Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2010
(OGŁOSZENIA BURMISTRZA / Otwarty konkurs ofert)
[opublikował(a): Joanna Luda dnia 2009-12-17 12:00:59, dokument aktualny]


BURMISTRZ PRUDNIKA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2010 z zakresu pomocy społecznej
 
I. Rodzaj zadań i wysokość dotacji na realizację zadań.
1.       Organizacja dożywiania osób potrzebujących w ramach ogólnodostępnej , bezpłatnej stołówki.   
Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania: prowadzenie ogólnodostępnej, bezpłatnej stołówki w Prudniku. Wymaga się aby stołówka działała 5 dni w tygodniu oraz funkcjonowała zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).
      Wysokość dotacji - 40 000,00 zł.
2.       Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.
      Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania: świadczenie usług zabiegowych, pielęgniarsko-  
      diagnostycznych w zakresie opieki paliatywnej dla osób chorych, samotnych i niepełnosprawnych,  
      które mają utrudniony kontakt z placówkami służby zdrowia oraz nie dysponują sprzętem     
      rehabilitacyjnym i pielęgniarskim.
        Wysokość dotacji - 25 000,00 zł.
II. Warunki przyznawania dotacji.
1. Warunki przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) oraz ustawy o finansach publicznych.
2.Przyznanie dotacji na realizację poszczególnych zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), zawartej w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a)      organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;
b)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku  Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych     kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
4.Podmiot składający ofertę winien być podmiotem uprawnionym zgodnie z pkt 3 oraz prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Prudnik.
5. Działalność statutowa oferenta powinna obejmować realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427) dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 40 66 234 (do pobrania również na stronie internetowej: www.bip.prudnik.pl).
7. Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:
a)      aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
b)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
c)       statut podmiotu uprawnionego.
8. Oferty należy składać wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem:            
„Konkurs ofert na realizację zadania publicznego nr ... z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku”.
9. Oferty sporządzone wadliwie, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10.   Oferta złożona przez podmiot uprawniony powinna zawierać elementy określone w art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).
11.   Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
12.   W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot składający ofertę jest zobowiązany do korekty kosztorysu zawartego w ofercie.
13.   Postępowanie konkursowe jest ważne, jeżeli na dane zadanie złożona zostanie co najmniej jedna oferta.
III. Termin i warunki realizacji zadań.
1. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2010 r.
2. Podmiot składający ofertę winien wykonywać zadanie samodzielnie, posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadać doświadczenie w realizacji określonego typu zadania oraz zobowiązać się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami.
3. Rodzaj wydatków które mogą być pokrywane z dotacji:
a)      wynagrodzenia pracowników;
b)      koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych;
c)       pokrycie wydatków administracyjnych;
d)      zakup sprzętów, leków i wyposażenia;
e)      zakup odzieży ochronnej i roboczej BHP, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa;
f)        różne opłaty i składki;
g)      koszty mediów poniesione na realizację zadań, itp.
4.       Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki na:
a)      remonty budynków,
b)      zakupy inwestycyjne, środki trwałe,
c)       działalność gospodarczą.
5.       Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Prudnika. Wzór umowy dostępny wsiedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 40 66 234 (do pobrania również na stronie internetowej: www.bip.prudnik.pl ).
6.       Sprawozdanie z realizacji zadań należy składać na formularzu określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44 poz. 428) dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 226, tel./fax 077 40 66 234 (do pobrania również na stronie internetowej: www.bip.prudnik.pl ).
IV. Termin składania ofert.
1.       Termin składania ofert – do 18 stycznia 2010 r. do godz. 15.00.
2.       Miejsce składania ofert – Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, sekretariat –
pokój nr 102.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
1.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty ostatecznego składania ofert.
2.       Oceny ofert dokona komisja konkursowa. Wyboru ofert dokona Burmistrz Prudnika.
3.       Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
a)      kryterium oceny formalnej (punktowane w skali od 0 do 3 punktów):
·   oferta jest złożona przez kwalifikującego się oferenta, którego cele statutowe są zbieżne z zadaniami określonymi w ogłoszeniu o konkursie;
·   oferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu;
·   oferta złożona na właściwym formularzu, jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki.
b)      kryterium oceny merytorycznej (punktowane w skali od 0 do 5 punktów):
·   zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w otwartym konkursie ofert;
·   jakość przygotowania oferty: zrozumiała, przejrzysta, kompletny opis działań, realistyczny i efektywny budżet, dobrze przemyślany i przekonujący plan działania, rezultaty i spodziewane efekty;
·   doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
·   dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Prudnik (rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymywanych dotacji);
·   ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, zasadność wydatkowania środków;
·   posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe.
4.       O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5.       Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizacje zadania zostanie wywieszona na tablicy
      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.prudnik.pl.
6.       Od decyzji w sprawie dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.
 
VI. Informacja o zrealizowanych w roku 2009 i roku 2008 zadaniach z zakresu pomocy społecznej oraz o koszcie ich realizacji.
ROK 2009
1.       Organizacja dożywiania osób potrzebujących w ramach ogólnodostępnej, bezpłatnej stołówki – przekazana dotacja - 40 000,00 zł.
2.       Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania – przekazana dotacja 25 000,00 zł.
ROK 2008
1.       Organizacja dożywiania osób potrzebujących w ramach ogólnodostępnej, bezpłatnej stołówki – przekazana dotacja - 40 000,00 zł.
2.       Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania – przekazana dotacja - 25 000,00 zł.
 
                                                                                                                                  BURMISTRZ PRUDNIKA
                                                                                                                               mgr inż. Franciszek Fejdych
 
 
 
 
 

 

Podmiot udostępniający: Joanna Luda
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Luda
Data wytworzenia: 2009-12-17

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Ogłoszenie.pdf (rozmiar 731,71 KB)
  [Joanna Luda dnia 2009-12-17 12:00:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • wzór oferty-pomoc.pdf (rozmiar 288,04 KB)
  [Joanna Luda dnia 2009-12-17 12:00:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • wzór sprawozdania-pomoc.pdf (rozmiar 234,98 KB)
  [Joanna Luda dnia 2009-12-17 12:00:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • wzór umowy-pomoc.pdf (rozmiar 244,49 KB)
  [Joanna Luda dnia 2009-12-17 12:00:59, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 468
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40