchwała Nr LVI/884/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok »»
   • 885 - Uchwała Nr LVI/885/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek »»
   • 886 - Uchwała Nr LVI/886/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa »»
   • 887 - Uchwała Nr LVI/887/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kędzierzyn- Koźle »»
   • 888 - Uchwała Nr LVII/888/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok »»
   • 889 - Uchwała Nr LVII/889/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok - wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi »»
   • 890 - Uchwała Nr LVII/890/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za pierwsze półrocze »»
   • 891 - Uchwała Nr LVII/891/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Prudnik »»
   • 892 - Uchwała Nr LVII/892/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 893 - Uchwała Nr LVII/893/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 894 - Uchwała Nr LVII/894/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 895 - Uchwała Nr LVII/895/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości »»
   • 896 - Uchwała Nr LVII/896/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 897 - Uchwała Nr LVII/897/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości »»
   • 898 - Uchwała Nr LVII/898/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 899 - Uchwała Nr LVII/899/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 900 - Uchwała Nr LVII/900/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 901 - Uchwała Nr LVII/901/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 902 - Uchwała Nr LVII/902/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 903 - Uchwała Nr LVII/903/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie nadania odznaki - Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
   • 904 - Uchwała Nr LVII/904/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik »»
   • 905 - Uchwała Nr LVII/905/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie »»
   • 906 - Uchwała Nr LVIII/906/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik »»
   • 907 - Uchwała Nr LVIII/907/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowego Torkonstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością »»
   • 908 - Uchwała Nr LIX/908/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok »»
   • 909 - Uchwała Nr LIX/909/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok »»
   • 910 - Uchwała Nr LIX/910/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
   • 911 - Uchwała Nr LIX/911/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 sierpnia 2010r.w spr:upoważnienia kierownika OPS w Prudniku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charkterze socjalnym dla uczniów »»
   • 912- Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia Nr LX/912/21010 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r. »»
   • 913 - Uchwała Nr LX/913/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r. - wydatkach realizowanych z środków UE »»
   • 914- Uchwała Nr LX/914/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. w spr: zaciągnięcia przez Gmine Prudnik długoterminowego kredyty »»
   • 915- Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r Nr LX/915/2010 w spr: udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia »»
   • 916 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/916/2010 w spr: przedłużenia uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej »»
   • 917- Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/917/2010 w spr: przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej »»
   • 918 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/918/2010 w spr:sprzedaży nieruchomości »»
   • 919 - Uchwała Nr LX/919/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 920 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/920/2010 w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 921- Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/921/2010 w spr: wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 923 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/923/2010 w spr: wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 924 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/924/2010 w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 925 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/925/2010 w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 926 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/926/2010 w spr: wydzierżawienia nieruchomości. »»
   • 927 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/927/2010 w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 928 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/928/2010 w spr: powierzenia uprawnień Burmistrzowi Prudnika »»
   • 929 - uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 16 września Nr LXI/929/2010 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r. »»
   • 930 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 16 września 2010r. Nr LXI/930/2010 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r. - wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz wydatkach na programy i projekty »»
   • 931 - Uchwała Nr LXI/931/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 16 września 2010r. w spr: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego »»
   • 932 - Uchwała Nr LXII-932-2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok »»
   • 933 - Uchwała Nr LXII/933/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok »»
   • 934 - Uchwała Nr LXII/934/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Prudniku »»
   • 935 - Uchwała Nr LXII/935/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głósowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010 r. »»
   • 936 - Uchwała Nr LXII/936/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku »»
   • 937 - Uchwała Nr LXII/937/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 938 - Uchwała Nr LXII/938/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 939 - Uchwała Nr LXII/939/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 940 - Uchwała Nr LXII/940/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 941 - Uchwała Nr LXII/941/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 942 - Uchwała Nr LXII/942/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka »»
   • 943 - Uchwała Nr LXII/943/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka »»
   • 944 - Uchwała Nr LXIII/944/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r. »»
   • 945 - Uchwała Nr LXIII/945/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 r - wieloletnie programy inwestycyjne - EFTA - inne »»
   • 946 - Uchwała Nr LXIII/946/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku »»
   • 947 - Uchwała Nr LXIII/947/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
   • 948 - Uchwała Nr LXIII/948/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik na 2011r. »»
   • 949- Uchwała Nr LXIII/949/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w spr: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom »»
   • 950 - Uchwała Nr LXIII/950/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. zm.uchwałę w spr: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżowice »»
   • 951 - Uchwała LXIII/951/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr. opinii dotycząceju ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego - Góry Opawskie »»
   • 952 . Uchwała Nr LXIII/952/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010 w spr: rozpatrzenia skargi na działalnośc Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku »»
   • 953 - Uchwała Nr LXIII/953/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Prudniku »»
   • 954 - Uchwała Nr LXIII/954/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 955. Uchwała Nr LXIII/955/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. zm. uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom »»
   • 956 - Uchwała Nr LXIII/956/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 957.Uchwała Nr LXIII/957/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 958.Uchwała Nr LXIII/958/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 959.Uchwała Nr LXIII/959/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 960. Uchwała Nr LXIII/960/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 961.Uchwała Nr LXIII/961/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 962.Uchwała Nr LXIII/962/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 963- Uchwała Nr LXIII/963/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 964.Uchwała Nr LXIII/964/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 965. Uchwała Nr LXIII/965/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 966. Uchwała Nr LXIII/966/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 967.Uchwała Nr LXIII/967/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 968.Uchwała Nr LXIII/968/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 969.Uchwała Nr LXIII/969/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 970.Uchwała Nr LXIII/970/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: zamiany nieruchomości »»
