Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
KARTA USŁUG Nr 2/WMGiGP - Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
(KARTY USŁUG / Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej)
[opublikował(a): Piotr Głownia dnia 2011-06-01 11:07:33, dokument aktualny]


rozmiar: 8,98 KB
      pobrań: 0
      data: 2005-08-25 08:00:19
      opis:

 KARTA USŁUG Nr 2/WMGiGP
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 077 40 66 200, fax 077 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:
um@prudnik.pl

 

Nazwa usługi: 
 
Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 125, tel. 77 40 66 257, fax 77 40 66 228, e-mail: stepien@prudnik.pl,  Godz. pracy - poniedziałek-piątek: 7:15-15:15
Wymagane dokumenty:

 
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.
2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy
katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
3. Nie można uzależnić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków.
Opłaty:

brak
Termin załatwienia sprawy:

 
Od 1 do 2 miesięcy. Decyzję wydaje się na terenach, które nie posiadają planu zagospodarowania przestrzennego i poprzedzone są procedurą uzgodnienia projektu decyzji z organami upoważnionymi.
Tryb odwoławczy:


 
Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a, 45-052 Opole w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Prudnika.
Podstawa prawna:


 
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)
Informacje
dodatkowe:

 
 brak

 

Opracowała:   Ewa Wiśniewska
Sprawdził:    Naczelnik Wydziału – Krystyna Martyna 
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:
Ewa Wiśniewska
Data wytworzenia: 2007-11-12  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 780

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1207

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
zmiana czasu pracy

Rejestr zmian podstrony:
 • KARTA USŁUG Nr 2/WMGiGP - Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (KARTY USŁUG / Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-11-14 15:10:46 do 2011-06-01 11:07:33]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40