Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych.
(OGŁOSZENIA BURMISTRZA / Nabór pracowników)
[opublikował(a): Tadeusz Górecki dnia 2012-06-19 10:05:30, dokument aktualny]


 

Ogłoszenie o naborze kandydatów  
na członków rad nadzorczych spółek handlowych
Gminy Prudnik
Burmistrz Prudnika informuje, że do dnia 6 lipca 2012r.  prowadzony jest nabór kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych, dla których Gmina Prudnik jest organem założycielskim.
 
1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
a) wymagania konieczne:
- zdany egzamin na kandydata na członka rad nadzorczych o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, bądź
dokument zwalniający z obowiązku zdawania egzaminu (wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych, stopień naukowy doktora nauk prawnych lub nauk ekonomicznych). Osoby zwolnione z egzaminu, przed złożeniem aplikacji, powinny być zarejestrowane w Bazie kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych  z udziałem Skarbu Państwa prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa,
- co najmniej 3-letni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą lub finansową lub obsługą prawną lub zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim,
- niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.
b) wymagania preferowane:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
- znajomość przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.),
- doświadczenie zawodowe w organach spółek, zwłaszcza w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 
2. Kandydaci na członka Rady Nadzorczej zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:
1). CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej
2). kserokopii uprawnień niezbędnych do zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek
3). kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
4). oświadczenia załączonego do przedmiotowego ogłoszenia.
5) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)".
 
3. Ponadto osoba wskazana przez Burmistrza Prudnika na członka rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, urodzona przed 1 sierpnia 1972r., przed powołaniem do rady nadzorczej, zobowiązana będzie do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, ze zm.: Dz. U. Nr 83, poz. 561; Dz. U. Nr 85, poz. 571; Dz. U. Nr 115, poz. 789 i Dz. U. Nr 165, poz. 1171) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.
 
4. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, powinny zgłosić swój udział w postępowaniu w terminie do dnia 6 lipca 2012r.do godziny 15ºº w formie pisemnej zgodnie z treścią ogłoszenia, na wskazany adres. Termin uważa się za zachowany, jeżeli ogłoszenie wpłynęło przed jego upływem na adres wskazany w pkt 5.
 
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, pokój 102, z dopiskiem na kopercie „rady nadzorcze”.
 
6. Bez rozpoznania pozostawia się:
a) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie,
b) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.
7. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się.
8. Prowadzone postępowanie może zostać zakończone bez rozstrzygnięcia przez Burmistrza Prudnika w każdym czasie bez podania przyczyny.
O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni listownie.
 
Informacje uzupełniające:
1. kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki nie może pozostawać w stosunku pracy ze spółką, ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego;
2. kandydat może być powołany do Rady Nadzorczej tylko w jednej spółce, w której jednostka samorządu terytorialnego pozostaje udziałowcem;
3. kandydat na członka Rady nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby
w sprzeczno
ści z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
 
                                                                                                         
Burmistrz Prudnika
                                                                                                          Franciszek Fejdych
 


oświadczenie.doc
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marek Radom
Data wytworzenia: 2012-06-18

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • oświadczenie.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Tadeusz Górecki dnia 2012-06-19 10:04:24, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1243
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1525

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Dokonano edycji
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40