   • 971.Uchwała Nr LXIV/971/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r. »»
   • 972. Uchwała Nr LXIV/972/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r. - inwestycje wieloletnie »»
   • 973. Uchwała Nr LXIV/973/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. w spr: ustalenia regulaminu dodatków nauczycielom zatrudnionym przez Gminę Prudnik »»
   • 974 .Uchwała Nr LXIV/974/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. w spr: sprzedaży nieruchomości »»
   • 975.Uchwała Nr LXIV/975/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. w spr: pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych , budynków mieszkalnych i budynków użytkowych »»
   • 976. Uchwała Nr LXIV/976/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. zm. uchwałę w wspr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 977. Uchwała nr LXIV/977/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. zm. uchwałe w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 978.Uchwała Nr LXIV/978/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 979.Uchwała Nr LXIV/979/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. w spr: nabycia nieruchomości »»
   • 980.Uchwała Nr LXIV/980/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. w spr: uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 »»
  12. Uchwały 2010-2014
   • 002.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr I-2-2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w spr: wyboru Wiceprzewodniczącego RM »»
   • 003.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II/3/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr: powołania stałej komisji Budżetu,Finansów I Rozwoju Gospodarczego RM w P-ku »»
   • 004.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II/4/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr: powołania stałej komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Zdrowia RM w P-ku »»
   • 005. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-5-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania stałej komisji d.s Wsi i Gospodarki Rolnej RM w P-ku »»
   • 006.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-6-2010 z dnia 10 grudnia 2010 w spr. powołania stałej komisji Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Budownictwa »»
   • 007.Uchwała Rady Miejskiej w P-ku Nr II-7-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego RM »»
   • 008.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-8-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania komisji Rewizyjnej RM i P-ku »»
   • 009.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-9-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.stwierdzenia wygaśnięcia mandatu »»
   • 010.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-10-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu »»
   • 011.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-11-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r. »»
   • 012.Uchwała RM w Prudniku Nr II/12/2010 zm.uchwałę w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku z dnia 10.12.2010r. »»
   • 013.Uchwała RM w P-ku Nr II/13/2010 zm.uchwałę w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego z dnia 10.12.2010r. »»
   • 014.Uchwała RM w P-ku Nr II/14/2010 w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno- renmatologicznych z siedzibą w Kup z dnia 10.12.2010r. »»
   • 015.Uchwała Nr II/15/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierzat na terenie Gminy Prudnik »»
   • 016.Uchwała Nr II/16/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprrawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika »»
   • 017. Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskie w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 1 w Prudniku »»
   • 018. Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku »»
   • 019. Uchwała Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011 - 2016 »»
   • 020. Uchwała Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok »»
   • 021. Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania nalezności pieniężnych... »»
   • 022. Uchwała Nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok »»
   • 023. Uchwała Nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2010r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie »»
   • 024. Uchwała Nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011 »»
   • 025. Uchwała Nr III/25/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku »»
   • 026. Uchwała Nr III/26/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego prkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie »»
   • 027. Uchwała Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 028. Uchwała Nr III/28/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 029. Uchwała Nr III-/29/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 030. Uchwała Nr III/30/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 031. Uchwała Nr III/31/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 032. Uchwała Nr III/32/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku »»
   • 033. Uchwała Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011- 2014 »»
   • 034. Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015 »»
   • 035. Uchwała Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania »»
   • 036. Uchwała Nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok »»
   • 037. Uchwała Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik »»
   • 038. Uchwała Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 039. Uchwała Nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 040. Uchwała Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej »»
   • 041. Uchwała Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 042. Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013 »»
   • 043. Uchwała Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika »»
   • 044. Uchwała IV/44/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej »»
   • 045. Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej »»
   • 046.Stanowisko RM w P-ku z dnia 27.01.2011 w spr: propozycji zm.Woj.Planu Działania Systemu Pań.Ratownictwa Medycznego dla woj.Opolskiego na lata 2011 - 2013 »»
   • 047.Stanowisko RM w P-ku z dnia 27.01.2011 w spr: limitów środków przeznaczonych na finansowanie programów dot. promocji zatrudnienia,łagodzenia skuktów bezrobocia na 2011r.na terenie Gm.P-k »»
   • 048.Uchwała Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik »»
   • 049.Uchwała Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w P- ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r. »»
   • 050.Uchwała Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej »»
   • 051.Uchwała Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości »»
   • 052.Uchwała Nr V/50/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości »»
   • 053.Uchwała Nr V/51/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości »»
   • 054.Uchwała Nr V/52/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 055.Uchwała Nr V/53/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 056.Uchwała Nr V/54/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia części nieruchomości niezabudowanej »»
   • 057.Uchwała Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 058.Uchwała Nr V/56/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 059.Uchwała Nr V/57/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 060.Uchwała Nr V/58/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanych »»
   • 061.Uchwała Nr V/59/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik »»
   • 062.Uchwała Nr V/60/2011 Rady Miejskiej w P-ku w spr: wymagań,jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwie »»
   • 063.Uchwała Nr VI/61/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:zmian w budżecie Gm.Prudnik na 2011r. »»
   • 064.Uchwała Nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: zmiany prognozy finansowej Gminy Prudnik »»
   • 065.Uchwała Nr VI/63/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gm.P-k na 2012r. środków stanowiących fundusz sołecki »»
   • 066.Uchwała Nr VI/64/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr:nadania statutu MiG Bibliotece Publicznej w P-ku »»
   • 067.Uchwała Nr VI/65/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr: nadania statutu ŚDS w P-ku »»
   • 068.Uchwała Nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r.zm.uchwałę w spr: ustalenia planu sieci szkół pods.i gimnazjów na terenie gm.P-k »»
   • 069.Uchwała Nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 070.Uchwała Nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. uchylająca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 071.Uchwała Nr VI/69/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości »»
   • 072.Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom »»
   • 073.Uchwała Nr VI/71/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: nabycia nieruchomości »»
