Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
KARTA USŁUG Nr 11/WFB - Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
(KARTY USŁUG / Wydział Finansowo-Budżetowy)
[opublikował(a): Tadeusz Górecki dnia 2010-06-24 14:08:17, dokument aktualny]rozmiar: 19,70 KB
      pobrań: 0
      data: 2010-06-24 14:05:30
      opis:

 KARTA USŁUG Nr 11/WFB
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail: podatki
@prudnik.pl

 

 
Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 
Podstawa prawna:
art. 67a § 1 ust.3 oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz.60 z późn. zm.)
 
Wymagane dokumenty:
- wniosek podatnika/zobowiązanego wraz z określeniem rodzaju ulgi i ze szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem adresu i telefonu kontaktowego,
- oświadczenie o otrzymaniu w ciągu ostatnich 3 lat budżetowych pomocy z Urzędu Miejskiego lub innych instytucji,
- dokumenty (ksero) potwierdzające wysokość dochodu podatnika oraz osób z nim zamieszkujących,
- dokumenty (ksero) potwierdzające bieżące wydatki na prowadzenie gospodarstwa domowego,
- dokumenty potwierdzające inne wydatki (np. leczenie, zakup leków itp.), – jeżeli Wnioskodawca    powołuje się na te okoliczności
- kserokopie zwykłe ostatnio złożonego w Urzędzie Skarbowym zeznania podatkowego, aktualnej deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- nr NIP, REGON i nr PKD (ksero).
POMOC DE MINIMIS
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
-wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;
-oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
-wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie;
-oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie.
 
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.
 
Termin załatwienia sprawy:
Do jednego miesiąca.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych UM –I piętro, pokój nr 112, 113, tel. 77/4066220; 77/4066224-226;
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Prudnika, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Uwagi:
W przypadku nienależytego udokumentowania wniosku organ wezwie wnioskodawcę o uzupełnienie dokumentów lub Pracownik sporządzi protokół o stanie majątkowym podatnika.
Umorzenie zaległości podatkowych powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Zielińska
Data wytworzenia: 2010-06-24


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 457Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40