   • 074.Uchwała Nr VI/72/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 075.Uchwała Nr VI/73/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 076.Uchwała Nr VI/74/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 077.Uchwała Nr VI/75/2011 z dnia 31 maraca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 078.Uchwała Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 079.Uchwała Nr VI/77/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 080.Uchwała Nr VI/78/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 081.Uchwała Nr VI/79/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 082.Uchwała Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 083.Uchwała Nr VI/81/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 084.Uchwała Nr VI/82/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 085.Uchwała Nr VI/83/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 086.Uchwała Nr VI/84/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 088.Uchwała Nr VI/86/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 089.Uchwała Nr VI/87/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 090.Uchwała Nr VI/88/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 091.Uchwała Nr IV/89/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 092.Uchwała Nr VI/90/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 093.Uchwała Nr VI/91/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 094.Uchwała Nr VI/92/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 095.Uchwała Nr VI/93/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 096.Uchwała Nr VI/94/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marcca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 099.Uchwała Nr VI/97/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 100.Uchwała Nr VI/98/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 101.Uchwała Nr VI/99/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 102.Uchwała Nr VI/100/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 103.Uchwała Nr VI/101/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: nadania nazwy drodze wewnętrznej w Prudniku »»
   • 104.Uchwała Nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalnośc Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P-ku »»
   • 105.Uchwała Nr VI/103/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. »»
   • 106. Uchwała Nr VII/104/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok »»
   • 107. Uchwała Nr VII/105/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik »»
   • 108. Uchwała Nr VII/106/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok »»
   • 109. Uchwała Nr VII/107/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik za pierwsze półrocze »»
   • 110. Uchwała Nr VII/108/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za pierwsze półrocze »»
   • 111. Uchwała Nr VII/109/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne... »»
   • 112. Uchwała Nr VII/110/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej »»
   • 113. Uchwała Nr VII/111/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości »»
   • 114. Uchwała Nr VII/112/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 115. Uchwała Nr VII/113/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej »»
   • 116. Uchwała Nr VII/114/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej »»
   • 117. Uchwała Nr VII/115/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 118. Uchwała Nr VII/116/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
   • 119.Uchwała Nr VIII/117/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r. »»
   • 120.Uchwała Nr VIII/118/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik »»
   • 121.Uchwała Nr VIII/119/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zaciągnięcia przez Gmnię Prudnik długoterminowego kredytu »»
   • 122.Uchwała Nr VIII/120/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 123.Uchwała Nr VIII/121/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości »»
   • 124.Uchwała Nr VIII/122/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom »»
   • 125.Uchwała Nr VIII/123/2011 Rady Miejskiej w Pruddniku z dnia 31 maja 2011r. w spr:obciążenia nieruchomości »»
   • 126.Uchwała Nr VIII/124/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. uchylająca uchwałę w spr: nabycia nieruchomości »»
   • 127.Uchwała Nr VIII/125/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 128.Uchwała Nr VIII/126/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 129.Uchwała Nr VIII/129/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 130.Uchwała Nr VIII/128/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 131.Uchwała Nr VIII/129/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
   • 132.Uchwała Nr VIII/130/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
   • 133.Uchwała Nr VIII/131/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
   • 134.Uchwała Nr VIII/132/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
   • 135.Uchwała Nr VIII/133/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
   • 136.Uchwała Nr VIII/134/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
   • 137.Uchwała Nr VIII/135/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
   • 138.Uchwała Nr VIII/136/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów rady sołeckiej »»
   • 139.Uchwała Nr VIII/137/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów rady sołeckiej »»
   • 140.Uchwała Nr VIII/138/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegajacego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego »»
   • 141.Uchwała Nr VIII/139/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu »»
   • 142.Uchwała Nr VIII/140/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu »»
   • 143.Uchwała Nr VIII/141/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm.uchwałę w spr: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niemysłowice »»
   • 144.Uchwała Nr VIII/142/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm. uchwałę w spr: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżowice »»
   • 145.Uchwała Nr VIII/143/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm.uchwałę w spr: ustalenia stref płatnego parkowania , określenia wysokości stawek opłaty »»
   • 146.Uchwała Nr IX/144/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 czerwca 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r. »»
   • 147.Uchwała Nr IX/145/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 czerwca 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik »»
   • 148.Uchwała Nr X/146/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gm. Prudnik za 2010r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu »»
   • 149.Uchwała Nr X/147/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika »»
   • 150.Uchwała Nr X/148/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r. »»
   • 151.Uchwała Nr X/149/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku »»
   • 152.Uchwała Nr X/150/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanych »»
   • 153.Uchwała Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 154.Uchwała Nr X/152/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 155. Uchwała Nr X/153/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 156.Uchwała Nr X/154/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 157.Uchwała Nr X/155/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 158.Uchwała Nr X/156/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 159.Uchwała Nr X/157/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 160.Uchwała Nr X/158/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 161.Uchwała Nr X/159/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 162.Uchwała Nr X/160/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Piorunkowice »»
   • 163.Uchwała Nr X/161/2011 Rady miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych »»
   • 164.Uchwała Nr X/162/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach »»
   • 165.Uchwała Nr X/163/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr:powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2012- 2015 »»
   • 166.Uchwała Nr XI-164-2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2011r w spr: udzielenia pomocy finansowej Wojewodztwu Opolskiemu »»
   • 167.Uchwała Nr XI/165/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 01 sierpnia 2011, w sprawie zmian w budżecie gminy Prudnik na 2011 rok »»
   • 168.Uchwała Nr XI/166/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 01 sierpnia 2011, zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości »»
   • 169.Uchwała Nr XII/167/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011r. w spr: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. »»
   • 170.Uchwała Nr XII/168/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011r. w spr: opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddz. żłobkowych przedszkoli publicznych.. »»
   • 171.Uchwała Nr XIII/169/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r »»
   • 173.Uchwała Nr XIII/171/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku »»
   • 174.Uchwała Nr XIII/172/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku »»
   • 175.Uchwała Nr XIII/173/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewodzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników »»
   • 176.Uchwała Nr XIII/174/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku »»
   • 177.Uchwała Nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości ich stawek procentowych »»
   • 178.Uchwała Nr XIII/176/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości »»
   • 179.Uchwała Nr XIII/177/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości »»
   • 180.Uchwała Nr XIII/178/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości »»
   • 181.Uchwała Nr XIII/179/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej »»
   • 182.Uchwała Nr XIII/180/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie obciążenia nieruchomości »»
   • 183.Uchwała Nr XIII/181/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej »»
   • 184.Uchwała Nr XIII/182/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 185.Uchwała Nr XIII/183/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 186.Uchwała Nr XIII/184/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej »»
   • 187.Uchwała Nr XIII/185/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości »»
   • 188.Uchwała Nr XIII/186/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 189.Uchwała Nr XIII/187/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 190.Uchwała Nr XIII/188/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 191.Uchwała Nr XIII/189/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 192.Uchwała Nr XIII/190/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 193.Uchwała Nr XIII/191/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 194.Uchwała Nr XIII/192/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 195.Uchwała Nr XIII/193/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 196.Uchwała Nr XIII/194/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 197.Uchwała Nr XIII/195/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 198.Uchwała Nr XIII/196/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 199.Uchwała Nr XIII/197/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 200.Uchwała Nr XIII/198/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 201.Uchwała Nr XIII/199/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 202.Uchwała Nr XIII/200/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 203.Uchwała Nr XIII/201/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 204.Uchwała Nr XIII/202/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ....... »»
   • 205.Uchwała Nr XIV/203/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 września 2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r »»
   • 206.Uchwała Nr XIV/204/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wprowadzenia oplaty prolongacyjnej »»
   • 208.Uchwala Nr XIV/205/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik »»
   • 208.Uchwała Nr XIV/206/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej »»
   • 209.Uchwała Nr XIV/207/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej »»
   • 210.Uchwała Nr XIV/208/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 211.Uchwała Nr XIV/209/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 wrzesnia 2011r uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 212.Uchwala Nr XIV/210/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r uchylająca uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości »»
   • 213.Uchwała Nr XIV/211/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 214.Uchwała Nr XIV/212/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 215.Uchwała Nr XIV/213/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 216.Uchwała Nr XIV/214/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 217.Uchwała Nr XIV/215/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 218.Uchwala Nr XIV/216/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 219.Uchwała Nr XIV/217/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia »»
   • 220.Uchwała Nr XIV/218/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r. w sprawie wydzierżawienia »»
   • 221.Uchwała Nr XIV/219/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 222.Uchwała Nr XIV/220/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 223.Uchwała Nr XIV/221/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 224.Uchwała Nr XIV/222/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 225.Uchwała Nr XIV/223/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 226.Uchwała Nr XIV/224/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 227.Uchwała Nr XIV/225/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 228.Uchwała Nr XIV/226/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 229.Uchwała Nr XIV/227/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 230.Uchwała Nr XIV/228/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 231.Uchwała Nr XIV/229/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 232.Uchwała Nr XIV/230/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej »»
   • 233.Uchwała Nr XIV/231/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przyjęcia od Powiatu Prudnickiego zadania obejmujacego założenie i prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego »»
   • 234.Uchwała NrXV/232/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r. »»
   • 235.Uchwała Nr XV/233/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr:zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gm.Prudnik »»
   • 236.Uchwała Nr XV/234/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,przedszkoli.... »»
   • 237.Uchwała Nr XV/235/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: dotacji przedmiotowej dla ZBK »»
   • 238.Uchwała Nr XV/236/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 239.Uchwała Nr XV/237/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r.w spr: obciążenia nieruchomości »»
   • 240.Uchwała Nr XV/238/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 241.Uchwała Nr XV/239/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 242.Uchwała Nr XV/240/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 243.Uchwała Nr XV/241/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 244.Uchwała Nr XV/242/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 245.Uchwała Nr XV/243/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 246.Uchwała Nr XV/244/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 247.Uchwała Nr XV/245/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 248.Uchwała Nr XV/246/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 249.Uchwała Nr XV/247/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. zm.uchwałę w spr: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. części wsi Łąka Prudnicka i Moszczankla »»
   • 250.Uchwała Nr XV/248/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: Regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gm. Prudnik »»
   • 251.Uchwała Nr XV/249/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wygaśnięcia mandatu radnego »»
   • 252.Uchwała Nr XV/250/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015 »»
   • 253.Uchwała Nr XV/251/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik »»
   • 254.Uchwała Nr XVI/252/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku »»
   • 255.Uchwała Nr XVI/253/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych »»
   • 256.Uchwała Nr XVI/254/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 201r. w spr: obniżenia średniej ceny skupu żyta przymowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik w 2012r. »»
   • 257.Uchwała Nr XVI/255/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r. »»
   • 258.Uchwała Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków zał. nr 1 i 2 »»
   • 259. Załącznik nr 3,4,5,6 do Uchwały Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. »»
   • 260.Uchwała Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie »»
   • 261.Uchwała Nr XVI/258/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku »»
   • 262.Uchwała Nr XVII/259/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik »»
   • 263.Uchwała Nr XVII/260/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik »»
   • 264.Uchwała Nr XVII/261/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego »»
   • 265.Uchwała Nr XVII/262/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik »»
   • 266.Uchwała Nr XVII/263/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie uchylenia uchwały »»
   • 267.Uchwała Nr XVII/264/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych »»
   • 268.Uchwała Nr XVII/265/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmiany uchwały »»
   • 269.Uchwała Nr XVII/266/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 270.Uchwała Nr XVII/267/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 271.Uchwała Nr XVII/268/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 272.Uchwała Nr XVII/269/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 273.Uchwała Nr XVII/270/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 274.Uchwała Nr XVII/271/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 275.Uchwała Nr XVII/272/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 276.Uchwała Nr XVII/273/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 277.Uchwała Nr XVII/274/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 278.Uchwała Nr XVII/275/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 279.Uchwała Nr Nr XVII/276/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 280.Uchwała Nr XVII/277/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 281.Uchwała Nr XVII/278/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 282.Uchwała Nr XVII/279/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 283.Uchwała Nr XVII/280/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 284.Uchwała Nr XVII/281/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 285.Uchwała Nr XVII/282/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości »»
   • 286.Uchwała Nr XVII/283/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka. »»
   • 287.Uchwała Nr XVII/284/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji PP-U Torkonstal spółka z o.o. »»
   • 288.Uchwała Nr XVII/285/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi »»
   • 289.Uchwała Nr XVII/286/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej »»
   • 290.Uchwała Nr XVII/287/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji ds. Wsi Gospodarki Rolnej »»
   • 291.Uchwała Nr XVIII/288/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: przyjęcia stanowiska w spr:planowanej reorganizacji Sądu Rejonowego w Prudniku »»
   • 292.Uchwała Nr XVIII/289/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 »»
   • 293.Uchwała Nr XVIII/290/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r. »»
   • 294.Uchwała Nr XVIII/291/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r.w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011rok »»
   • 295.Uchwała Nr XVIII/292/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2011r. nie wygasają z upływem roku budżetowego »»
   • 296.Uchwała Nr XVIII/293/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:obciażenia nieruchomości gruntowej »»
   • 297.Uchwała Nr XVIII/294/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.zbycia nieruchomości »»
   • 298.Uchwała Nr XVIII/295/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: zbycia części nieruchomości niezabudowanej »»
   • 299.Uchwała Nr XVIII/296/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 300.Uchwała Nr XVIII/297/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 301.Uchwała Nr XVIII/298/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 302.Uchwała Nr XVIII/299/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 303.Uchwała Nr XVIII/300/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 304.Uchwała Nr XVIII/301/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 305.Uchwała Nr XVIII/302/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 306.uchwała Nr XVIII/303/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 307.Uchwała Nr XVIII/304/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 308.Uchwała Nr XVIII/305/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 309.Uchwała Nr XVIII/306/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 310.Uchwała Nr XVIII/307/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 311.Uchwała Nr XVIII/308/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 312.Uchwała Nr XVIII/310/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 313.Uchwała Nr XVIII/311/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 314.Uchwała Nr XVIII/312/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 315.Uchwała Nr XVIII/313/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 316.Uchwała Nr XVIII/314/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011e. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 317.Uchwała Nr XVIII/315/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 318.Uchwała Nr XVIII/316/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 319.Uchwała Nr XVIII/317/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 320.Uchwała Nr XVIII/318/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 321.Uchwała Nr XVIII/319/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 322.Uchwała Nr XVIII/320/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 323.Uchwała Nr XVIII/321/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 324.Uchwała Nr XVIII/322/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 325.Uchwała Nr XVIII/323/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 326.Uchwała Nr XVIII/324/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 327.Uchwała Nr XVIII/325/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr; wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 328.Uchwała Nr XVIII/326/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. zm.uchwałę w spr: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013 »»
   • 329.Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. zm.uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik »»
   • 331.Uchwała Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012 »»
   • 332.Uchwała Nr XVIII/329/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej »»
   • 333.Uchwała Nr XVIII/330/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29grudnia 2011r. w spr:zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej »»
   • 334.Uchwała Nr XIX/331/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r.w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r. »»
   • 335.Uchwała Nr XIX/332/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr:uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r. »»
   • 336.Uchwała Nr XIX/333/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr:uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 »»
   • 337.Uchwała Nr XIX/334/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 338.Uchwała Nr XIX/335/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 339.Uchwała Nr XIX/336/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 340.Uchwała Nr XIX/337/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 341.Uchwała Nr XIX/338/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 342.Uchwała Nr XIX/339/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 343.Uchwała Nr XIX/340/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: darowizny nieruchomości »»
   • 344.Uchwała Nr XIX/341/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r.uchylająca uchwałę w spr:sprzedaży nieruchomości »»
   • 345.Uchwała Nr XIX/342/2012 Rady Miejskiej w Prudnuku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 346.Uchwała Nr XIX/343/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Prudniku »»
   • 347.Uchwała Nr XIX/344/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: powołania członków Rady Muzeum działającej prz Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku »»
   • 348.Uchwała Nr XIX/345/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku »»
   • 349.Uchwała Nr XIX/346/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika »»
   • 350.Uchwała Nr XX/347/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 3 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 351.Uchwała Nr XXI/348/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r. »»
   • 352.Uchwała Nr XXI/349/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r.zmieniająca uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 »»
   • 353.Uchwała Nr XXI/350/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zbycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 354.Uchwała Nr XXI/351/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 355.Uchwała Nr XXI/352/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 356.Uchwała Nr XXI/353/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 357.Uchwała Nr XXI/354/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 358.Uchwała Nr XXI/355/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 359.Uchwała Nr XXI/356/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 360.Uchwała Nr XXI/357/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 361.Uchwała Nr XXI/358/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i w Łące Prudnickiej »»
   • 362.Uchwała Nr XXI/359/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic ich obwodów »»
   • 363.Uchwała Nr XXI/360/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. zm.uchwałę w spr: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagosp.przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka »»
   • 364.Uchwała Nr XXII/361/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r. »»
   • 365.Uchwała Nr XXII/362/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gm.P-k na 2013r. środków stanowiących fundusz sołecki »»
   • 366.Uchwała Nr XXII/363/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr.zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 367.Uchwała Nr XXII/364/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 368.Uchwała Nr XXII/365/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr.zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 369.Uchwała Nr XXII/366/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: nabycia nieruchomości gruntowej »»
   • 370.Uchwała Nr XXII/367/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 371.Uchwała Nr XXII/368/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 372.Uchwała Nr XXII/369/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 373.Uchwała Nr XXII/370/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 374.Uchwała Nr XXII/371/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 375.Uchwała Nr XXII/372/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 376.Uchwała Nr XXII/373/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 377.Uchwała Nr XXII/374/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 378.Uchwała Nr XXII/375/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 379.Uchwała Nr XXII/376/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 380.Uchwała Nr XXII/377/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 381.Uchwała Nr XXII/378/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 382.Uchwała Nr XXII/379/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 383.Uchwała Nr XXII/380/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 384.Uchwała Nr XXII/381/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr:przyjęcia programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gm.Prudnik w 2012r. »»
   • 385.Uchwała Nr XXII/382/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. zm.uchwałę w spr: ustalenia stref płatnego parkowania,określenia stawek opłaty...oraz sposobu pobierania tych opłat »»
   • 386.Uchwała Nr XXII/383/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. zm.uchwałę w spr: ustalenia planu sieci publicznych szkół pods. i gimnazjów prowadzonych przez Gm. Prudnik oraz granic ich obwodów »»
   • 387.Uchwała Nr XXII/384/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika i dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w P-ku »»
   • 388.Uchwała Nr XXII/385/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalnośc dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku »»
   • 389.Uchwała Nr XXIII/386/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r. »»
   • 390.Uchwała Nr XXIII/387/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r.zm.uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm.Prudnik na lata 2012-2016 »»
   • 391.Uchwała Nr XXIII/388/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 392.Uchwała Nr XXIII/389/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 393.Uchwała Nr XXIII/390/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 394.Uchwała Nr XXIII/391/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylająca uchwałę w spr:sprzedaży nieruchomości »»
   • 395.Uchwała Nr XXIII/392/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. zm.uchwałę w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 396.Uchwała Nr XXIII/393/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej »»
   • 397.Uchwała Nr XXIII/394/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:obciążenia nieruchomości gruntowej »»
   • 398.Uchwała Nr XXXIII/395/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r.w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 399.Uchwała Nr XXIII/396/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 400.Uchwała Nr XXIII/397/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 401.Uchwała Nr XXIII/398/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 402.Uchwała Nr XXIII/399/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 403.Uchwała Nr XXIII/400/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 404.Uchwała Nr XXIII/401/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 405.Uchwała Nr XXIII/402/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 406.Uchwała Nr XXIII/403/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 407.Uchwała Nr XXIII/404/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XVII/283/2011 w spr:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego »»
   • 408.Uchwała Nr XXIV/405/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr:nadania odznaki »»
   • 409.Uchwała Nr XXIV/406/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gm.Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r. »»
   • 410.Uchwała Nr XXIV/407/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr:udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gm.Prudnik za 2011r. »»
   • 411.Uchwała Nr XXIV408/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu »»
   • 412.Uchwała Nr XXIV/409/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zmian w budżecie Gm.Prudnik na 2012r. »»
   • 413.Uchwała Nr XXIV/410/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. zm.uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm.Prudnik na lata 2012 - 2016 »»
   • 414.Uchwała Nr XXIV/411/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
   • 415.Uchwała Nr XXIV/412/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku »»
   • 416.Uchwała Nr XXIV/413/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku »»
   • 417.Uchwała Nr XXIV/414/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i Łące Prudnickiej »»
   • 418.Uchwała Nr XXIV/415/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 419.Uchwała Nr XXIV/416/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 420.Uchwała Nr XXIV/417/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 421.Uchwała Nr XXIV/418/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
   • 422.Uchwała Nr XXIV/419/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 423.Uchwała Nr XXIV/420/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie darowizny nieruchomości »»
   • 424.Uchwała Nr XXIV/421/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych »»
   • 425.Uchwała Nr XXIV/422/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 426.Uchwała Nr XXIV/423/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 427.Uchwała Nr XXIV/424/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 428.Uchwała Nr XXIV/425/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 429.Uchwała Nr XXIV/426/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 430.Uchwała Nr XXIV/427/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 431.Uchwała Nr XXIV/428/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 432.Uchwała Nr XXIV/429/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego »»
   • 433.Uchwała Nr XXIV/430/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
   • 434.Uchwała Nr XXV/431/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany MPZP miasta Prudnika z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik »»
   • 435.Uchwała Nr XXV/432/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika »»
   • 436.Uchwała Nr XXVI/433/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku »»
   • 437.Uchwała Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 rok »»
   • 438.Uchwała Nr XXVI/435/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 439.Uchwała Nr XXVI/436/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 440.Uchwała Nr XXVI/437/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
   • 441.Uchwała Nr XXVI/438/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej »»
   • 442.Uchwała Nr XXVI/439/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr:wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia »»
   • 443.Uchwała Nr XXVI/440/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na nie korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości »»
   • 444.Uchwała Nr XXVI/441/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej »»
   • 445.Uchwała Nr XXVI/442/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 446.Uchwała Nr XXVI/443/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 447.Uchwała Nr XXVI/444/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 448.Uchwała Nr XXVI/445/2012 Rady Miejskiej w Prudnuiku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 449.Uchwała Nr XXVI/446/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 450.Uchwała Nr XXVI/447/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
   • 451.Uchwała Nr XXVI/448/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Moszczance »»
   • 452.Uchwała Nr XXVI/449/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości w granice Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej »»
   • 453.Uchwała Nr XXVI/450/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. zm.uchwałę w spr: zasad udzielania i rozmiaru tyg.obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom oraz ustalenia pensum »»
   • 454.Uchwała Nr XXVI/451/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa RM »»
   • 455.Uchwała Nr XXVI/452/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmian w składzie osobowym stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego RM »»
   • 456.uchwała Nr XXVII/453/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2012r. w spr:zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu »»
   • 457.Uchwała Nr XXVII/454/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r. »»
   • 458.Uchwała Nr XXVIII/455/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r. »»
   • oo1. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr I - 1-2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Prudniku »»
  13. Akty prawa miejscowego
   • Alkohol »»
   • Budżet Gminy »»
   • Ceny za usługi przewozowe »»
   • Cmentarz »»
   • Czas pracy placówek handlowych »»
   • Czystość i porządek »»
   • Dodatki mieszkaniowe »»
   • Drogi publiczne »»
   • Gospodarka komunalna »»
   • Gospodarka mieszkaniowa »»
   • Gospodarka nieruchomościami »»
   • Konsultacje społeczne »»
   • Kultura i sztuka »»
   • Najem lokali »»
   • Oświata »»
   • Park Miejski »»
   • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne »»
   • Podatki i opłaty »»
   • Pomniki »»
   • Pomoc publiczna »»
   • Przedszkola i żłobki »»
   • Samorząd gminny »»
   • Sport »»
   • Spółki gminne »»
   • Stypendium »»
   • Wybory »»
   • Zabytki »»
   • Zaopatrzenie w wodę i ścieki »»
   • Zwierzęta »»
  14. Plany i programy społeczno-gospodarcze
   • Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Prudnik na lata 2008-2012 »»
   • Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012 »»
   • Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2011- 2014 »»
   • Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015 »»
   • Gminny program zdrowotny pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik na lata 2009-2014 »»
   • Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2012 r. »»
   • Program pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008-2012 »»
   • Program rozwoju turystyki na terenie Gminy Prudnik na lata 2007-2013 »»
   • Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 »»
   • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2013 »»
   • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013 »»
  15. Zarządzenia Burmistrza 2002
   • Zarządzenia 01-22A/2002 Burmistrza Prudnika »»
  16. Zarządzenia Burmistrza 2003
   • Zarządzenie nr 001/2002 Burmistrza Prudnika - w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 002/2002 Burmistrza Prudnika - w sprawie powierzenia prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza »»
   • Zarządzenie nr 003/2002 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym Gminy Prudnik na 2002 r. »»
   • Zarządzenie nr 004/2002 Burmistrza Prudnika - w sprawie zmian w układzie wykonawczym Gminy Prudnik na 2002 r. »»
   • Zarządzenie nr 005/2002 Burmistrza Prudnika - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na rok 2002 r. »»
   • Zarządzenie nr 005A/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 006/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 007/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 008/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 009/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 010/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 011/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 012/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 013/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 013/2004 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 014/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 015/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 016/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 017/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 018/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 019/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 020/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 021/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 021A/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 022/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 022A/2002 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 022B/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie Nr 022c/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie Nr 023/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 023A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 024/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 025/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 026/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 027/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 028/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 029/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 030/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 031/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 032/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 033/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 034/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 035/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 036/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 037/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 038/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 039/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 040/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 041/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 042/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 043/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 045/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 046/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 047/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 048/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 049/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 050/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 051/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 052/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 053/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 054/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 055/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 056/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 057/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 058/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 059/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie Nr 060/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 061/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 062/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 063/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie Nr 064/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 065/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 066/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 067/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 068/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 069/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 070/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 071/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 072/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 072A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 073/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 074/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 075/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 076/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 077/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 078/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 079/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 080/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 081/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 082/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 083/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 084/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 085/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 087/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 087A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 088/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 089/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 090/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 091/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 092/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 093/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 094/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 095/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 096/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 097/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 098/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 099/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 100/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 101/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 101/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 102/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 102A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 103/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 104/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 105/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 105A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 106/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 107/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 107A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 108/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 109/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 110/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 110A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 110B/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 111/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 111A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 112/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 113/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 114/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 114A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 115/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 116/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 117/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 118/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 119A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie Nr 119B/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 121/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 122/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 123/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 124/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 124A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 125/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 126/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 127/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 128/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 129/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 130/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 131/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 132/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 133/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 134/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 135/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 135A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 136/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 137/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 138/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 139/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 140/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 141/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 142/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 143/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 144/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 144A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 145/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 145A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 146/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 147/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 148/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 149/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 150/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 151/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 152/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 153/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 154/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 155/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 156/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 157/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 158/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 159/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 160/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 161/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 162/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 163/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 164/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 165/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 166/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 167/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 168/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 169/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 170/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 171/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 172/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 173/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 174/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 175/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 176/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 177/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 178/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 179/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 179A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 180/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 181/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 182/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 183/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 184/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 185/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 186/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 188/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 189/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 190/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 191/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 192/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 193/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 194/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 195/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 196/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 196A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 197/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 198/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 199/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 200/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 201/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 202/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 203/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 204/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 205/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 206/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 207/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 208/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 209/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 210/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 211/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 212/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 213/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 214/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 215/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 216/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 217/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 218/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 219/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 220/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 221/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 222/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 223/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 224/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 225/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 226/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 227/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 228/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 229/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 230/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 231/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 232/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 233/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 234/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 235/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 236/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 237/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 238/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 239/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 240/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 241/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 242/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 243/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 244/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 244A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 245/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 246/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 247/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 248/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 249/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 250/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 251/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 252/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 253/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 254/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 254A/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 255/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 256/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 257/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 258/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 259/2003 Burmistrza Prudnika »»
   • Zarządzenie nr 260/2003 Burmistrza Prudnika